สวนดุสิตโพล: ดัชนีครูไทย ปี 2566 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข”

ข่าวผลสำรวจ Monday January 15, 2024 09:32 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: ดัชนีครูไทย ปี 2566 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข”
      ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพ     ปี 2562     6.25 คะแนน
ทั่วประเทศ จำนวน 3,676 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 16-26 ธันวาคม 2566     ปี 2563     7.35 คะแนน
ตัวชี้วัด 20 ประเด็นบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อครูไทยทั้งในด้านส่วนตัว การพัฒนาตนเองและการพัฒนา     ปี 2564     7.75 คะแนน
วิชาชีพในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนนเต็ม 10 สรุปเรียงลำดับจากความเชื่อมั่น     ปี 2565     7.52 คะแนน
สูงสุดไปถึงต่ำสุด ได้ดังนี้     *ปี 2566     7.90 คะแนน

1. ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่น ?ดัชนีครูไทย? ปี 2566 เต็ม 10 ได้ 7.90 คะแนน
2. ประชาชนให้คะแนน 20 ตัวชี้วัด ?ดัชนีครูไทย? โดยคะแนนเต็ม 10 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
อันดับ 1     มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้     8.20 คะแนน
อันดับ 2     บุคลิกภาพดี แต่งกายเหมาะสมกับอาชีพ     8.19 คะแนน
อันดับ 3     มีความเมตตา มีจิตใจโอบอ้อมอารี     8.16 คะแนน
อันดับ 4     สามารถทำงานเป็นทีมได้     8.07 คะแนน
อันดับ 5     ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม     8.02 คะแนน
อันดับ 6     มีเป้าหมาย ประเมินและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง     8.01 คะแนน
อันดับ 7     ทันสมัย ทันเหตุการณ์ รู้ข้อมูลใหม่ ๆ      8.00 คะแนน
อันดับ 7     รักในวิชาชีพครู มีอุดมการณ์ความเป็นครู     8.00 คะแนน
อันดับ 9     ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อนร่วมงาน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ     7.99 คะแนน
อันดับ 10     ขยันขันแข็ง อดทน เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต     7.97 คะแนน
อันดับ 11     ความรู้ความสามารถในการสอนและการถ่ายทอดความรู้     7.96 คะแนน
อันดับ 12     การประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู     7.95 คะแนน
อันดับ 13     มีความน่าเชื่อถือ เป็นแบบอย่างที่ดี     7.89 คะแนน
อันดับ 14     มีทัศนคติที่ดี เข้าใจและคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน     7.86 คะแนน
อันดับ 15     ปรับตัวได้เร็ว แก้ปัญหาได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     7.85 คะแนน
อันดับ 16     อบรม พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง     7.84 คะแนน
อันดับ 16     มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าเปลี่ยนแปลง     7.84 คะแนน
อันดับ 18     ดูแลตนเองทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ     7.79 คะแนน
อันดับ 19     ควบคุมอารมณ์ได้ดี แสดงออกอย่างเหมาะสม     7.64 คะแนน
อันดับ 20     ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เป็นหนี้เป็นสิน     6.78 คะแนน

3. ?จุดเด่น-จุดด้อย? ของ ครูไทย วันนี้ คือ
ที่     ?จุดเด่น? ของ ครูไทย     ภาพรวม     ที่     ?จุดด้อย? ของ ครูไทย     ภาพรวม
1     ใช้เทคโนโลยีในการสอน     58.29%     1     มีปัญหาหนี้สิน      66.56%
2     ขยัน อดทน ทุ่มเท เสียสละ        54.70%     2     ภาระงานมาก ไม่มีเวลา       63.49%
3     ทักษะการสอนดี สร้างบรรยากาศการเรียนรู้       48.67%     3     ขาดงบประมาณสนับสุนน     56.96%

4. ประชาชนคิดว่า ?เรียนดี มีความสุข? มีความสำคัญต่อคุณครูและนักเรียนอย่างไร
ที่     ความคิดเห็น     ภาพรวม
1     ทำให้บรรยากาศการเรียนเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน      69.61%
2     ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น      60.73%
3     มีสุขภาพจิตที่ดี ไม่เครียด ไม่กดดัน     58.74%5. ตลอดปี 2566 ที่ผ่านมา ประชาชนเห็นความเปลี่ยนแปลงของครูไทยอย่างไรบ้าง
ที่     ความคิดเห็น     ภาพรวม
1     สามารถทำงานได้หลายอย่างมากขึ้น     64.22%
2     ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอนได้ดีขึ้น      61.56%
3     พัฒนาตนเองให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง ทันยุคสมัย     60.30%


สรุปผลการสำรวจ : ดัชนีครูไทย ปี 2566 ?ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข?
     สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำดัชนี ?ความเชื่อมั่นครูไทย? เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 19 สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 3,676 คน ระหว่างวันที่ 16-26 ธันวาคม 2566 พบว่า ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่น ?ดัชนีครูไทย? ปี 2566 เต็ม 10 ได้ 7.90 คะแนน (เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 65 ได้ 7.52 คะแนน) โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ เฉลี่ย 8.20 คะแนน รองลงมาคือ บุคลิกภาพดี  แต่งกายเหมาะสมกับอาชีพ เฉลี่ย 8.19 คะแนน ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ การประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่เป็นหนี้เป็นสิน เฉลี่ย 6.78 คะแนน (ได้คะแนนต่ำสุด 4 ปีติดต่อกัน) จุดเด่นของครูไทยในปี 2566 คือ ใช้เทคโนโลยีในการสอน ร้อยละ 58.29         จุดด้อยของครูไทย คือ มีปัญหาหนี้สิน ร้อยละ 66.56 จากนโยบาย ?เรียนดี มีความสุข? กลุ่มตัวอย่างมองว่ามีความสำคัญต่อครูและนักเรียนในแง่ของการทำให้บรรยากาศการเรียนเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ร้อยละ 69.61 ทั้งนี้ตลอดปี 2566 ที่ผ่านมา ครูเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในด้านการทำงาน โดยสามารถทำงานได้หลายอย่างมากขึ้น ร้อยละ 64.22
จากผลสำรวจดัชนีครูไทย ปี 2566 จะเห็นได้ว่าครูไทยมีความโดดเด่นด้านมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพ ส่วนด้าน        ที่ได้คะแนนไม่มากนักคือ ปัญหาหนี้สิน การควบคุมอารมณ์ การคิดตัดสินใจ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายลดภาระครู แก้ปัญหาหนี้สิน ปรับการประเมินให้ครูมีเวลาพัฒนาตนเองและห้องเรียนมากขึ้น เพื่อให้เกิด ?เรียนดี มีความสุข? แต่สุดท้ายแล้วจะเป็นไปตามนโยบายที่ให้ไว้หรือไม่ ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับครูไทยในปี 2567 นี้

โดย นางสาวพรพรรณ บัวทอง
นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โทร 086-3766533


ดัชนี ?ความเชื่อมั่นครูไทย? เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากประชาชนหรือผู้ปกครองมีโอกาสเข้าถึงการจัดการเรียนการสอนของครูผ่านห้องเรียนออนไลน์พร้อมกับนักเรียน จึงได้สัมผัสถึงความเมตตาและความโอบอ้อมอารีของครูที่มีต่อศิษย์ รวมถึงความอดทนและทุ่มเทในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ตลอดจนความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ จากมุมมองดังกล่าวจะเห็นได้ว่า หน้าที่หลักของครู คือ การสร้างองค์ความรู้และ          หล่อหลอมให้นักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ผ่านการจัดประสบการณ์              อันเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน แต่สถานการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน ครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเองมากเกินไป กอปรกับการมีงบประมาณสนับสุนน               ที่ไม่เพียงพอ จนทำให้ครูเกิดภาวะเครียดจากปัจจัยด้านเศรษฐานะ จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาไทยอย่างมีนัยสำคัญ เพราะ ?ครู? เป็นหัวใจของระบบการศึกษา
ดร.อนุชา แข่งขัน
อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ