สวนดุสิตโพลล์: หัวอก ครูไทย ณ วันนี้

ข่าวผลสำรวจ Friday January 15, 2010 15:31 —สวนดุสิตโพล

“หัวอก ครูไทย” ณ วันนี้

“ครู” ในฐานะที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติ ต้องเผชิญกับภาวะสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของครูไทย ทั้งสภาพปัญหาจิตใจ ความเป็นอยู่ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ แม้ว่าจะมี เหตุการณ์ที่เป็นข่าวในทางที่ไม่ดีบ่อยขึ้นในระยะนี้ แต่คนไทยก็ยังให้ความเคารพครูอยู่เสมอ เพื่อเป็นการสะท้อน ความคิดเห็นของครูที่มีต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็น ของครูทั่วประเทศ จำนวน 1,410 คน ระหว่างวันที่ 10-15 มกราคม 2553 สรุปผลได้ดังนี้

1. “ความหนักใจ” ของครู ในวันนี้ คือ

อันดับที่ 1     เงินเดือน / สวัสดิการ /ปัญหาหนี้สิน                   37.25%
อันดับที่ 2     ภาระงานที่มากขึ้น อาทิเช่น งานเอกสาร งานวิชาการต่างๆ ฯลฯ         25.49%
อันดับที่ 3     พฤติกรรมของเด็กนักเรียนในปัจจุบัน / ไม่เชื่อฟังครู ไม่เคารพครู ไม่ตั้งใจเรียน ฯลฯ 15.68%
อันดับที่ 4     บุคลากรครูมีน้อย ไม่เพียงพอ                      13.72%
อันดับที่ 5     ไม่ได้รับโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพและการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา        7.86%

2. “สาเหตุ / ปัจจัย” ที่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของครูไม่สมบูรณ์ คือ

อันดับที่ 1     ไม่มีเวลาเตรียมการเรียนการสอนเนื่องจากภาระงานเพิ่มมากขึ้น งานด้านเอกสาร   29.71%

มากขึ้น มุ่งแต่ทำผลงานทางวิชาการ

อันดับที่ 2     การขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่                 23.47%
อันดับที่ 3     ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาหนี้สิน รายได้ไม่พอกับรายจ่าย          20.59%
อันดับที่ 4     กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆยังขาดความชัดเจน ไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง     17.41%
อันดับที่ 5     จิตวิญญาณในความเป็นครูลดน้อยลง                    8.82%

3. “ครู” วันนี้ มองเด็กเป็นอย่างไร ?

(3.1) ครู มอง เด็กอนุบาล / ประถม

อันดับที่ 1     เก่ง ฉลาด กล้าแสดงออก สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวได้เร็ว         46.52%
อันดับที่ 2     ควรได้รับการปลูกฝัง การดูแลอย่างดีในทุกๆด้าน โดยเฉพาะ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ 27.40%

สังคมและสติปัญญา

อันดับที่ 3     เป็นวัยเริ่มต้นของการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป    26.08%

3.2) ครู มอง เด็กมัธยม

อันดับที่ 1     มีพฤติกรรมก้าวร้าว กริยามารยาทไม่เหมาะสมรับอิทธิพลจากสื่อต่างๆและ      30.51%

วัฒนธรรมต่างชาติมากเกินไป

อันดับที่ 2     ใช้เงินเกินตัว ตามเพื่อน ตามแฟชั่น                   25.42%
อันดับที่ 3     ไม่ตั้งใจเรียน สนใจเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องเรียน               22.03%
อันดับที่ 4     เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ/ทางบ้านและทางโรงเรียนควรดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด    15.25%
อันดับที่ 5     มีความสามารถที่หลากหลาย ทั้งด้านดนตรี กีฬา และวิชาการ           6.79%

(3.3) ครู มอง เด็กอาชีวศึกษา

อันดับที่ 1     เป็นเด็กมีฝีมือ มีความชำนาญเฉพาะด้าน เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น    42.31%
อันดับที่ 2     เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย ระยะหลังมีข่าวตีกันอยู่บ่อยๆ            30.76%
อันดับที่ 3     ควรเปิดโอกาสให้เด็กอาชีวะได้แสดงความสามารถตามวิชาชีพที่ได้เรียนมา      19.23%
อันดับที่ 4     มีบางส่วนที่ตั้งใจเรียน ใฝ่รู้ และก็มีบางส่วนที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง        7.70%

4. สิ่งที่ครูอยากฝากถึง “รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ” คนใหม่ คือ
อันดับที่ 1     อยากให้พัฒนา / สานต่อโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อไป             34.30%
อันดับที่ 2     ส่งเสริม สนับสนุนด้านขวัญ กำลังใจ /สวัสดิการของครูให้ใกล้เคียงกับวิชาชีพอื่น    25.37%
อันดับที่ 3     อยากให้ท่านทุ่มเท อุทิศการทำงานเพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง           17.94%
อันดับที่ 4     สร้างโรงเรียนให้มีมาตรฐานเดียวกัน กระจายงบประมาณไปยังพื้นที่ต่างๆอย่างทั่วถึง  13.43%
อันดับที่ 5     มีการกำหนดหลักสูตร วางแผน/จัดแผนการศึกษาชาติให้ชัดเจน          8.96%

--สวนดุสิตโพล--

-สส-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ