สวนดุสิตโพล: “รัฐบาลใหม่” กับ “การท่องเที่ยว”

ข่าวผลสำรวจ Monday September 4, 2023 08:16 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: “รัฐบาลใหม่” กับ “การท่องเที่ยว”
?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง ?รัฐบาลใหม่                กับการท่องเที่ยว? จำนวน 1,114 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม -1 กันยายน 2566 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนมีการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วง Green Season (ช่วงฤดูฝน) หรือไม่
       มี 40.13%          ไม่มี 31.32%           ไม่แน่ใจ 28.55%
2. จังหวัดที่ประชาชนอยากไปเที่ยวช่วง Green Season มากที่สุด
อันดับ 1     เชียงใหม่     36.96%
อันดับ 2     เพชรบูรณ์     26.09%
อันดับ 3     น่าน     16.85%
อันดับ 4     ประจวบคีรีขันธ์     10.33%
อันดับ 5     กาญจนบุรี     9.77%


3. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปเที่ยวช่วง Green Season เฉลี่ยต่อทริปต่อคน ประมาณ 7,932.52 บาท

4. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ หากภาครัฐมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง Green Season
อันดับ 1     เห็นด้วย     97.31%
อันดับ 2     ไม่เห็นด้วย     2.69%5. สิ่งที่รัฐบาลควรเร่งดำเนินการเพื่อทำให้คนสนใจท่องเที่ยวช่วง Green Season มากขึ้น
อันดับ 1     มีมาตรการ/กิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วง Green Season     61.04%
อันดับ 2     มีส่วนลดให้ เช่น ค่าเดินทาง อาหาร ที่พัก      59.87%
อันดับ 3     จัดแคมเปญเชิญชวนให้คนมาเที่ยวในช่วง Green Season     56.28%
6. เรื่องที่ประชาชนรู้สึกกังวลกรณีการท่องเที่ยวช่วง Green Season
อันดับ 1     สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอาจกระทบต่อการเดินทาง      70.77%
อันดับ 2     ภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก       69.74%
อันดับ 3     กลัวเกิดอุบัติเหตุระหว่างทาง     58.00%
7. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกรัฐบาลชุดใหม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย
อันดับ 1     ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นแต่ละภูมิภาค      38.41%
อันดับ 2     ออกมาตรการฟื้นฟูการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ     35.00%
อันดับ 3     โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ให้มากขึ้น      24.09%


*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)
สรุปผลการสำรวจ : ?รัฐบาลใหม่? กับ ?การท่องเที่ยว?

     สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง ?รัฐบาลใหม่ กับ             การท่องเที่ยว? กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,114 คน สำรวจระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม -1 กันยายน 2566 พบว่า ในช่วง Green Season (ช่วงฤดูฝน) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.13 มีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยว โดยจังหวัดที่อยากไปมากที่สุด คือ เชียงใหม่ ร้อยละ 36.96 รองลงมาคือเพชรบูรณ์ ร้อยละ 26.09 คาดว่ามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปต่อคนประมาณ 7,932.52 บาท โดยเห็นด้วยหากภาครัฐจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง Green Season ร้อยละ 97.31 สิ่งที่ควรดำเนินการคือมีมาตรการหรือกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงนี้โดยเฉพาะ ร้อยละ 61.04 ทั้งนี้สิ่งที่กังวลในการท่องเที่ยวช่วง Green Season คือ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอาจกระทบต่อการเดินทาง ร้อยละ 70.77 และสุดท้ายสิ่งที่อยากฝากบอกรัฐบาลชุดใหม่ คือ ควรมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นแต่ละภูมิภาค ร้อยละ 38.41
     จากผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยอยากให้รัฐบาลสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้น ดึงจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ขึ้นมาเป็นจุดขายใหม่ ๆ ในระยะสั้นก็อยากให้จัดแคมเปญลดราคาช่วยค่าเดินทางต่าง ๆ ถึงแม้จะเป็น         ฤดูฝนซึ่งทำให้ยังกังวลเรื่องการเดินทางแต่ก็พร้อมจะท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อย เมื่อรัฐบาลใหม่เดินเกมเรื่องการท่องเที่ยว        ขึ้นมาแล้วก็ควรเร่งจับจุดความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นางสาวพรพรรณ บัวทอง
นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทร 086-3766533


การวิเคราะห์นโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลใหม่ พบข้อสังเกตว่ามีเป้าหมายส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเหมือนช่วงก่อนสถานการณ์ COVID-19 ด้วยเป้าหมายการเป็น Wellness Destination เน้นการพัฒนาแบบองค์รวม ส่งเสริมเรื่องสุขภาวะดี รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวโดยมีองค์ประกอบสำคัญ เช่น แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมที่ต้องมีผู้ให้บริการที่มีองค์ความรู้และความพร้อมในเรื่องการให้บริการนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งการผลักดันนโยบายให้ประสบความสำเร็จต้องใช้ระยะเวลาควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหลากหลายมิติ  นอกจากนี้ นโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลใหม่ คือการให้ความสำคัญกับการสนับสนุนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น เช่น การพัฒนาระบบตรวจเอกสารสนามบิน ปลดภาระขอวีซ่า ฟรีวีซ่าจีน และ Regional transport hub ฯ หรือการสร้างกิจกรรมที่ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวในระยะสั้น เช่น Festival Hub of Asia การจัดเทศกาลหลากหลายรูปแบบ

ดร.ปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์
รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ