เอแบคโพลล์: สำรวจการใช้บริการธุรกิจจัดส่งอาหารถึงบ้าน หรือ โฮม เดลิเวอรี่

ข่าวผลสำรวจ Friday November 4, 2011 13:04 —เอแบคโพลล์

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ (Social Innovation Management and Business Analysis, ABAC-SIMBA) โดยการสนับสนุนทุนวิจัยของธนาคารกรุงศรีฯ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง สำรวจการใช้บริการธุรกิจจัดส่งอาหารถึงบ้าน หรือ โฮม เดลิเวอรี่ : กรณีศึกษาตัวอย่างผู้ใช้บริการที่มีอายุ 18-50 ปี ที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 643 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยผลสำรวจทั้งหมดนี้สามารถดึงข้อมูลได้ฟรีทั้งหมดที่ www.abacpolldata.au.edu

ประเด็นที่น่าสนใจประการแรก พบว่านอกจากสื่อโทรทัศน์แล้ว ยังมีแผ่นพับ/ใบปลิว ที่เป็นช่องทางสำคัญในการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน โดยกลุ่มตัวอย่างระบุไว้ร้อยละ 78.2 และ 63.0 ตามลำดับ ส่วนหนังสือพิมพ์กับอินเทอร์เน็ตมีการระบุไว้เพียงประมาณ 1 ใน 4

ผลสำรวจพบว่า อาหารประเภทไก่ทอด ไก่ย่าง เป็นบริการ Delivery ที่ตัวอย่างนึกถึงมากที่สุด (ร้อยละ 45.2) รองลงมาคือ พิซซ่า (ร้อยละ 26.7) และเบอร์เกอร์ (ร้อยละ 11.3) นอกจากนี้ได้แก่ สุกี้ อาหารญี่ปุ่น อาหารจานเดียว/ข้าวกล่อง ไอศกรีม และโดนัท ตามลำดับ ซึ่งการเลือกใช้บริการจากร้านใดนั้น พบว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือ ความสะดวก (ร้อยละ 29.0) รองลงมาคือ โปรโมชั่น (ร้อยละ 21.9) และบริการรวดเร็ว (ร้อยละ 12.9) โดยพบว่าเหตุผลสำคัญที่สุดที่ใช้บริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน คือ รู้สึกอยากรับประทาน (ร้อยละ 71.9) รองลงมาคือ ไม่สะดวกที่จะต้องเดินทางออกไปข้างนอก (ร้อยละ 37.6) และมีงานเลี้ยงสังสรรค์ (ร้อยละ 35.3) อย่างไรก็ตาม ในการใช้บริการจัดส่งอาหารถึงบ้านก็พบว่ามีตัวอย่างกว่าครึ่ง หรือร้อยละ 58.6 พบเจอปัญหาบางประการ ที่สำคัญได้แก่ ได้อาหารช้า (ร้อยละ 44.9) อาหารเย็นชืดไม่อร่อย (ร้อยละ 31.9) ได้ปริมาณน้อยกว่ากินที่ร้าน (ร้อยละ 18.6) พนักงานจัดส่งไม่มีเงินทอน (ร้อยละ 17.0) และค่าจัดส่งแพง (ร้อยละ 15.2)

จากการพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่าตัวอย่าง ร้อยละ 54.3 เป็นหญิง

และร้อยละ 45.7 เป็นชาย

ร้อยละ 19.8 มีอายุ 18-24 ปี

ร้อยละ 25.8 มีอายุ 25-33 ปี

ร้อยละ 21.2 มีอายุ 34-39 ปี

และร้อยละ 33.2 มีอายุ 40-50 ปี

               ด้านการศึกษา      ร้อยละ 42.4 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี

ร้อยละ 50.7 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

และร้อยละ 6.9 สำเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี

ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุช่องทางที่รับรู้โฆษณา/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ลำดับที่    ช่องทางที่รับรู้โฆษณา/ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน    ค่าร้อยละ
1     โทรทัศน์                            78.2
2     แผ่นพับ/ใบปลิว                          63.0
3     หนังสือพิมพ์                           26.5
4     อินเทอร์เน็ต                           25.0
5     บุคคลรอบข้าง                          20.3
6     นิตยสาร/วารสาร                         17.2
7     รถยนต์/รถจักรยานยนต์ของร้าน                    13.7
8     วิทยุ                              11.5

ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของการจัดอันดับประเภทอาหารที่นึกถึงเมื่อกล่าวถึงบริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน (ค่าร้อยละที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว)
ลำดับที่   ประเภทอาหารที่นึกถึงเมื่อกล่าวถึงบริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน    ค่าร้อยละ
1     ไก่ทอด ไก่ย่าง                      45.2
2     พิซซ่า                         26.7
3     เบอร์เกอร์                       11.3
4     สุกี้                           9.8
5     อาหารญี่ปุ่น                        3.2
6     อาหารจานเดียว/ข้าวกล่อง                  2.7
7     ไอศกรีม                         0.7
8     โดนัท                          0.4
     รวมทั้งสิ้น                       100.0

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของการจัดอันดับปัจจัยที่ทำให้เลือกใช้บริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน (ค่าร้อยละที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว)
ลำดับที่   ปัจจัยที่ทำให้เลือกใช้บริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน    ค่าร้อยละ
1     ความสะดวก (ไม่ต้องเดินทางออกไปซื้อ)       29.0
2     โปรโมชั่น                   21.9
3     บริการรวดเร็ว                 12.9
4     สิทธิพิเศษ เช่น มีคูปองส่วนลด           12.2
5     ยี่ห้อ/แบรนด์เป็นที่รู้จัก               8.4
6     มีการโฆษณา                  4.7
7     ความครอบคลุมของพื้นที่              4.2
8     คุณภาพอาหารไม่แตกต่างจากกินที่ร้าน         3.6
9     เมนูที่หลากหลาย                 2.7
10     ค่าจัดส่งมีความเหมาะสม              0.4
      รวมทั้งสิ้น                  100.0

ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุเหตุผลที่ใช้บริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่   เหตุผลที่ใช้บริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน     ค่าร้อยละ
1     รู้สึกอยากรับประทาน             71.9
2     ไม่สะดวกที่จะต้องเดินทางออกไปข้างนอก     37.6
3     มีงานเลี้ยงสังสรรค์             35.3
4     ไม่รู้จะทานอะไร              26.6
5     ไม่อยากทำอาหารเอง            11.1
6     มีการประชุมหรือสัมมนา            9.9
7     ทำกับข้าวไม่เป็น               2.5

ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุปัญหาที่พบเจอจากการใช้บริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่   ปัญหาที่พบเจอจากการใช้บริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน     ค่าร้อยละ
1     ได้อาหารช้า                    44.9
2     อาหารเย็นชืดไม่อร่อย                 31.9
3     ได้ปริมาณน้อยกว่ากินที่ร้าน               18.6
4     พนักงานจัดส่งไม่มีเงินทอน               17.0
5     ค่าจัดส่งแพง                    15.2
6     ได้อาหารไม่ตรงตามที่สั่ง                14.9
7     จำนวนไม่ครบตามที่สั่ง                 11.4
8     ส่งผิดบ้าน                      8.8
9     พนักงานจัดส่งพูดจาไม่สุภาพ               4.3
10     พนักงานรับโทรศัพท์พูดจาไม่สุภาพ             3.7
11     พนักงานแต่งกายไม่สุภาพ                0.8
12     ไม่พบปัญหาใดเลย                  41.4

--เอแบคโพลล์--

-พห-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ