สวนดุสิตโพล: ตกงาน” ปัญหาใหญ่! ของคนไทย ณ วันนี้

ข่าวผลสำรวจ Monday March 22, 2021 08:38 —สวนดุสิตโพล

/

การตกงานในช่วงโควิด-19 เป็นปัญหาใหญ่ที่หลายฝ่ายให้ความสำคัญ เพราะการตกงานนั้นกระทบต่อการดำเนินชีวิต ปัญหาทางการเงิน ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ปัญหาครอบครัว รวมถึงกระทบต่อภาพเศรษฐกิจใหญ่ของประเทศ        อีกด้วย เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ?สวนดุสิตโพล?มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,155 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2564 สรุปผลได้ ดังนี้

1. สถานการณ์การเงินของประชาชนตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอย่างไร
ที่     เพิ่มขึ้น     ภาพรวม     ที่     ลดลง     ภาพรวม
1     ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ/ยา/การป้องกันโควิด-19     38.65%     1     เงินออม     47.10%
2     ค่าอาหาร/เครื่องดื่มรายวัน     22.59%     2     ค่าเสื้อผ้า/หน้า/ผม     36.40%
3     หนี้บัตรเครดิต     22.49%     3      ค่าเดินทางรายวัน     26.39%

2. ในยามที่ลำบากต้องการใช้เงินฉุกเฉิน ประชาชนจะหาเงินจากแหล่งใด
อันดับ 1     นำเงินออม/เงินเก็บส่วนตัวออกมาใช้         55.23%
อันดับ 2     ยืมจากคนในครอบครัว     42.57%
อันดับ 3     สินเชื่อธนาคาร         32.98%
อันดับ 4     ยืมจากเพื่อน/คนรู้จัก        27.70%
อันดับ 5     กดบัตรเงินสด     26.56%

3. ประชาชนคิดว่าสถานการณ์ "ตกงาน" ของคนไทย ณ วันนี้ เป็นอย่างไร
อันดับ 1     เกิดความเครียด/วิตกกังวล          65.94%
อันดับ 2     มีผลมาจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำที่สะสมมานาน        61.51%
อันดับ 3     ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม โจร ขโมย เพิ่มมากขึ้น       60.30%
อันดับ 4     การระบาดของโควิด-19 ทำให้คนตกงาน     59.25%
อันดับ 5     ทำให้เกิดปัญหาครอบครัว      53.00%

4. ประชาชนคิดว่ารัฐบาลจะช่วยแก้ปัญหาการ "ตกงาน" ได้อย่างไร
อันดับ 1     ให้มีการฝึกอาชีพ สร้างอาชีพเสริม       56.66%
อันดับ 2     จ่ายเงินชดเชย ช่วยเหลือเยียวยาอย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก        49.52%
อันดับ 3     สนับสนุนให้แรงงานพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพิ่มขึ้น         48.39%
อันดับ 4     ช่วยสร้างงานในท้องถิ่น/บ้านเกิด       47.08%
อันดับ 5     หางานพิเศษ/งานเสริม ระหว่างรอหางานหลัก        46.30%
*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)


สรุปผลการสำรวจ : ?ตกงาน? ปัญหาใหญ่! ของคนไทย ณ วันนี้
     สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง ?ตกงาน? ปัญหาใหญ่ของคนไทย         ณ วันนี้ กลุ่มตัวอย่าง 1,155 คน สำรวจวันที่ 15-18 มีนาคม 2564 พบว่า ตั้งแต่มีโควิด-19 ประชาชนใช้จ่ายเรื่องสุขภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 38.65 แต่เงินออมลดลง ร้อยละ 47.10 เมื่อต้องใช้เงินฉุกเฉินจะนำเงินเก็บส่วนตัวออกมาใช้ ร้อยละ 55.23 โดยมองว่าสถานการณ์ ?ตกงาน? ณ วันนี้ ทำให้เกิดความเครียด วิตกกังวล ร้อยละ 65.94 จึงอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาโดยให้มีการฝึกอาชีพ สร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชน ร้อยละ 56.66
     ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังมีโควิด-19 ตัวเลขการตกงานของคนไทยก็ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่สบายใจได้เท่าใดนัก เมื่อ            โควิด-19 เข้ามาจึงเป็นเหมือนตัวเร่งให้ยอดคนตกงานพุ่งสูงขึ้น แรงงานอีกหลายส่วนก็ยังอยู่ในสถานะที่ไม่รู้ว่าจะยื้อไปได้อีกนานแค่ไหน ปัญหาตกงานจึงเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทย ณ วันนี้ และควรจะต้องเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลด้วยเช่นกัน เพราะหากมุ่งแก้เฉพาะปัญหาการเมือง สุดท้ายแล้วเศรษฐกิจไทยจะหลับลึกและไม่ตื่นก็เป็นได้

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

ในปี 2563 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยลดลงถึงร้อยละ 6.6 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ติดลบ         ร้อยละ 0.9 เป็นผลมาจากการที่ประชาชนมีรายได้ ชั่วโมงการทำงาน และค่าล่วงเวลาลดลง จำเป็นต้องใช้เงินออมเพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาด มีการก่อหนี้บัตรเครดิตมากขึ้น จากข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐแสดงให้เห็นว่า         คนไทยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านคน มีรายได้ไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือน รวมทั้งคนไทยที่มียอดเงินฝาก ไม่เกิน 50,000 บาท สูงถึงร้อยละ 86.6 ของจำนวนบัญชีเงินฝากทั้งหมด สิ่งเหล่านี้ล้วนบ่งชี้ให้เห็นถึงระดับรายได้และ         เงินออมของคนไทยส่วนใหญ่ต่ำมาก ปัจจุบันมีผู้ว่างงานจำนวน 650,000 คน คิดเป็นร้อยละ 1.69 ของกำลังแรงงาน           มีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าปีก่อน
ดังนั้น ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชนจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างงานและพัฒนาทักษะใหม่ เช่น การพัฒนาระบบ อี-คอมเมิร์ซ และระบบโลจิสติกส์ที่เป็นของคนไทย การส่งเสริมการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า มอเตอร์ และแบตเตอรี่ การเกษตรปลอดภัยและอาหารสุขภาพ โดรนทางการเกษตร การติดตั้งโซล่าเซลล์ทั้งภาคในเมืองและภาคการเกษตร         เป็นต้น
ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม
อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ