สวนดุสิตโพล: “ความเอื้ออาทร”ของคนไทย ณ วันนี้

ข่าวผลสำรวจ Monday October 19, 2020 08:46 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: “ความเอื้ออาทร”ของคนไทย ณ วันนี้

สภาพสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ส่งผลให้วิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ทำให้ปัจจุบันพบเห็นข่าว ปัญหาสังคมมีมากยิ่งขึ้น คนไร้น้ำใจ ขาดความเอื้ออาทรต่อกัน เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ?ความเอื้ออาทรของคนไทย ณ วันนี้? สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,236 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ทำไม ?ความเอื้ออาทร? ของคนไทยจึงลดลง
อันดับ 1  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม                73.35%
อันดับ 2  การเอาตัวรอด                    56.95%
อันดับ 3  การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น                 53.53%
อันดับ 4  ปัญหาปากท้อง                     51.91%
อันดับ 5  ความสัมพันธ์ในครอบครัว                 51.02%

2. ?ความเอื้ออาทร? ใดบ้าง ที่ควรเร่งสร้างให้กับคนไทย
อันดับ 1  ความมีน้ำใจ                     74.94%
อันดับ 2  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม                 72.58%
อันดับ 3  ความสามัคคี                     70.71%
อันดับ 4  ความซื่อสัตย์                     69.81%
อันดับ 5  ความเสียสละ                     68.67%

3. วิธีการปลูกฝัง ?ความเอื้ออาทร? ที่เป็นรูปธรรม
อันดับ 1  ปลูกฝังในครอบครัว                   87.91%
อันดับ 2  ปลูกฝังในสถานศึกษา                  78.49%
อันดับ 3  สร้างระเบียบวินัย                   61.20%
อันดับ 4  สร้างความเสมอภาคในสังคม               56.74%
อันดับ 5  ปลูกฝังในชุมชน/ที่ทำงาน                 53.41%

4. ใคร/หน่วยงานใดที่ควรทำหน้าที่ปลูกฝัง ?ความเอื้ออาทร?
อันดับ 1  ครอบครัว     89.93%
อันดับ 2  สถานศึกษา     84.86%
อันดับ 3  รัฐบาล     59.17%
อันดับ 4  ชุมชน/ที่ทำงาน            56.63%
อันดับ 5  สื่อมวลชน     50.16%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : ?ความเอื้ออาทร?ของคนไทย ณ วันนี้

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง ?ความเอื้ออาทรของคนไทย ณ วันนี้? กลุ่มตัวอย่าง 1,236 คน สำรวจระหว่าง วันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2563 พบว่า สาเหตุที่ความเอื้ออาทรของคนไทยลดลง เพราะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 73.35% รองลงมาคือ การเอาตัวรอด 56.95% ความเอื้ออาทรที่ควรเร่งสร้างให้มีเพิ่มขึ้น คือ ความมีน้ำใจ 74.94% วิธีการปลูกฝังความเอื้ออาทรอย่างเป็นรูปธรรม คือ ปลูกฝังในครอบครัว 87.91% โดยคนที่ควรทำหน้าที่นี้ คือ ครอบครัว 89.93% รองลงมาคือ สถานศึกษา 84.86%

ความเอื้ออาทรเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป ค่านิยมและวิถีประพฤติปฏิบัติก็เปลี่ยนไปด้วย คนแก่งแย่ง เอาตัวรอดกันมากขึ้น กอปรกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำส่งผลกระทบต่อปากท้องชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทำให้เกิดปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ตามมา ครอบครัวและสถานศึกษาจึงเป็น จุดเริ่มต้นที่สำคัญในการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามนี้ รวมถึงสถาบันการเมืองเองที่มีหน้าที่บริหารประเทศก็ย่อมมีส่วนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาบ้านเมืองให้ดีขึ้น เพื่อให้คนไทย อยู่ในสถานการณ์บ้านเมืองที่ดีเอื้อต่อการมีน้ำใจอารีต่อกัน

โดย นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 086-3766533

ความเอื้ออาทร เป็นการแสดงออกของอารมณ์และจิตใจที่สะท้อนความรู้สึกอันดีระหว่างกัน ซึ่งมิได้มีวงจำกัด แต่เพียงกับผู้เป็นที่รักหรือคนในครอบครัวเท่านั้น หากยัง แสดงถึงเยื่อใยยึดเหนี่ยวระหว่างกันของคนในสังคมด้วย คนไทย ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีนิสัยโอบอ้อมอารี มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก โดยเฉพาะเมื่อมีวิกฤติการณ์ใดๆเกิดขึ้น คนไทยพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามพละกำลังของตน ความเอื้ออาทรของคนไทยจึงเป็นที่รับรู้รับทราบกันโดยทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ด้วยสายตาที่ปลอบประโลม รอยยิ้มที่ให้กำลังใจ น้ำเสียงที่แสดงความเข้าใจ เห็นใจและอุ้งมือที่อบอุ่น ล้วนเป็นสิ่งสะท้อนความเอื้ออาทรได้ทั้งสิ้น ผู้รับที่ทุกข์จะคลายทุกข์ผู้รับที่สุขจะสุขยิ่งๆขึ้นไป ความเอื้ออาทร จึงเป็นความรู้สึกลึกซึ้งยิ่ง ผลการสำรวจนี้ยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงบทบาทของครอบครัวและสถานศึกษาซึ่งเป็นสังคมปฐมภูมิ ที่สำคัญยิ่งสำหรับการบ่มเพาะ ปลูกฝัง สร้างนิสัยของความ เอื้ออาทรให้เป็นคุณลักษณะของคนไทยอย่างยั่งยืน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร. 02-4239460

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ