เอแบคโพลล์: พฤติกรรมการรับประทานอาหารแช่แข็งของคนเมืองกรุง

ข่าวผลสำรวจ Friday August 26, 2011 09:39 —เอแบคโพลล์

ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้อำนวยการโครงการ ABAC Consumer Index บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ และนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเอแบค นวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ (Social Innovation Management and Business Analysis, ABAC — SIMBA) โดยการสนับสนุนของธนาคารกรุงศรีฯ เปิดเผย ผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง พฤติกรรมการรับประทานอาหารแช่แข็งของคนเมืองกรุง จำนวน 602 ตัวอย่าง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการระหว่างเดือนพฤษภาคม — สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยผลสำรวจทั้งหมดนี้สามารถดึงข้อมูลได้ฟรีทั้งหมดที่ www.abacpolldata.au.edu

ผลการสำรวจพบว่า อาหารปรุงสำเร็จที่ตัวอย่างเลือกรับประทานมากที่สุด คือ อาหารตามสั่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 42.7 ในขณะที่อาหารที่เลือกรับประทานเป็นอันดับสุดท้าย คือ อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.2 เมื่อถามถึงการทานอาหารแช่แข็งนั้น พบว่า ตัวอย่างเกินครึ่ง หรือร้อยละ 57.5 ทานอาหารแช่แข็ง ในขณะที่ร้อยละ 42.5 ไม่ทาน โดยให้เหตุผล 3 อันดับแรก ได้แก่ ร้อยละ 64.5 ระบุอาหารแช่แข็งนั้นไม่อร่อย รองลงมาคือ ร้อยละ 44.5 ระบุราคาแพง และร้อยละ 31.0 ระบุ ผงชูรสเยอะ ตามลำดับ

ส่วนประเภทของอาหารแช่แข็งที่เป็นที่นิยมและชอบทานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อาหารที่เสริฟพร้อมกับ (ร้อยละ 28.6) รองลงมาคือ อาหารว่างแช่แข็งปรุงสำเร็จ (ร้อยละ 21.7) อาหารประเภทเส้น/ก๋วยเตี๋ยว (ร้อยละ 15.1) ตามลำดับ

ผลการสำรวจยังพบว่า ในการเลือกซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานนั้น พบว่า ตัวอย่างเกิน 4 ใน 5 หรือร้อยละ 80.9 จะเลือกดูที่ราคาเหมาะสมทุกครั้ง ร้อยละ 75.1 จะดูที่บรรจุภัณฑ์/แพคเกจทุกครั้ง ร้อยละ 70.4 จะดูวันผลิต/วันหมดอายุทุกครั้ง ในขณะที่ ร้อยละ 37.4 จะดูตารางคุณค่าทางอาหาร/โภชนาการทุกครั้ง

ในขณะเดียวกัน เมื่อถามถึงความคาดหวังต่ออาหารแช่แข็ง 3 อันดับแรก ได้แก่ ร้อยละ 62.5 ระบุความสะอาด ถูกสุขอนามัย ร้อยละ 49.1 ระบุรสชาติที่อร่อย และร้อยละ 37.5 ระบุเมนูที่หลากหลาย ตามลำดับ

จากการพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 53.8 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 46.2 เป็นเพศชาย ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจำแนกตามช่วงอายุพบว่า ร้อยละ 19.1 ระบุอายุ 18-24 ปี ร้อยละ 25.9 อายุ 25-33 ปี ร้อยละ 19.3 อายุ 34-39 ปี ร้อยละ 35.7 ระบุอายุ 40-50 ปี เมื่อพิจารณาจำแนกตามการศึกษาที่สำเร็จมาชั้นสูงสุดพบว่า ตัวอย่างร้อยละ 58.8 ระบุสำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 34.7 ระบุสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 6.0 ระบุสำเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 0.5 ไม่ระบุ และเมื่อพิจาณาตามสถานภาพสมรส พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 44.0 ระบุโสด ร้อยละ 50.7 ระบุสมรส และ ร้อยละ 2.2 ระบุหย่าร้าง และร้อยละ 3.1 ไม่ระบุ

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาอาชีพประจำที่ทำอยู่ในปัจจุบันพบว่า ร้อยละ 24.9 เป็นผู้ใช้แรงงาน/รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 23.1 เป็นพนักงานบริษัท ร้อยละ 14.6 ค้าขายอิสระ/ส่วนตัว ร้อยละ 12.5 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 9.8 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 7.1 เป็นลูกจ้างโรงงาน/สถานประกอบการ ร้อยละ 3.0 เป็นผ้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ ร้อยละ 5.0 ระบุว่างงาน/พ่อบ้าน/แม่บ้าน ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายได้ส่วนตัวต่อเดือนพบว่าร้อยละ 67.8 ระบุรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน ในขณะที่ร้อยละ 31.9 ระบุรายได้มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน และร้อยละ 0.3 ไม่ระบุ

ตารางที่ 1 การจัดอันดับประเภทอาหารปรุงสำเร็จ ที่เลือกรับประทานมากที่สุด (ค่าร้อยละที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว)
อันดับที่     ประเภทอาหารปรุงสำเร็จที่เลือกรับประทานมากที่สุด        ค่าร้อยละ
1     อาหารตามสั่ง                         42.7
2     ข้าวแกง                           30.8
3     ขนมปัง แซนวิช                         10.9
4     อาหารฟาสต์ฟู้ด                         9.4
5     อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน                    6.2
     รวมทั้งสิ้น                           100.0

ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุการทานอาหารแช่แข็งเมื่อจำแนกตามช่วงอายุ
ลำดับที่     การทานอาหารแช่แข็ง                   ค่าร้อยละ
1     กิน                             57.5
2     ไม่กินอาหารแช่แข็งเลย                      42.5
     รวมทั้งสิ้น                           100.0

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุเหตุผลที่ไม่ทานอาหารแช่แข็งเลย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่     เหตุผลที่ไม่ทานอาหารแช่แข็งเลย               ค่าร้อยละ
1     ไม่อร่อย                           64.5
2     ราคาแพง                           44.5
3     ผงชูรสเยอะ                          31.0
4     กลัวใส่สารกันบูด                        26.9
5     ได้รับคุณค่าทางอาหารไม่เพียงพอ                  24.1
6     ไม่ชอบปรุง/อุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟ                 24.1
7     วัตถุดิบไม่สด                          18.0
8     ความไม่ปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์                    7.8
9     หาซื้อลำบาก                          6.5

ตารางที่ 4 การจัดอันดับประเภทอาหารแช่แข็งที่ชอบทานมากที่สุด (ค่าร้อยละที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว)
อันดับที่     ประเภทอาหารแช่แข็ง                          ค่าร้อยละ
1     อาหารแช่แข็งปรุงสำเร็จที่เสริฟพร้อมกับ เช่น ข้าวกระเพรา ข้าวพะแนง ข้าวไข่เจียว     28.6
2     อาหารว่างแช่แข็งปรุงสำเร็จ เช่น ไก่ย่างเทอริยากิแช่แข็ง นัคเก็ต เฟรนช์ฟราย ติ่มซำ     21.7
3     อาหารแช่แข็งปรุงสำเร็จที่เป็นประเภทเส้น / ก๋วยเตี๋ยว เช่น สปาเก็ตตี้ เกี๊ยวน้ำ       15.1
4     อาหารแช่แข็งปรุงสำเร็จที่เป็นอาหารจานเดียว เช่น ข้าวผัด ข้าวต้ม สเต็ก         14.4
5     วัตถุดิบแช่แข็งสำหรับการปรุงอาหาร เช่น กุ้งแช่แข็ง ปลาแช่แข็ง             12.5
6     ขนมหวานแช่แข็ง เช่น บัวลอย สาคู โอนิแป๊ะก๊วย                   5.2
7     อาหารแช่แข็งปรุงสำเร็จที่เป็นกับข้าว เช่น ฉู่ฉี่กุ้ง อาหารจีน ขาหมู             1.4
8     อาหารเจ/มังสวิรัติแช่แข็ง                            1.1
     รวมทั้งสิ้น                                 100.0

ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุการเลือกซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานในแต่ละครั้ง
ลำดับที่     การเลือกซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานในแต่ละครั้ง ดูทุกครั้ง   เป็นบางครั้ง  ไม่เคยดูเลย    รวมทั้งสิ้น
1     ดูวันผลิต/วันหมดอายุ                 70.4     24.1     5.5     100.0
2     คุณค่าทางอาหาร/โภชนาการ              37.4     45.8     16.8     100.0
3     บรรจุภัณฑ์/แพคเกจ เช่น การปิดผนึก, ภาชนะที่ใส่      75.1     22.0     2.9     100.0
4     ราคาที่เหมาะสม                  80.9     16.8     2.3     100.0

ตารางที่ 6 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความคาดหวังต่ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่     ความคาดหวังต่อ อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน  ค่าร้อยละ
1     ความสะอาด ถูกสุขอนามัย            62.5
2     รสชาติที่อร่อย                 49.1
3     เมนูที่หลากหลาย                37.5
4     ไม่ใส่สารปรุงแต่ง/สารกันบูด           33.4
5     ใช้วัตถุดิบที่สดใหม่               31.1
6     ระบุวันผลิต/หมดอายุที่ชัดเจน           25.9
7     มีเมนูเพื่อสุขภาพ เช่น ใช้วัตถุดิบปราศจากสารพิษ    23.5
8     มีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน             23.3
9     โปรโมชั่น                  14.2
10     มีฉลากบอกปริมาณสารอาหารข้างกล่อง        9.3

สนใจติดต่อร่วมสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมปฏิรูปดัชนีผู้บริโภคได้ที่ 02-719-1550 หรือ อีเมล์ abacpoll@au.edu

--เอแบคโพลล์--

-พห-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ