สวนดุสิตโพล: คำตอบท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19

ข่าวผลสำรวจ Monday October 31, 2022 09:21 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: คำตอบท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19
หลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และรัฐบาลประกาศให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ประชาชนสามารถเดินทาง ไปเที่ยวใช้ชีวิตได้ตามปกติ ทำให้หลายฝ่ายมองว่าการเปิดประเทศและการกระตุ้นเรื่องท่องเที่ยวในช่วงปลายปีน่าจะเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้บรรยากาศในประเทศกลับมาคึกคัก เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,148 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 23-28 ตุลาคม 2565 สรุปผลได้ ดังนี้
1. หลังจากประกาศยกเลิกโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ประชาชนคิดว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวไทย
ในช่วงสิ้นปีนี้จะเป็นอย่างไร
   ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 79.88%      เหมือนเดิม 17.94%      แย่ลงกว่าปีที่ผ่านมา 2.18%

2. ในช่วงสิ้นปี-ปีใหม่นี้ ประชาชนคิดว่าจังหวัดใดน่าท่องเที่ยวมากที่สุด
อันดับ 1     เชียงใหม่     38.85%
อันดับ 2     เชียงราย     19.30%
อันดับ 3     น่าน     15.79%
อันดับ 4     ภูเก็ต     13.28%
อันดับ 5     ประจวบคีรีขันธ์      12.78%

3. ประชาชนสนใจการท่องเที่ยวแบบใด
อันดับ 1     เน้นการพักผ่อน พักโรงแรมที่สวยงาม สะดวกสบาย     55.62%
อันดับ 2     ไปทะเล ชายหาด      51.41%
อันดับ 3     เที่ยววัด ทำบุญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์     45.43%
4. ปัจจัยใดที่จะทำให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น
อันดับ 1     ค่าใช้จ่ายเหมาะสม คุ้มค่า       71.65%
อันดับ 2     ความสะดวกในการเดินทาง        68.50%
อันดับ 3     มีโปรโมชั่น ส่วนลดต่างๆ เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร เป็นต้น     46.98%

5. หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย รัฐบาลควรเร่งดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไร
อันดับ 1     กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ กระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ      60.16%
อันดับ 2     ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง     57.34%
อันดับ 3     เปิดตลาดการท่องเที่ยวใหม่ ๆ มีเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ๆ     56.29%
6. ประชาชนมีการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้หรือไม่
อันดับ 1     มี      54.01%
อันดับ 2     ยังไม่แน่ใจ     32.49%
อันดับ 3     ไม่มี     13.50%

7. กรณีที่ประชาชนมีการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้ เป็นการท่องเที่ยวแบบใด ค่าใช้จ่ายประมาณกี่บาท
อันดับ 1     เที่ยวในประเทศ  (คาดการณ์ใช้จ่ายต่อทริปเฉลี่ยประมาณ 11,977 บาท)     87.58%
อันดับ 2     เที่ยวต่างประเทศ (คาดการณ์ใช้จ่ายต่อทริปเฉลี่ยประมาณ 75,900 บาท)     12.42%

*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)


สรุปผลการสำรวจ : คำตอบท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,148 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 23-28 ตุลาคม 2565 พบว่า กลุ่มตัวอย่างคิดว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยในช่วงสิ้นปีนี้จะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 79.88 จังหวัดที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดในช่วงสิ้นปี-ปีใหม่นี้ คือ เชียงใหม่ ร้อยละ 38.85 ส่วนใหญ่สนใจการท่องเที่ยวแบบเน้นการพักผ่อน พักโรงแรมที่สวยงาม สะดวกสบาย ร้อยละ 55.62 ปัจจัยที่จะทำให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น คือ ค่าใช้จ่ายเหมาะสม คุ้มค่า ร้อยละ 71.65 ทั้งนี้รัฐบาลควรเร่งดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ กระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ ร้อยละ 60.16 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง ร้อยละ 57.34 เมื่อถามว่ามีการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้หรือไม่ พบว่า ร้อยละ 54.01 ตอบว่ามีแผนเดินทางท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็นการเที่ยวในประเทศ ร้อยละ 87.58 (คาดการณ์ ใช้จ่ายต่อทริปเฉลี่ยประมาณ 11,977 บาท) เที่ยวต่างประเทศ ร้อยละ 12.42 (คาดการณ์ใช้จ่ายต่อทริปเฉลี่ยประมาณ 75,900 บาท)

?การฟื้นประเทศด้วยท่องเที่ยว? เริ่มเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นจากสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยที่เริ่มกลับมาครึกครื้น จะเห็น         ได้จากผลสำรวจที่ประชาชนมองว่าการท่องเที่ยวไทยในสิ้นปีนี้น่าจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งได้มีแผนเดินทางท่องเที่ยวไว้แล้ว โดยสนใจท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน เน้นความสะดวกสบายมากขึ้น หากภาครัฐมีการส่งเสริมเรื่องค่าใช้จ่าย โปรโมชั่น การเดินทางที่สะดวก มีเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ๆ ทั้งเมืองหลักและเมืองรองก็จะช่วยกระตุ้นการเดินทางในประเทศได้        ตรงใจประชาชน และทำให้ประชาชนกล้าที่จะใช้จ่ายมากขึ้น
นางสาวพรพรรณ บัวทอง
นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทร 086-3766533

ผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่องคำตอบท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19 พบว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวไทยในช่วงครึ่งปีหลังนี้ดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก โดยในไตรมาส 4 นี้จะมีการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทั้งจากนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ โดยทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเห็นว่าคำตอบของท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19 ควรมาจากการออกแบบการท่องเที่ยวใหม่ หรือ Tourism Redesign โดยนำเสนอยุทธศาสตร์สมดุล 4 ประการเพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนคือ 1) สมดุลเมืองหลักและเมืองรอง 2) สมดุลผู้ประกอบการรายย่อยและรายใหญ่ 3) สมดุลด้านการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ         ที่มนุษย์สร้างขึ้น และ 4) สมดุลของแผนด้านการท่องเที่ยวระยะสั้นและระยะยาว
ทั้งนี้หลายภาคส่วนที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันในประเด็นด้านอุปทานการท่องเที่ยว            ควรดำเนินการควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาดสำหรับนักท่องเที่ยวในฝั่งอุปสงค์ โดยดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน        สิ่งสำคัญที่สุด คือ การนำเสนอคุณค่าและประสบการณ์การท่องเที่ยวไทยอย่างจริงแท้ ซื่อตรง เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง
ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ