สวนดุสิตโพล: อยู่อย่างไร? ให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง

ข่าวผลสำรวจ Monday November 9, 2020 08:35 —สวนดุสิตโพล

จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจนกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนที่ต้องดิ้นรนทำมาหากินเพื่อให้ตนเองและครอบครัวอยู่รอด การใช้ชีวิตให้มีความสุขในสภาวะ เช่นนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ต่อกรณี ?อยู่อย่างไร? ให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง? จำนวนทั้งสิ้น 1,374 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลทำให้ความสุขของประชาชนเพิ่มขึ้นหรือลดลง
อันดับ 1  ลดลง                    62.66%
อันดับ 2  เท่าเดิม                   34.72%
อันดับ 3  เพิ่มขึ้น                    2.62%

2.ปัจจัยอะไร ที่ส่งผลต่อความสุขของประชาชน
อันดับ 1  มีรายได้เพียงพอ                79.85%
อันดับ 2  สุขภาพแข็งแรง                74.41%
อันดับ 3  การงานมั่นคง                 67.72%
อันดับ 4  ครอบครัวอบอุ่น                66.54%
อันดับ 5  สังคมปลอดภัย                 58.31%

3. ประชาชนมีวิธีสร้างความสุขให้ตนเองในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองได้อย่างไร
อันดับ 1  ต้องลด/ควบคุมค่าใช้จ่าย             70.80%
อันดับ 2  ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง             50.99%
อันดับ 3  หาทางเพิ่มรายได้               47.25%
อันดับ 4  ทำงานอดิเรกที่ชอบ               40.06%
อันดับ 5  ออกกำลังกาย                 39.10%

4. มาตรการใดของภาครัฐที่จะช่วยให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้น
อันดับ 1  ลดค่าสาธารณูปโภค               63.81%
อันดับ 2  ชดเชยรายได้                 52.68%
อันดับ 3  พักชำระหนี้                  44.05%
อันดับ 4  โครงการคนละครึ่ง               36.03%
อันดับ 5  เลื่อนการชำระและลดหย่อนภาษี          33.46%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : อยู่อย่างไร? ให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง ?อยู่อย่างไร? ให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง? กลุ่มตัวอย่าง 1,374 คน สำรวจระหว่างวันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2563 พบว่า จากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน มีผลให้ความสุขของประชาชนลดลง ร้อยละ 62.66 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข คือ มีรายได้ เพียงพอ ร้อยละ 79.85 วิธีสร้างความสุข คือ ต้องลด/ควบคุมค่าใช้จ่าย ร้อยละ 70.80 มาตรการรัฐที่ช่วยให้มีความสุขมากขึ้น คือ ลดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 63.81 ความสุขของประชาชนขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด หากเศรษฐกิจดีประชาชนก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข รัฐบาลจึงมีหน้าที่สำคัญในการออกมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย เพราะหากประชาชนยังต้องลดและควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อให้ชีวิตดำเนินไปได้อย่างมีความสุข นั่นสะท้อนให้เห็นว่าการแก้ปัญหา เศรษฐกิจและปัญหาคุณภาพชีวิตของรัฐบาลนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จ

นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 086-3766533

โดยทั่วไปแล้ว องค์ประกอบของดัชนีชี้วัดความสุขของคนในประเทศ (Gross Happiness Index) นั้น ครอบคลุมหลากหลายมิติทั้งคุณภาพชีวิต สุขภาพ สังคมวัฒนธรรม การศึกษา สิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง แต่เมื่อมาพิจารณาเทียบเคียงกับผลการสำรวจของสวนดุสิตโพลล่าสุดนี้ กลับเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่ส่งผลต่อ ความสุขของคนไทยส่วนใหญ่ล้วนเป็นเพียงความต้องการขั้นพื้นฐานในชีวิตของมนุษย์ทั้งสิ้น มิใช่สิ่งที่ซับซ้อนหรือเชื่อมโยงกับปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศแต่อย่างใด นอกจากนั้น ผลการสำรวจยังระบุชัดว่า มาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการลดค่าใช้จ่ายประจำของครัวเรือนแบบตรงไปตรงมา เช่น การลดค่าสาธารณูปโภค การพักชำระหนี้ เงินกู้ประเภทต่างๆ ส่งผลบวกต่อความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างมาก

จึงสามารถสรุปได้ว่า ในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองเช่นปัจจุบัน มาตรการภาครัฐระยะสั้นที่สร้างการรับรู้ถึงความตั้งใจช่วยเหลือประชาชนในเรื่องค่าครองชีพนั้น มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจมหภาคด้วยการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐ (Mega Projects) ได้อย่างน่าสนใจ

ดร.ศิริ ชะระอ่ำ

นักเศรษฐศาสตร์การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โทร 099-4986215

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ