สวนดุสิตโพล: ประชาชนคิดอย่างไรต่อกรณี แรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทย

ข่าวผลสำรวจ Monday March 29, 2021 10:39 —สวนดุสิตโพล

แรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทย เป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศเพื่อนบ้าน จึงทำให้ประชาชนเกิดความกังวล และจับตามองว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างไร เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ?สวนดุสิตโพล?มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,167 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2564 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไรกับ ?สถานการณ์แรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทย?
อันดับ 1     อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ มากขึ้น     67.67%
อันดับ 2     เกิดการแย่งอาชีพของคนงานในประเทศ             62.01%
อันดับ 3     แรงงานข้ามชาติต้องการแสวงหาการดำเนินชีวิตที่ดีกว่า                    59.09%
อันดับ 4     เป็นการดิ้นรนทางเศรษฐกิจ     58.15%
อันดับ 5     ก่อให้เกิดอาชญากรรมและความไม่ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน     53.69%

2. ประชาชนคิดว่า ?แรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทย? เป็นเพราะสาเหตุใด
อันดับ 1     ได้ค่าแรงมากกว่า      69.01%
อันดับ 2     ทำมาหากินได้ง่ายกว่า            67.12%
อันดับ 3     ชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก ฝืดเคือง          63.78%
อันดับ 4     แสวงหาชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายกว่าเดิม          54.42%
อันดับ 5     แรงงานของไทยขาดแคลน     53.48%

3. จากกรณี ?แรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทย? ประชาชนคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในเรื่องใดบ้าง
อันดับ 1     การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โควิด-19        81.41%
อันดับ 2     ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น          74.38%
อันดับ 3     เจ้าหน้าที่กระทำผิดกฎหมาย เปิดให้มีการลักลอบเข้าเมือง     68.81%
อันดับ 4     งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการดูแลแรงงานข้ามชาติ     64.27%
อันดับ 5     ความปลอดภัย โดยเฉพาะสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทย                59.55%

4. รัฐบาลควรดำเนินการอย่างไรต่อกรณี ?แรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทย?
อันดับ 1     ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด ไม่ทุจริต     75.16%
อันดับ 2     ควรมีมาตรการป้องกัน/เตรียมรับมือในระยะยาว               72.13%
อันดับ 3     เฝ้าระวังตามแนวชายแดนอย่างเคร่งครัด     65.01%
อันดับ 4     คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาอย่างรอบด้าน     64.75%
อันดับ 5     มีจุดคัดกรองโรคติดต่อ                       57.38%

5. เมื่อเปรียบเทียบกรณี ?สถานการณ์แรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทย? ประชาชนคิดว่ามีผลดีและผลเสียมากน้อยเพียงใด
    มีผลเสียมากกว่า 64.44%     มีผลดีและผลเสียพอ ๆ กัน 29.56%      มีผลดีมากกว่า 6.00%

*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : แรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทย
     สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ?แรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทย? กลุ่มตัวอย่าง 1,167 คน สำรวจวันที่ 22 ? 25 มีนาคม 2564 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมองว่าการที่แรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทย อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ มากขึ้น ร้อยละ 67.67 สาเหตุที่แรงงานอพยพเข้าไทย เพราะได้ค่าแรงมากกว่า ร้อยละ 69.01 โดยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น คือ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โควิด-19          ร้อยละ 81.41 สิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการคือ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด ร้อยละ 75.16 และมองว่าการที่มีแรงงานอพยพเข้าไทยจำนวนมากนั้นมีผลเสียมากกว่า ร้อยละ 64.44
     สถานการณ์แรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทยจำนวนมากนั้น เป็นเพราะค่าแรงขั้นต่ำของไทยสูงกว่าประเทศ          ต้นทาง รวมถึงสภาพสังคมชีวิตความเป็นอยู่ในไทยก็อาจจะดีกว่าในภาพรวม ทำให้ตัวเลขแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยทั้งถูกและไม่ถูกกฎหมายมีจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องรับมือในระยะยาว โดยจะต้องคำนึงถึงหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสมด้วย

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

การเข้ามาของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยมีเหตุผลหลักคือ ความจำเป็นทางเศรษฐกิจ โดยกลุ่มแรงงานดังกล่าว มีค่าแรงที่ถูกกว่าแรงงานไทย มีความอดทนสู้งาน ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ดีของนายจ้างทำให้เกิดการหลั่งไหลของแรงงานข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลการสำรวจของ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่พบว่าสาเหตุ           ที่แรงงานข้ามชาตินิยมเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากเป็นอันดับ 1 คือ ได้ค่าแรงที่มากกว่า ส่วนผลกระทบจากกรณีแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานมากขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่กังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยเฉพาะโควิด-19 และมองว่ารัฐบาลควรดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด ไม่ทุจริต ประเด็นดังกล่าวถือเป็นความท้าทายที่ทุกภาคส่วนในสังคมต่างต้องร่วมกันปฏิบัติและรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความสมดุลระหว่างการใช้แรงงานข้ามชาติกับการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม
รศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ