สวนดุสิตโพล: “ดัชนีการเมืองไทย” เดือนเมษายน 2567

ข่าวผลสำรวจ Thursday May 2, 2024 08:35 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: “ดัชนีการเมืองไทย” เดือนเมษายน 2567
      ?สวนดุสิตโพล? มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง ?ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนเมษายน 2567? กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,431 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 22-29 เมษายน 2567 โดยมีตัวชี้วัด               25 ประเด็นที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อการเมืองไทยในด้านต่าง ๆ ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน สรุปผลเรียงลำดับจาก          ค่าคะแนนสูงสุดไปถึงต่ำสุด ได้ดังนี้

1. ?ดัชนีการเมืองไทย? เดือนเมษายน 2567 ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 4.63 คะแนน (เดือนมีนาคม 2567 ได้ 5.10 คะแนน)
2. ประชาชนให้คะแนน 25 ตัวชี้วัด ?ดัชนีการเมืองไทย? โดยคะแนนเต็ม 10 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
ที่     ดัชนีการเมืองไทย     ม.ค.67     ก.พ.67     มี.ค.67     *เม.ย.67     เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่ผ่านมา
1     ผลงานของฝ่ายค้าน     5.60     5.52     5.56     5.06     ลดลง
2     สภาพสังคมโดยรวม     5.70     5.22     5.14     5.02     ลดลง
3     การมีส่วนร่วมของประชาชน     5.58     5.33     5.19     4.98     ลดลง
4     สิทธิและเสรีภาพของประชาชน     5.77     5.28     5.12     4.88     ลดลง
5     ผลงานของนายกรัฐมนตรี     5.70     5.43     5.45     4.76     ลดลง
6     การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม     5.57     5.26     5.21     4.71     ลดลง
7     การแก้ปัญหาต่างๆ ในภาพรวม     5.58     5.27     5.13     4.70     ลดลง
8     การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า     5.64     5.16     5.10     4.69     ลดลง
9     เสถียรภาพทางการเมือง     5.62     5.32     5.13     4.68     ลดลง
9     การปฏิบัติตนและพฤติกรรมของนักการเมือง     5.55     5.23     5.12     4.68     ลดลง
11     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     5.48     5.03     5.07     4.64     ลดลง
12     การพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับประชาชน     5.59     5.18     5.11     4.62     ลดลง
13     การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ     5.55     5.16     5.09     4.61     ลดลง
14     ผลงานของรัฐบาล     5.53     5.21     5.18     4.60     ลดลง
15     ความมั่นคงของประเทศ     5.71     5.33     5.18     4.59     ลดลง
15     ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน     5.47     5.04     5.01     4.59     ลดลง
17     การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้     5.54     5.23     5.19     4.58     ลดลง
18     กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม     5.42     5.14     5.07     4.54     ลดลง
19     สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม     5.33     5.14     5.00     4.53     ลดลง
20     การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ความโปร่งใส     5.18     5.07     4.99     4.43     ลดลง
20     ค่าครองชีพ เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ     5.26     5.03     4.89     4.43     ลดลง
22     ราคาสินค้า     5.04     4.88     4.82     4.38     ลดลง
23     การแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล     5.25     4.94     4.97     4.36     ลดลง
24     การแก้ปัญหาการว่างงาน     5.26     4.87     4.91     4.29     ลดลง
25     การแก้ปัญหาความยากจน     5.15     4.78     4.80     4.28     ลดลง
*     ภาพรวม     5.48     5.16     5.10     4.63     ลดลง


3. นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ประชาชนคิดว่ามีบทบาทโดดเด่นในเดือนเมษายน 67
ที่     นักการเมืองฝ่ายรัฐบาล     ภาพรวม     ที่     นักการเมืองฝ่ายค้าน     ภาพรวม
1     เศรษฐา ทวีสิน     46.19%     1     พิธา ลิ้มเจริญรัตน์     53.51%
2     อนุทิน ชาญวีรกูล     31.46%     2     ศิริกัญญา ตันสกุล     29.65%
3     ปานปรีย์ พหิทธานุกร     22.35%     3     ศุภณัฐ มีนชัยนันท์     16.84%

4. ผลงานของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ประชาชนชื่นชอบในเดือนเมษายน 67
ที่     ผลงานฝ่ายรัฐบาล     ภาพรวม     ที่     ผลงานฝ่ายค้าน     ภาพรวม
1     งานมหาสงกรานต์     41.87%     1     ตรวจสอบเงินดิจิทัลวอลเล็ต     45.61%
2     ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ     33.80%     2     ตรวจสอบการทำงานรัฐบาล     38.54%
3     เงินดิจิทัลวอลเล็ต     24.33%     3     ติดตามเรื่องรัฐธรรมนูญ สว.     15.85%


5. ข่าวสาร/เหตุการณ์สำคัญที่ประชาชนสนใจติดตามในเดือนเมษายน 67
ที่     ข่าวสาร/เหตุการณ์     ภาพรวม
1     มาตรการช่วยค่าน้ำค่าไฟ     36.87%
2     บิ๊กโจ๊ก กับ สตช.     34.49%
3     แผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล     28.64%

สรุปผลการสำรวจ : ?ดัชนีการเมืองไทย? เดือนเมษายน 2567

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง ?ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนเมษายน 2567? กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,431 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 22-29 เมษายน 2567 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนเมษายน 2567 เฉลี่ย 4.63 คะแนน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2567 ที่ได้ 5.10 คะแนน

     ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ผลงานของฝ่ายค้าน เฉลี่ย 5.06 คะแนน (ลดลงจากเดือนมีนาคม) ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ การแก้ปัญหาความยากจน เฉลี่ย 4.28 คะแนน (ลดลงจากเดือนมีนาคม) นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือน คือ เศรษฐา ทวีสิน ร้อยละ 46.19 ด้านนักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือน คือ พิธา         ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 53.51 ผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ชื่นชอบประจำเดือน คือ งานมหาสงกรานต์ ร้อยละ 41.87 ผลงานฝ่ายค้าน         ที่ชื่นชอบ คือ ตรวจสอบเงินดิจิทัลวอลเล็ต ร้อยละ 45.61 ส่วนข่าวเหตุการณ์สำคัญที่ประชาชนสนใจในเดือนเมษายน คือ มาตรการช่วยค่าน้ำค่าไฟ ร้อยละ 36.87 รองลงมาคือ เรื่องบิ๊กโจ๊กกับ สตช. ร้อยละ 34.49
     จากผลโพลคะแนนดัชนีการเมืองยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน         ที่ได้คะแนนต่ำสุด แสดงถึงความสำคัญของปัญหาต่อประชาชนในช่วงนี้ แม้รัฐบาลจะมีผลงานจัดงานมหาสงกรานต์ที่โดนใจประชาชนแต่ในภาพรวมก็ยังคงต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน จะเห็นได้จากตัวชี้วัดด้านชีวิตความเป็นอยู่คะแนน           ยังไม่ถึงครึ่งสอดคล้องกับข่าวที่ประชาชนสนใจคือมาตรการช่วยค่าน้ำค่าไฟซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับครัวเรือนของประชาชนโดยตรง

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

การเมืองเดือนเมษายน มีประเด็นน่าสนใจ อาทิ การเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงคะแนนเสียง การปรับคณะรัฐมนตรี ซึ่งผลการสำรวจดัชนีการเมืองไทยเดือนเมษายน มีคะแนน 4.63 ลดลงจากเดือนมีนาคมที่ได้ 5.10 คะแนน และทุกตัวชี้วัดคะแนนลดลง ซึ่งภาพรวมผลงานของฝ่ายค้านอยู่ที่ 5.06 เป็นอันดับ 1 ส่วนของรัฐบาลอยู่ที่ 4.60 อยู่ในอันดับที่ 14 ซึ่งอันดับมีความแตกต่างกันอย่างน่าสนใจ อาจเพราะผลงานภาพรวมรัฐบาลยังไม่เป็นรูปธรรมพอหรือไม่? นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าประชาชนสนใจการฉลองเทศกาลสงกรานต์ จากคะแนนผลงานรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบคือ งานมหาสงกรานต์ ร้อยละ 41.87 มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ และเงินดิจิทัลวอลเล็ต ส่วนผลงานฝ่ายค้านที่ประชาชนชื่นชอบอันดับแรกคือ ตรวจสอบเงินดิจิทัลวอลเล็ต ร้อยละ 45.61 แสดงว่าประชาชนยังคงกังวลเรื่องของเศรษฐกิจ คงต้องตามดูกันว่าเดือนพฤษภาคมนี้ ประชาชนจะให้ความสนใจเรื่องการเมืองเพิ่มขึ้นหรือไม่? เพราะมีประเด็นการเมืองที่น่าสนใจคือ สว. จะหมดวาระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินี รอดประเสริฐ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ