สวนดุสิตโพล: เปิดประเทศใน 120 วัน

ข่าวผลสำรวจ Monday June 28, 2021 08:37 —สวนดุสิตโพล

/

จากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศว่าจะ ?เปิดประเทศใน 120 วัน? เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ?เปิดประเทศใน 120 วัน? สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 3,320 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2564 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความคิดเห็นของประชาชน กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศว่าจะ ?เปิดประเทศใน 120 วัน?
อันดับ 1     การจะเปิดประเทศต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน         60.76%
อันดับ 2     ยังกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น        59.58%
อันดับ 3     ขึ้นอยู่กับการฉีดวัคซีน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่      49.56%
อันดับ 4     เป็นการพูดเพื่อสร้างกระแส หวังผลทางการเมือง     48.86%
อันดับ 5     ไม่น่าจะเป็นไปได้      44.75%2. ประชาชนคิดว่า ?การเปิดประเทศ? ใน 120 วัน มีความเป็นไปได้หรือไม่
   ไม่น่าจะเป็นไปได้ 39.88%    น่าจะเป็นไปได้ 30.26%   เป็นไปไม่ได้แน่นอน 21.64%   เป็นไปได้แน่นอน 8.22%
3. ข้อดีของ ?การเปิดประเทศ? ใน 120 วัน
อันดับ 1     เศรษฐกิจเดินหน้า ประชาชนทำมาหากินได้     84.04%
อันดับ 2     เร่งให้ทุกฝ่ายทำงาน กระตุ้นการฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้น     61.73%
อันดับ 3     ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ      50.10%
4. เรื่องที่ประชาชนกังวลต่อ ?การเปิดประเทศ? ใน 120 วัน
อันดับ 1     กังวลโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่/กลายพันธุ์        78.80%
อันดับ 2     อาจเกิดคลัสเตอร์ใหม่ ๆ ในประเทศเพิ่มขึ้น      71.18%
อันดับ 3     อาจเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่จากคนเข้าประเทศ      68.41%
5. ประชาชนคิดว่าควรทำอย่างไร จึงจะสามารถเปิดประเทศใน 120 วันได้สำเร็จ
อันดับ 1     เร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่        85.12%
อันดับ 2     เข้มงวดเรื่องการกักตัว และการลักลอบเข้าประเทศตามแนวชายแดน     77.06%
อันดับ 3     ปรับแผนการบริหารจัดการวัคซีน นำเข้าวัคซีนให้หลายยี่ห้อมากขึ้น        76.53%
อันดับ 4     กระจายวัคซีนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น      71.78%
อันดับ 5     เร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด      54.75%


6. ประชาชนจะยอมรับความเสี่ยงโรคโควิด-19 กับ ?การเปิดประเทศใน 120 วัน? เพื่อให้เดินหน้าต่อไป ได้หรือไม่
     ยอมรับไม่ได้ 51.05%    ยอมรับได้ 26.93%    ไม่แน่ใจ 22.02%
7. สรุปแล้ว ประชาชนเห็นด้วยกับการแถลงเปิดประเทศใน 120 วันของนายกรัฐมนตรี หรือไม่
     ไม่เห็นด้วย 58.22%    เห็นด้วย 25.90%     ไม่แน่ใจ 15.88%

*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)สรุปผลการสำรวจ : เปิดประเทศใน 120 วัน

     สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ?เปิดประเทศใน 120 วัน?           กลุ่มตัวอย่างจำนวน 3,320 คน สำรวจวันที่ 21 - 24 มิถุนายน 2564 พบว่า ส่วนใหญ่มองว่าการจะเปิดประเทศ               ใน 120 วัน ต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ร้อยละ 60.76 คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ ร้อยละ 39.88 ข้อดีคือทำให้เศรษฐกิจเดินหน้า ประชาชนทำมาหากินได้ ร้อยละ 84.04 แต่ยังกังวลโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่/กลายพันธุ์ ร้อยละ 78.80 หากจะเปิดประเทศต้องเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ร้อยละ 85.12 หากเปิดแล้วประชาชนต้องเสี่ยงกับโควิด-19 จะยอมรับไม่ได้ ร้อยละ 51.05 สรุปแล้วประชาชนไม่เห็นด้วยกับการแถลงของนายกฯ ร้อยละ 58.22

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

     ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ?เปิดประเทศใน 120 วัน? ของสวนดุสิตโพล กลุ่มตัวอย่าง         ร้อยละ 84.04 มีความคิดเห็นว่า การเปิดประเทศจะทำให้เศรษฐกิจเดินหน้า ประชาชนทำมาหากินได้ เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการเปิดประเทศใน 120 วัน กลับพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ถึง ร้อยละ 39.88 ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เชื่อมั่นและความวิตกกังวลของประชาชน ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายการทำงานของรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรฝากความหวังไว้กับรัฐบาลเพียงอย่างเดียว การเปิดประเทศจะสำเร็จได้ทุกคนต้องช่วยกัน รัฐบาลต้องบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและทบทวนความเหมาะสมเป็นระยะ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง         เห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ประชาชนต้องศึกษาข้อมูลให้รู้เท่าทันโรค/วัคซีน การใช้ชีวิตแบบ Next Normal และยังคงต้องตั้งการ์ดแบบสูงสุดเสมอแม้ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วก็ตาม เพื่อให้เราสามารถหยุดการระบาดของโรคได้ และการเปิดประเทศก็จะไม่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป
ผศ.พิษฐา พงษ์ประดิษฐ์
อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชาชนโดยส่วนใหญ่มีความกังวลกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องการเปิดประเทศใน 120 วัน เนื่องจากรัฐบาล        ยังไม่สามารถจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนได้ ส่วนวัคซีนหลักๆที่รัฐบาลจัดหาให้นั้น ได้แก่ ซิโนแวคและ         แอสตร้าเซนเนก้ามีคุณภาพค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับวัคซีนตัวอื่นๆ เช่น ไฟเซอร์และโมเดอร์นา การตรวจพบเชื้อโควิด-19           ในแพทย์และพยาบาลจังหวัดเชียงรายกว่า 30 คน ทั้งๆที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบสองเข็มแล้วทำให้เกิดความกังวลว่าจะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างหนักหากมีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศว่าจะดำเนินการให้มีการฉีดวัคซีนครบ 100 ล้านโดสภายในปี 2564 หรือเกือบ 500,000 โดสต่อวันนั้น ในความเป็นจริง ประเทศไทยฉีดวัคซีนได้โดยเฉลี่ยวันละประมาณ 200,000 โดส ซึ่งห่างไกลจากเป้าหมายที่ตั้งไว้อยู่มาก จึงทำให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถเปิดประเทศได้จริงตามที่แถลงไว้
อาจารย์ศศนันท์ บุญยะวนิช
อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ