สวนดุสิตโพล: ทำอย่างไร คนไทยจึงจะเอาชนะโควิด-19 ได้

ข่าวผลสำรวจ Monday July 5, 2021 09:12 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ทำอย่างไร คนไทยจึงจะเอาชนะโควิด-19 ได้

จากตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่พุ่งสูงขึ้นในขณะนี้ ทำให้สถานการณ์โควิด-19 ของไทยอยู่ในภาวะวิกฤติ นอกจากการบริหารจัดการของรัฐบาลแล้ว ประชาชนก็ยังต้องพึ่งพาตนเองและร่วมมือกันในการฝ่าฟันเพื่อเอาชนะโควิด-19 ครั้งนี้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,744 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ? 1 กรกฎาคม 2564 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดว่าสถานการณ์โควิด-19 กับคนไทย ณ วันนี้ เป็นอย่างไร
อันดับ 1     ทำลายเศรษฐกิจ คนตกงาน อยู่อย่างลำบาก     91.95%
อันดับ 2     เผชิญกับโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น     85.86%
อันดับ 3     ทำให้ทุกข์ใจ เครียด จิตตก กลัวไม่ได้รักษา บางคนคิดสั้น      81.78%
อันดับ 4     ต้องพึ่งตนเอง การ์ดไม่ตก ดูแลสุขภาพให้มากขึ้น               78.28%
อันดับ 5     เข้าขั้นวิกฤติ รัฐบาลอาจคุมไม่ได้      74.31%

2. ตั้งแต่มีโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน ประชาชนคิดว่ารัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับโควิด-19 ถูกทางแล้วหรือยัง
    ยังไม่ถูกทาง 66.05%     ไม่แน่ใจ 20.36%     ถูกทางแล้ว 13.59%
3. ประชาชนคิดว่าประเทศไทยควรเดินหน้าอย่างไร จึงจะเอาชนะโควิด-19 ได้
อันดับ 1     เร่งจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม     87.25%
อันดับ 2     หาทีมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ไทย สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ     80.16%
อันดับ 3     ต้องหยุดการกระจายของโรคให้ได้ คุมจุดเสี่ยงต่าง ๆ      79.53%
อันดับ 4     รายงานสถานการณ์และข้อมูลที่เป็นจริงกับประชาชน      78.09%
อันดับ 5     หยุดเล่นเกมการเมือง มีความจริงใจในการแก้ปัญหา      75.20%
4. ประชาชนอยากให้หน่วยงาน/ใคร เป็นผู้นำในการบริหารจัดการโควิด-19
อันดับ 1     กรมควบคุมโรค          67.04%
อันดับ 2     กระทรวงสาธารณสุข          65.16%
อันดับ 3     ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)         49.88%
อันดับ 4     ประชาชนคนไทยทุกคน         41.13%
อันดับ 5     นายกรัฐมนตรี     32.31%
5. ประชาชนอยากเห็นนักการเมืองไทยในยุคโควิด-19 ปฏิบัติตัวอย่างไร
อันดับ 1     ทุ่มเททำงาน คำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก     86.84%
อันดับ 2     สละเงินเดือน ช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง      82.39%
อันดับ 3     ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านร่วมมือกัน ทำงานเชิงรุก      81.64%
อันดับ 4     ไม่เล่นเกมการเมือง หยุดทะเลาะเบาะแว้ง โจมตีกันไปมา     75.35%
อันดับ 5     ตรวจสอบการบริหารจัดการโควิด-19 เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับรู้     65.59%
*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)


สรุปผลการสำรวจ : ทำอย่างไร คนไทยจึงจะเอาชนะโควิด-19 ได้

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ?ทำอย่างไร คนไทยจึงจะเอาชนะโควิด-19 ได้? กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,744 คน สำรวจวันที่ 28 มิ.ย. ? 1 ก.ค. 2564 พบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าโควิด-19 ทำลายเศรษฐกิจ คนตกงาน อยู่อย่างลำบาก ร้อยละ 91.95 การแก้ปัญหาของรัฐบาลยังไม่ถูกทาง ร้อยละ 66.05 ควรเร่งจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ร้อยละ 87.25 อยากให้กรมควบคุมโรคเข้ามาเป็นผู้นำในการบริหารจัดการ ร้อยละ 67.04 อยากเห็นนักการเมืองทุ่มเททำงาน คำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก ร้อยละ 86.84 ในวันที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อทำสถิติสูงสุด (New high) ภาพประชาชนคนธรรมดาเฝ้ารอเตียงมากขึ้น และจำนวนคนตัดสินใจจบชีวิตมีอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่าการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินในภาวะโควิด-19 แบบ Single Command ไม่ได้ผลที่ดีเท่าใดนัก แม้จะบริหารงานแบบเน้นความยืดหยุ่น แต่ประชาชนกลับรู้สึกว่านั่นเป็นการบริหารแบบไม่วางแผนเสียมากกว่า ณ วันนี้จึงควรหยุดเล่นเกมการเมือง ให้อำนาจเต็มกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเข้าวัคซีนที่มีคุณภาพ ใช้มาตรการเยียวยาถ้วนหน้า ดูแลทั้งภาคธุรกิจและประชาชนอย่างทั่วถึงเพื่อให้การบริหารครั้งนี้ไปถูกทางโดยเร็ว

โควิด-19 ได้ยกระดับตัวเองจนยากต่อการควบคุมแก้ไขทั้งพื้นที่การระบาด ความรุนแรงและสายพันธุ์ แล้วทำอย่างไรคนไทยจึงจะชนะปัญหานี้ได้ ผลสำรวจของสวนดุสิตโพล สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลต้องทำงานเชิงรุกมากขึ้น ยึดการบริหารที่เน้นผลลัพธ์มากกว่าโครงสร้าง มีแผนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว สลับใช้แผนระหว่างแผนมุ่งเศรษฐกิจและแผนมุ่งสังคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในลักษณะนำ-รอง สื่อสารข้อเท็จจริงอย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจตรงกันและสามารถวางแผนการใช้ชีวิตต่อไปได้ แนวทางดังกล่าวแม้จะไม่ถูกใจรัฐบาล แต่ในสถานการณ์เช่นนี้จำเป็นต้องยึดหลักความถูกต้อง สร้างวุฒิภาวะทางการเมืองด้วยการเรียนรู้ปัญหาร่วมกันกับทุกฝ่าย หาทางออกที่เกิดประโยชน์แก่สังคม กู้คืนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลให้กลับคืนมา ?นะจ๊ะ?

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ