ข่าวอินโฟเควสท์
21:32 ดาวโจนส์ทำนิวไฮ ขานรับผลประกอบการแกร่ง,ยอดค้าปลีกสดใส   ดัชนีดาวโจนส์ยังคงดีดตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันนี้ ขานรับการเปิดเผยผลประ…
21:21 สหรัฐเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านปรับตัวขึ้นในเดือนก.ค.   สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้…
21:12 ปอนด์ทรุดหนักเทียบดอลลาร์,ยูโร นักลงทุนวิตก Brexit ไร้ข้อตกลง   ปอนด์ทรุดตัวลงแตะระดับต่ำสุดรอบ 27 เดือนเทียบดอลลาร์ และต่ำสุดรอบ 6 เดือนเทียบย…
20:44 ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน,ยูโร หลังสหรัฐเผยยอดค้าปลีกสูงเกินคาด   ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยนและยูโรในวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีก…
20:32 เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัวในเดือนมิ.ย.   ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานในวันนี้ว่า ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐทรงตัวในเดือนมิ.…

เอแบคโพลล์: ที่สุดของกีฬาและบันเทิงแห่งปี 2548: กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทั่วไปใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ

ข่าวผลสำรวจ เอแบคโพลล์ -- ศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2548 14:28:11 น.
ที่มาของโครงการ

ความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงและวงการกีฬาถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจและคอยติดตามข่าวอยู่เสมอ ดังนั้นเรื่องราวต่างๆของบุคคลในแวดวงบันเทิงและกีฬาที่เกิดขึ้นจึงมักเป็นที่จับตามองและได้รับความสนใจจากประชาชนมาโดยตลอด   เช่นเดียวกับในรอบปี 2548 ที่กำลังจะผ่านไปนี้ ทั้งในวงการบันเทิง และวงการกีฬามีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นหลายครั้ง ที่ได้รับความสนใจและมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลาย  ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีผลต่อการรับรู้  ความรู้สึก และความนิยมของคนไทยโดยทั่วไป

สำนักวิจัยเอแบคโพลล์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จึงได้ทำการสำรวจภาคสนามหาข้อมูลเชิงสถิติศาสตร์ จากประชาชนทั่วไปใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ ถึงประเด็นความคิดเห็นดังกล่าว ด้วยการจัดส่งอาจารย์  เจ้าหน้าที่  และพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลลงพื้นที่ตัวอย่างที่ถูกสุ่มได้ตามหลักวิชาการด้านระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัย
1. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนักกีฬายอดเยี่ยมแห่งปีในรอบปี 2548
2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อดารานักแสดงยอดเยี่ยมแห่งปีในรอบปี 2548
3. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนักร้องยอดเยี่ยมแห่งปีในรอบปี 2548
4. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาในหัวข้อเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งต่อไป
ระเบียบวิธีการทำโพลล์

โครงการสำรวจภาคสนามของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรื่อง “ที่สุดของกีฬาและบันเทิงแห่งปี 2548”  ซึ่งดำเนินโครงการสำรวจระหว่างวันที่ 18-29  ธันวาคม 2548

ประเภทของการสำรวจวิจัยครั้งนี้คือ  การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)

กลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่  กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ  นครปฐม  ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่  เชียงราย พิจิตร เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ศรีสะเกษ  ขอนแก่น  หนองคาย อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี สงขลา  และ กระบี่

เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่างได้แก่ การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิ (Stratified Cluster Sampling)ในการสุ่มเลือกพื้นที่ตัวอย่าง และใช้วิธีการกระจายตามสัดส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับประชากรเป้าหมาย

ขนาดตัวอย่างที่ทำการสำรวจ  คือ  7,435 ตัวอย่าง

ช่วงความเชื่อมั่นอยู่ในระดับร้อยละ 95 ขณะที่ขอบเขตความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดขนาด      ตัวอย่างอยู่ที่ +/- ร้อยละ 5

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ  แบบสอบถาม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ  การสัมภาษณ์
หลังจากนั้นคณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดก่อนนำเข้าวิเคราะห์ ข้อมูลและงบประมาณเป็นของมหาวิทยาลัย
รายชื่อคณะผู้วิจัย

ศ.ดร.ศรีศักดิ์  จามรมาน     ประธานสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ ที่ปรึกษาโครงการ  โทร. 01-621-4526

ดร.นพดล  กรรณิกา         ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ หัวหน้าโครงการวิจัย โทร. 07-095-3366

นายจิรศักดิ์ สมบัติ           ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการวิจัย
นายสุริยัน บุญแท้            นักวิจัย
น.ส.ศรีสุดา  จันทะไทย      นักสถิติ
นอกจากนี้ยังมีพนักงานเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลรวมทั้งสิ้น 92 คน
ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง

จากการพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่าตัวอย่างร้อยละ 53.7 ระบุเป็นหญิง ในขณะที่  ร้อยละ 46.3 ระบุเป็นชาย ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุของตัวอย่างพบว่า ตัวอย่างร้อยละ 27.5 ระบุอายุระหว่าง 20—29 ปี  ร้อยละ 23.7 ระบุอายุระหว่าง 30—39 ปี  ร้อยละ 20.9 ระบุอายุระหว่าง 40—49 ปี  ร้อยละ 16.1 ระบุอายุต่ำกว่า 20 ปี  และร้อยละ 11.8 ระบุอายุ 50 ปีขึ้นไป

ตัวอย่างร้อยละ 72.5 ระบุสำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี  ร้อยละ 24.9 ระบุสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   และร้อยละ 2.6  ระบุสำเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี

และเมื่อพิจารณาอาชีพประจำของตัวอย่างพบว่า ตัวอย่างร้อยละ 29.2  ระบุอาชีพเกษตรกร / รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 26.7 อาชีพค้าขายส่วนตัว / อาชีพอิสระ ร้อยละ 17.7 ระบุอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 12.8  ระบุอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 8.7 ระบุเป็นนักศึกษา และร้อยละ 4.9 ระบุเกษียณอายุ / แม่บ้าน/พ่อบ้าน/ ว่างงาน

โปรดพิจารณารายละเอียดในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1  แสดงการจัดอันดับ 10 อันดับนักกีฬาชายไทยยอดเยี่ยมแห่งปี 2548
(ค่าร้อยละที่ได้จากการถ่วงน้ำหนัก)

ลำดับที่    นักกีฬาชายไทยยอดเยี่ยมแห่งปี                 ค่าร้อยละที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว

1       ธีรเทพ วิโนทัย (ฟุตบอล)                          19.7

2       ดัสกร ทองเหลา (ฟุตบอล)                         14.3

3       สุริยา ประสาทหินพิมาย (มวยสากลสมัครเล่น)           12.9

4       ภราดร ศรีชาพันธุ์ (เทนนิส)                        10.8

5       จักรกฤษณ์ พณิชย์ผาติกรรม (ยิงปืน)                   10.5

6       บุญศักดิ์  พลสนะ (แบดมินตัน)                        9.2

7       ดนัย อุดมโชค (เทนนิส)                            7.5

8       ธงชัย ใจดี (กอล์ฟ)                               6.3

9       สมจิตร จงจอหอ (มวยสากลสมัครเล่น)                 5.6

10      นนท์ บุญจำนงค์ (มวยสากลสมัครเล่น)                  3.2

รวมทั้งสิ้น                                     100.0

ตารางที่ 2  แสดงการจัดอันดับ 10 อันดับนักกีฬาหญิงไทยยอดเยี่ยมแห่งปี 2548
(ค่าร้อยละที่ได้จากการถ่วงน้ำหนัก)

ลำดับที่     นักกีฬาหญิงไทยยอดเยี่ยมแห่งปี                         ค่าร้อยละที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว

1       ญาณิศา ก่อรัตนวัฒนา (คาราเต้โด)                           22.6

2       พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ (แบดมินตัน)        22.2

3       เยาวภา บูรพลชัย (เทควันโด้)                              17.5

4       อุดมพร พลศักดิ์  (ยกน้ำหนัก)                               12.1

5       แทมมารีน ธนสุกาญจน์ (เทนนิส)                              8.7

6       ปลื้มจิตร ถิ่นขาว (วอลเล่ย์บอล)                              4.8

7       ปวีณา ทองสุข (ยกน้ำหนัก)                                  4.3

8       วันดี คำเอี่ยม (ยกน้ำหนัก)                                  3.2

9       ไพลิน เตชะกฤตธีรนันท์ (ว่ายน้ำ)                             2.5

10      ธาราทิพย์ ศรีดี (ยิมนาสติกลีลา)                              2.1

รวมทั้งสิ้น                                             100.0

ตารางที่ 3  แสดงการจัดอันดับ 10 อันดับดาราชายไทยยอดเยี่ยมแห่งปี 2548
(ค่าร้อยละที่ได้จากการถ่วงน้ำหนัก)

ลำดับที่     ดาราชายไทยยอดเยี่ยมแห่งปี          ค่าร้อยละที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว

1       จา-พนม ยีรัมย์                               20.3

2       หนุ่ม-ศรราม เทพพิทักษ์                         16.6

3       เคน-ธีรเดช  วงศ์พัวพันธ์                       15.4

4       ติ๊ก-เจษฎาภรณ์  ผลดี                          10.9

5       แดน-ดีทูบี                                    9.8

6       แท่ง-ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง                          8.5

7       วี-วีรภาพ สุภาพไพบูลย์                          6.2

8       พอล-ภัทรพล  ศิลปาจารย์                        5.3

9       ป๋อ-ณัฐวุฒิ  สะกิดใจ                            3.7

10       ชาคริต แย้มนาม                               3.3

รวมทั้งสิ้น                                  100.0

ตารางที่ 4  แสดงการจัดอันดับ 10 อันดับดาราหญิงไทยยอดเยี่ยมแห่งปี 2548
(ค่าร้อยละที่ได้จากการถ่วงน้ำหนัก)

ลำดับที่     ดาราหญิงไทยยอดเยี่ยมแห่งปี              ค่าร้อยละที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว

1       อ้อม-พิยดา  อัครเศรณี                          18.8

2       อั้ม-พัชราภา  ไชยเชื้อ                          17.6

3       นุ่น-วรนุช วงศ์สวรรค์                           16.3

4       แอน  ทองประสม                              14.2

5       กบ-สุวนันท์ คงยิ่ง                              13.0

6       จอย-ศิริลักษณ์ ผ่องโชค                           6.9

7       ยุ้ย-จิรนันท์  มะโนแจ่ม                           5.8

8       เจนนี่  เทียนโพธิสุวรรณ                          2.8

9       พิ้งกี้-สาวิกา  ไชยเดช                           2.6

10       พอลล่า เทเลอร์                                2.0

รวมทั้งสิ้น                                   100.0

ตารางที่ 5  แสดงการจัดอันดับ 10 อันดับนักร้องชายไทยยอดเยี่ยมแห่งปี 2548
(ค่าร้อยละที่ได้จากการถ่วงน้ำหนัก)

ลำดับที่     นักร้องชายไทยยอดเยี่ยมแห่งปี              ค่าร้อยละที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว

1       เบิร์ด-ธงไชย  แมคอินไตย                       29.7

2       ก๊อต-จักรพรรณ์  อาบครบุรี                       18.9

3       พลพล-พลพล  พลกองเส็ง                        11.8

4       แดน-ดีทูบี  วรเดช  ดานุวงษ์                     10.5

5       ฟิล์ม-รัฐภูมิ  โตคงทรัพย์                          9.5

6       มอส-ปฏิภาณ  ปฐวีกานต์                          9.1

7       ไมค์-ไมค์ ภิรมย์พร                              5.3

8       เจมส์-เรืองศักดิ์  ลอยชูศักดิ์                       2.1

9       บอย — อนุวัฒน์  สงวนศักดิ์ภักดี (บอย พีชเมกเกอร์)     1.8

10       เอ-ไชยยา มิตรชัย                              1.3

รวมทั้งสิ้น                                   100.0

ตารางที่ 6  แสดงการจัดอันดับ 10 อันดับนักร้องหญิงไทยยอดเยี่ยมแห่งปี 2548
(ค่าร้อยละที่ได้จากการถ่วงน้ำหนัก)

ลำดับที่     นักร้องหญิงไทยยอดเยี่ยมแห่งปี              ค่าร้อยละที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว

1       ปาน- ธนพร  แวกประยูร                               20.0

2       อมิตา ทาทา ยัง                                      18.8

3       มาช่า  วัฒนพานิช                                     13.5

4       จินตหรา พูนลาภ                                      12.3

5       ต่าย อรทัย                                           8.3

6       พั้นซ์-วรกาญจน์  โรจนวัชร                               7.0

7       แคท-แคทรียา  อิงลิช                                   6.2

8       แอม-เสาวลักษณ์  ลีละบุตร                               4.9

9       ลิเดีย-ศรัณญ์รัชต์  วิสุทธิธาดา                             4.7

10       ศิริพร อำไพพงษ์                                       4.3

รวมทั้งสิ้น                                                     100.0

ตารางที่ 7  แสดงการจัดอันดับ 10 อันดับกลุ่มนักร้อง/วงดนตรีไทยยอดเยี่ยมแห่งปี 2548
(ค่าร้อยละที่ได้จากการถ่วงน้ำหนัก)

ลำดับที่     กลุ่มนักร้อง/วงดนตรีไทยยอดเยี่ยมแห่งปี        ค่าร้อยละที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว

1       โปเตโต้                                      17.8

2       บอดี้แสลม                                     15.9

3       แคลช                                        14.8

4       ไอน้ำ                                        13.6

5       เอ็นโดฟิน                                      9.4

6       แดน-บีม                                       7.5

7       บิ๊กแอส                                        6.5

8       คาราบาว                                      5.4

9       โลโซ                                         5.0

10       พีชเมกเกอร์                                    4.1

รวมทั้งสิ้น                                               100.0

ตารางที่ 8  แสดงการจัดอันดับ 10 อันดับ เพลงไทยยอดเยี่ยมแห่งปี 2548
(ค่าร้อยละที่ได้จากการถ่วงน้ำหนัก)

ลำดับที่     เพลงไทยยอดเยี่ยมแห่งปี                       ค่าร้อยละที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว

1       โอ้ละหนอ มายเลิฟ - เบิร์ด-ธงไชย  แมคอินไตย          28.9

2       ช่างไม่รู้เลย — บอย พีชเมกเกอร์                      14.4

3       รักแท้ ดูแลไม่ได้ - โปเตโต้                          12.3

4       ปากดี — โปเตโต้                                   9.8

5       ครึ่งหนึ่งของชีวิต — แอม เสาวลักษณ์                     8.5

6       น้ำเต็มแก้ว — เอ็นโดฟิน                              6.5

7       เมื่อไหร่เขามาฉันจะไป — เอ็นโดฟิน                     6.1

8       ขอบฟ้า — บอดี้แสลม                                 5.1

9       เพลงผีเสื้อ — แคลช                                 4.4

10       เรื่องบนเตียง — บอย พีชเมกเกอร์                      4.0

รวมทั้งสิ้น                                                  100.0

ตารางที่ 9  แสดงการจัดอันดับ 10 อันดับ ภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมแห่งปี 2548
(ค่าร้อยละที่ได้จากการถ่วงน้ำหนัก)

ลำดับที่     ภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมแห่งปี           ค่าร้อยละที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว

1       ต้มยำกุ้ง                                     29.9

2       เพื่อนสนิท                                    20.5

3       วัยอลวน4                                    10.2

4       บุบผาราตรี2                                   9.6

5       มหา’ลัยเหมืองแร่                               7.4

6       ลองของ                                      6.6

7       หลวงพี่เท่ง                                    5.9

8       รับน้องสยองขวัญ                                4.1

9       เสือภูเขา                                     3.2

10       จี้                                           2.6

รวมทั้งสิ้น                                               100.0

ตารางที่ 10  แสดงการจัดอันดับ 10 อันดับละครไทยยอดเยี่ยมแห่งปี 2548
(ค่าร้อยละที่ได้จากการถ่วงน้ำหนัก)

ลำดับที่     ละครไทยยอดเยี่ยมแห่งปี            ค่าร้อยละที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว

1       บางรักซอยเก้า (ช่อง 9)                       21.5

2       อยู่กับก๋ง (ช่อง 5)                            20.6

3       ราชินีหมอลำ (ช่อง 3)                         14.8

4       อังกอร์2 (ช่อง 7)                            14.1

5       สองเรานิรันดร (ช่อง 3)                        7.0

6       รักของนายดอกไม้ (ช่อง 3)                      6.7

7       สาวน้อยอ้อยควั่น (ช่อง 7)                       4.8

8       บาปรักทะเลฝัน (ช่อง 3)                        4.5

9       หัวใจช็อกโกแลต (ช่อง 5)                       3.1

10       กุหลาบสีดำ (ช่อง 3)                           2.9

รวมทั้งสิ้น                                             100.0

สำนักวิจัยเอแบคโพลล์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   โทร.0-2719-1549-50
www.abacpoll.au.edu หรือ www.abacpoll.com
--เอแบคโพลล์--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง