สวนดุสิตโพล: “เด็กไทย” ในสายตาประชาชน

ข่าวผลสำรวจ Monday January 11, 2021 08:03 —สวนดุสิตโพล

วันเด็กแห่งชาติมีขึ้นเพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็ก กระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตน             ในประเทศ โดยวันเด็กแห่งชาติปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องงดการจัดงาน วันเด็ก เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ?สวนดุสิตโพล?มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเด็กไทย ณ วันนี้ จำนวนทั้งสิ้น 1,377 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2564 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ?เด็กไทย ณ วันนี้? ในสายตาประชาชน
อันดับ 1     มีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตัวเองสูง     36.35%
อันดับ 2     ฉลาด เรียนรู้เร็ว มีความคิดสร้างสรรค์ ทันโลก     30.13%
อันดับ 3     ขาดความอ่อนน้อม ไม่เคารพผู้ใหญ่     29.56%
อันดับ 4     มีทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยี     12.87%
อันดับ 5     ใช้จ่ายเกินตัว ติดเกม ติดมือถือ     11.60%

2. ?จุดเด่น? ของเด็กไทย ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1     เก่งเทคโนโลยี     80.64%
อันดับ 2     ใช้สื่อโซเชียลได้คล่องแคล่ว     78.24%
อันดับ 3     กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น     69.72%
อันดับ 4     มีอิสระทางความคิด มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ     62.74%
อันดับ 5     มีความเป็นตัวเองสูง เป็นตัวของตัวเอง     53.78%

3. สิ่งที่เด็กไทย ณ วันนี้ ควรพัฒนาเพิ่มเติม
อันดับ 1     การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจด้วยเหตุและผล      66.52%
อันดับ 2     เคารพผู้อาวุโส     64.32%
อันดับ 3     มีระเบียบวินัย     61.09%
อันดับ 4     มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน     56.53%
อันดับ 5     ทักษะการเข้าสังคม      45.89%

4. สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา ?เด็กไทย ณ วันนี้?
อันดับ 1     การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ ผู้ปกครอง     72.19%
อันดับ 2     สภาพสังคมและสภาพแวดล้อมรอบตัว     66.81%
อันดับ 3     ระบบการศึกษาของไทย     60.64%
อันดับ 4     ครู อาจารย์     54.32%
อันดับ 5     เพื่อน     52.94%

5. สิ่งที่โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ ?เด็กไทย ณ วันนี้? คือ
อันดับ 1     ต้องดูแลระมัดระวังเรื่องสุขภาพของเด็กมากขึ้น     71.24%
อันดับ 2     ต้องปรับการเรียนเป็นแบบออนไลน์     66.57%
อันดับ 3     กระทบด้านจิตใจ เครียด กังวล     60.22%
อันดับ 4     มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการซื้อแมส เจลล้างมือ ฯลฯ     52.48%
อันดับ 5     ลดการพาบุตรหลานไปในที่ที่มีคนพลุกพล่าน     51.61%
*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)สรุปผลการสำรวจ : ?เด็กไทย? ในสายตาประชาชน
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง ?เด็กไทยในสายตาประชาชน?            กลุ่มตัวอย่าง 1,377 คน สำรวจวันที่ 4 ? 8 มกราคม 2564 พบว่า ประชาชนมองว่าเด็กไทยมีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตัวเองสูง ร้อยละ 36.35 จุดเด่น คือ เก่งเทคโนโลยี ร้อยละ 80.64 อยากให้เด็กพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 66.52 สิ่งที่มีผลต่อการพัฒนาเด็กไทย คือ การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ร้อยละ 72.19 โดยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องดูแลเรื่องสุขภาพของเด็กมากขึ้น ร้อยละ 71.24
จากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่า ผู้ใหญ่นั้นมองว่าเด็กไทยมีความมั่นใจในตัวเอง ฉลาด เรียนรู้เร็ว เก่งเทคโนโลยี ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และอยากให้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลให้มากขึ้น ทั้งนี้         โควิด-19 ก็ทำให้การดำเนินชีวิตของเด็กได้รับผลกระทบหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การใช้ชีวิต ครอบครัว รวมถึงสภาพจิตใจด้วย ดังนั้นภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะจัดเตรียมมาตรการเยียวยากลุ่มประชาชนทั่วไปแล้ว ก็ยังต้องหันมาใส่ใจให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กด้วยเช่นกัน

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

ผลการสำรวจโพล เรื่อง ?เด็กไทยในสายตาประชาชน? แสดงให้เห็นว่าเป็นที่ยอมรับกันว่าคุณลักษณะที่โดดเด่นของ เด็กรุ่นใหม่ คือ การมีความมั่นใจ เรียนรู้เรื่องต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีที่ดี โดยเราจะเห็นได้จากการแสดงความคิดเห็นของเด็กผ่านสื่อโซเชียลแบบต่างๆ ที่แม้ว่าจะมีการใช้ภาษาที่หลากหลายแต่ก็ยังคงสามารถสื่อสารกันได้อย่างดี หรือจะเป็นเรื่องการเรียนออนไลน์ที่เด็กๆ ก็สามารถปรับตัวและเรียนรู้วิธีการเรียนออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นจุดเด่นของเด็กรุ่นใหม่ที่ดีมาก

ในด้านการศึกษานั้น ผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กในสถานการณ์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ดร.เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์

อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และหัวหน้างานวิจัยและพัฒนา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ