สวนดุสิตโพล: ความปลอดภัยในชีวิตของคนไทย ณ วันนี้ กรณีศึกษา “เด็กอาชีวะ”

ข่าวผลสำรวจ Monday November 27, 2023 08:22 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ความปลอดภัยในชีวิตของคนไทย ณ วันนี้ กรณีศึกษา “เด็กอาชีวะ”
 ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ (ทั้งที่มีบุตรหลานและไม่มีบุตรหลาน           อยู่ในวัยเรียน) เรื่องความปลอดภัยในชีวิตของคนไทย ณ วันนี้ กรณีศึกษา ?เด็กอาชีวะ? จำนวน 1,161 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไรกับการทะเลาะวิวาทจนถึงแก่ชีวิตของเด็กอาชีวะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้
อันดับ 1     ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมืออย่างจริงจัง มีมาตรการ แนวทางป้องกันที่เด็ดขาด     87.83%
อันดับ 2     ขอให้นึกถึงผลกระทบที่จะตามมา ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือสถาบันที่ศึกษาอยู่                                       82.23%
อันดับ 3     น่าจะเกิดจากการลอกเลียนแบบ ขาดความยั้งคิด         62.90%
2. ประชาชนคิดว่าการทะเลาะวิวาทจนถึงแก่ชีวิตของเด็กอาชีวะเกิดจากสาเหตุใด
อันดับ 1     การปลูกฝังค่านิยมที่ผิด ๆ รักศักดิ์ศรี สถาบัน      85.50%
อันดับ 2     มีคนบงการอยู่เบื้องหลัง ไม่ใช่นักศึกษา เป็นองค์กรอาชญากรรม      74.98%
อันดับ 3     ความขัดแย้ง ความแค้นส่วนตัว     66.09%

3. ประชาชนคิดว่าปัญหาการทะเลาะวิวาทจนถึงแก่ชีวิตของเด็กอาชีวะจะแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร
อันดับ 1     เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเด็ดขาด เพิ่มโทษสูงสุด      74.03%
อันดับ 2     ปรับทัศนคติของนักศึกษาทั้งเก่าและใหม่ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน                   73.25%
อันดับ 3     กระทรวงศึกษาธิการต้องเร่งหาแนวทางแก้ปัญหา เรียกสถาบันอาชีวศึกษามาหารือร่วมกัน     72.74%
4. ประชาชนมีวิธีการป้องกันดูแลตัวเองเพื่อความปลอดภัยในชีวิตอย่างไรบ้าง
อันดับ 1     หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง     91.62%
อันดับ 2     หากอยู่ในที่เกิดเหตุต้องประเมินสถานการณ์ว่าควรหนี ซ่อน หรือสู้     81.10%
อันดับ 3     ฝึกฝนทักษะการเอาตัวรอด     53.92%

5. ประชาชนคิดว่าใคร/หน่วยงานใดควรเข้ามาเร่งแก้ไขปัญหานี้
อันดับ 1     กระทรวงศึกษาธิการ      88.10%
อันดับ 2     พ่อแม่ ผู้ปกครอง     72.20%
อันดับ 3     เจ้าหน้าที่ตำรวจ     69.16%

6. กรณีมีบุตรหลาน ประชาชนอยากให้บุตรหลานเรียนต่อสายอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพหรือไม่
อันดับ 1     ไม่อยากให้เรียน     80.34%
อันดับ 2     อยากให้เรียน     19.66%
*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)
สรุปผลการสำรวจ : ความปลอดภัยในชีวิตของคนไทย ณ วันนี้ กรณีศึกษา ?เด็กอาชีวะ?
     สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่องความปลอดภัยในชีวิตของคนไทย          ณ วันนี้ กรณีศึกษา ?เด็กอาชีวะ? กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,161 คน สำรวจระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2566 พบว่า จากกรณีการทะเลาะวิวาทจนถึงแก่ชีวิตของเด็กอาชีวะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 87.83 มองว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมืออย่างจริงจัง มีมาตรการ แนวทางป้องกันที่เด็ดขาด โดยคิดว่าสาเหตุของการทะเลาะวิวาท คือ การปลูกฝังค่านิยมที่ผิด ๆ รักศักดิ์ศรี สถาบัน ร้อยละ 85.50 ด้านการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเด็ดขาด เพิ่มโทษสูงสุด ร้อยละ 74.03 ทั้งนี้ประชาชนดูแลความปลอดภัยของตนเองด้วยการหลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ร้อยละ 91.62 โดยหน่วยงานที่ควรเข้ามาเร่งแก้ปัญหานี้คือกระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 88.10 และหากประชาชนมีบุตรหลาน        ก็มองว่าไม่อยากให้เรียนต่อสายอาชีวศึกษา ร้อยละ 80.34
การเรียนสายอาชีวศึกษามีความสำคัญต่อตลาดแรงงานไทยอย่างยิ่ง แต่จากสถิติกลับพบว่าผู้สนใจศึกษาต่อ          ในสายอาชีพไม่สูงนัก กอปรกับการรับรู้ข่าวในสื่อต่าง ๆ ก็ยิ่งทำให้ผู้ปกครองมีความวิตกกังวลมากขึ้น จากผลสำรวจที่ผ่านมาของสวนดุสิตโพล พบว่า สาเหตุของการก่อเหตุทะเลาะวิวาทมุ่งไปที่ความขัดแย้งระหว่างสถาบัน แต่ปัจจุบันกลับพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม สะท้อนให้เห็นถึงขอบข่ายของปัญหาที่กว้างขึ้นและฝังรากลึก ดังนั้นหน่วยงาน        ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องเร่งปราบปรามและกระทรวงศึกษาธิการต้องแก้ปัญหาในระยะยาว

นางสาวพรพรรณ บัวทอง
นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทร 086-3766533


ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษามีมาอย่างยาวนาน ปัญหาที่เกิดนั้นมีสาเหตุทั้งจากความขัดแย้งส่วนตัว และค่านิยมที่ผิดในเรื่องสถาบันการศึกษา แนวทางการแก้ปัญหา อาจแบ่งออกเป็น 2 แนวทางหลัก คือ 1) การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ และ 2) การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเอง โดยการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ได้แก่ ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรักสถาบันการศึกษา การเชิดชู สนับสนุนคนที่ความดี ความสามารถเชิงทักษะอาชีพ เชิงวิชาการ มากกว่าความเด่นดังในเรื่องของพฤติกรรมอันธพาลหรือสร้างความเดือดร้อนแก่สังคม สื่อควรสร้างไอดอลหรือแบบอย่างบุคคลที่ทำความดีมีความสามารถ ส่วนการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเองนั้นอาจทำได้โดยเฝ้าสังเกตสภาพรอบตัว ไม่เอาตนเองเข้าไปอยู่ในที่เสี่ยงที่ชุมนุมที่อาจเกิดการทะเลาะวิวาท นอกจากนั้น ตำรวจควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เร่งจับผู้กระทำผิดมาลงโทษ และเฝ้าระวังเหตุในพื้นที่เสี่ยงอย่างทั่วถึง พ่อแม่ผู้ปกครองควรใส่ใจ ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องแก่ลูกหลาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิญญา สุขวงศ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ