สวนดุสิตโพล: “อาหารไทย” ในยุคโควิด-19

ข่าวผลสำรวจ Wednesday May 5, 2021 08:45 —สวนดุสิตโพล

/

     สถานการณ์โควิด -19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยอย่างมาก หนึ่งในนั้น        ก็คือเรื่องอาหารการกิน เนื่องจากประชาชนต้องอยู่บ้านมากขึ้น ระมัดระวังในการกินอยู่ ป้องกันตัวเองจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,192 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2564 สรุปผลได้ ดังนี้

1. เปรียบเทียบระหว่างก่อนโควิด-19 ระบาดและเมื่อโควิด-19 ระบาด ประชาชนให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารกินมากน้อยเพียงใด
   ให้ความสำคัญมากขึ้น 70.94%      ให้ความสำคัญเท่าเดิม 26.00%      ให้ความสำคัญน้อยลง 3.06%

2. เมื่อมีโควิด-19 ระบาด พฤติกรรมการกินอาหารของประชาชนเปลี่ยนไป ดังนี้
อันดับ 1     ทำอาหารกินเองที่บ้านมากขึ้น     75.81%
อันดับ 2     คำนึงถึงความสะอาดของอาหาร     71.70%
อันดับ 3     เลือกอาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพ     59.99%
อันดับ 4     พิจารณาบรรจุภัณฑ์ในการบรรจุอาหาร     56.22%
อันดับ 5     เลือกอาหารที่เชื่อว่าต้านโควิด-19 ได้     49.86%


3. ประชาชนเชื่อหรือไม่ว่า ?อาหารสามารถต้านโควิด -19? ได้
    เชื่อ 47.53%     เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง 37.90%     ไม่เชื่อ 14.57%

4. อาหารที่ประชาชนเชื่อว่าน่าจะต้านโควิด -19 ได้
อันดับ 1     อาหารที่มีสมุนไพร      55.09%
อันดับ 2     ผัดกะเพรา      50.63%
อันดับ 3     อาหารที่มีส่วนผสมของขิง        48.95%
อันดับ 4     ต้มยำ       42.56%
อันดับ 5     แกงส้มมะรุม       32.30%


5. เมนูที่ประชาชนชื่นชอบ หรือ ทำกินเองบ่อยที่สุดในยุคโควิด-19 คือ
อันดับ 1     ผัดกะเพรา     32.23%
อันดับ 2     ต้มยำ      24.91%
อันดับ 3     ผัดผัก/ผัดคะน้า/ผัดขิง     21.60%
อันดับ 4     น้ำพริก-ผักต้ม/น้ำพริกตาแดง/น้ำพริกหนุ่ม     17.60%
อันดับ 5     เมนูไข่ เช่น ไข่เจียว ไข่ดาว ไข่ต้ม ไข่ตุ๋น ไข่ลูกเขย     12.89%


6. ในช่วงที่มีโควิด-19 ระบาด ทำให้ประชาชนใช้จ่ายค่าอาหาร ดังนี้
    เพิ่มขึ้น 39.42%     เท่าเดิม 36.69%     ลดลง 23.89%

7. ค่าอาหารของประชาชนในช่วงที่มีโควิด-19 ระบาด ภาพรวมโดยเฉลี่ยวันละประมาณ 226.74 บาท /คน
(?กรุงเทพฯ โดยเฉลี่ยวันละประมาณ 268.04 บาท /คน   ?ต่างจังหวัด โดยเฉลี่ยวันละประมาณ 207.04 บาท/คน)

*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)
สรุปผลการสำรวจ : ?อาหารไทย? ในยุคโควิด-19

      สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ?อาหารไทยในยุคโควิด-19?             กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,192 คน สำรวจวันที่ 26 ? 29 เมษายน 2564 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบก่อนและเมื่อมีโควิด-19 ระบาด ประชาชนให้ความสำคัญกับอาหารการกินมากขึ้น ร้อยละ 70.94 โดยพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด คือ          การทำอาหารกินเองที่บ้านมากขึ้น ร้อยละ 75.81 โดยเกือบครึ่งเชื่อว่าอาหารไทยต้านโควิด-19 ได้ ร้อยละ 47.53 และเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง ร้อยละ 37.90 อาหารที่คิดว่าต้านโควิด-19 ได้ คือ อาหารที่มีสมุนไพร ร้อยละ 55.09 เมนูที่นิยมรับประทานหรือทำกินเองบ่อยที่สุด คือ ผัดกะเพรา ร้อยละ 32.23 รองลงมาคือ ต้มยำ ร้อยละ 24.91 ช่วงโควิด-19 มีค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารเพิ่มขึ้น ร้อยละ 39.42 เฉลี่ยวันละ 226 บาท

การเลือกรับประทานอาหารที่คาดว่าน่าจะช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคได้นั้น เป็นวิธีการหนึ่งที่ประชาชนเลือกที่จะปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากโควิด-19 ในระหว่างที่รอการดำเนินการฉีดวัคซีนจากทางภาครัฐ ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามมา สะท้อนให้เห็นภาพการกินเพื่ออยู่ (รอด) ของประชาชนในยุคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

ตามที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19ที่ส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ประชากรประเทศไทย             ยังรวมถึงพลเมืองของโลกทุกคนที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตให้พร้อมต่อสู้วิกฤตครั้งนี้ สิ่งสำคัญ คือ ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อสังคม รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯอย่างเคร่งครัด รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ปริมาณที่พอเหมาะและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้นำองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ บูรณาการผ่านศาสตร์แขนงต่าง ๆ สู่การปฏิบัติจริงภายใต้การดำเนินธุรกิจของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย เช่น สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ          ครัวสวนดุสิต ฯลฯ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนทั่วไปให้สามารถใช้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีความสด สะอาด ปลอดภัยและราคาเหมาะสมในยุคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 นี้

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง
คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่มา: สวนดุสิตโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ