เอแบคโพลล์: เมื่อถามใจของสาธารณชน ต่อวันที่ 8 ตุลาคม โค่นล้มรัฐบาลและความหวังต่อผู้ใหญ่และนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ข่าวผลสำรวจ Monday September 30, 2013 06:43 —เอแบคโพลล์

เมื่อถามใจของสาธารณชน ต่อวันที่ 8 ตุลาคม โค่นล้มรัฐบาล และ ความหวังต่อผู้ใหญ่และนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดหัวเมืองใหญ่

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง เมื่อถามใจของสาธารณชน ต่อวันที่ 8 ตุลาคม โค่นล้มรัฐบาล และความหวังต่อผู้ใหญ่และนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดหัวเมืองใหญ่ ได้แก่ สงขลา ขอนแก่น ชลบุรี และเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 1, 873 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 25 — 28 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิหลายชั้น ที่สุ่มเลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล ชุมชน ครัวเรือน ความคลาดเคลื่อนบวกลบร้อยละ 7

ผลสำรวจชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างกว่า 2 ใน 3 หรือร้อยละ 68.7 รู้สึกกังวลต่อปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ในขณะที่ร้อยละ 31.3 ไม่รู้สึกกังวล นอกจากนี้ ร้อยละ 64.7 คิดว่ารัฐบาลรับมือปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยได้ดีกว่าครั้งที่แล้ว

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.3 ระบุอยากเห็นนักการเมืองเลิกทะเลาะกันในสภาวะที่บ้านเมืองกำลังเผชิญกับปัญหารอบด้าน ส่วนร้อยละ 15.7 ระบุว่าเป็นแบบเดิมที่เคยเป็นมา

สำหรับสิ่งที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญเร่งด่วน ในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันนี้คือ อันดับแรก ร้อยละ 84.2 ได้แก่ ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ รองๆ ลงมา คือ ร้อยละ 80.1 ระบุปัญหาน้ำท่วม การให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนอย่างทั่วถึง ร้อยละ 75.2 ระบุคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 73.6 ระบุราคาพืชผลทางการเกษตร ร้อยละ 71.8 ระบุคุณธรรม และจริยธรรมของนักการเมือง ร้อยละ 69.0 ระบุปัญหายาเสพติด ร้อยละ 54.3 ระบุการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อส่งเสริมธุรกิจ การลงทุน และร้อยละ 51.6 ระบุการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามลำดับ

สิ่งที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงความคาดหวังต่อผู้ใหญ่ในสังคมและนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในการเป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ยอมรับรัฐบาลที่ทุจริตคอรัปชั่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งหรือร้อยละ 53.5 มีความหวังน้อยถึงไม่หวังเลย ในขณะที่ร้อยละ 14.8 มีความหวังมากถึงมากที่สุด และร้อยละ 31.7 มีความหวังปานกลาง

เมื่อสอบถามถึงบทบาทของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะที่ควรจะเป็นในสถานการณ์ขณะนี้ พบว่า ร้อยละ 65.9 ระบุว่าควรเร่งสร้างคะแนนนิยม ช่วยเหลือชาวบ้าน ลดความขัดแย้ง ในขณะที่ร้อยละ 34.1 ระบุให้ทำเหมือนเดิมต่อไป

อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.7 ไม่เชื่อว่าวันที่ 8 ตุลาคม จะเป็นวันโค่นล้มรัฐบาล ในขณะที่ร้อยละ 27.3 เชื่อว่าวันที่ 8 ตุลาคม จะเป็นวันโค่นล้มรัฐบาล

จากการพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 47.3 เป็นชาย ร้อยละ 52.7 เป็นหญิง ตัวอย่างร้อยละ 4.4 อายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 19.4 อายุระหว่าง 20—29 ปี ร้อยละ 20.0 อายุระหว่าง 30—39 ปี ร้อยละ 20.2 อายุระหว่าง 40—49 ปี และ ร้อยละ 36.0 อายุ 50 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 71.9 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 20.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในขณะที่ร้อยละ 7.9 สำเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ตัวอย่างร้อยละ 33.2 ระบุอาชีพเกษตรกร/รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 31.5 ระบุอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 9.4 ระบุอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 8.2 ระบุเป็นพนักงานเอกชน ร้อยละ 8.0 ระบุเป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ ร้อยละ 6.4 ระบุเป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 3.3 ระบุว่างงาน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ

ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความกังวลต่อปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย
ลำดับที่  ความกังวล                         ค่าร้อยละ
 1   รู้สึกกังวล                          68.7
 2   ไม่กังวล                          31.3
     รวมทั้งสิ้น                         100.0

ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความคิดเห็นต่อรัฐบาลในการรับมือปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย
ลำดับที่  ความคิดเห็น                        ค่าร้อยละ
 1   คิดว่าทำได้ดีกว่าครั้งที่แล้ว                    64.7
 2   คิดว่าทำได้แย่กว่าครั้งที่แล้ว                   35.3
     รวมทั้งสิ้น                         100.0

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความคิดเห็นต่อนักการเมืองในสภาวะที่บ้านเมืองกำลังเผชิญกับปัญหารอบด้าน
ลำดับที่  ความคิดเห็น                        ค่าร้อยละ
 1   อยากเห็นนักการเมืองเลิกทะเลาะกัน                84.3
 2   เป็นแบบเดิมที่เคยเป็นมา                    15.7
     รวมทั้งสิ้น                         100.0

ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ สิ่งที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญเร่งด่วน ในสถานะการณ์ปัจจุบัน (ตอบได่มากกว่า1ข้อ)
ลำดับที่  ความคิดเห็น                        ค่าร้อยละ
 1   ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ                    84.2
 2   ปัญหาน้ำท่วม การให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนอย่างทั่วถึง    80.1
 3   คุณภาพการศึกษา                       75.2
 4   ราคาพืชผลทางการเกษตร                    73.6
 5   คุณธรรม และจริยธรรมของนักการเมือง               71.8
 6   ปัญหายาเสพติด                        69.0
 7   การเดินทางไปต่างประเทศเพื่อส่งเสริมธุรกิจ การลงทุน         54.3
 8   การแก้ไขรัฐธรรมนูญ                      51.6

ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความหวังต่อผู้ใหญ่ในสังคมและนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในการเป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ยอมรับรัฐบาลที่ทุจริตคอรัปชั่น
ลำดับที่  ความคิดเห็น                        ค่าร้อยละ
 1   มากถึงมากที่สุด                       14.8
 2   ปานกลาง                         31.7
 3   น้อยถึงไม่หวังเลย                      53.5
     รวมทั้งสิ้น                         100.0

ตารางที่ 6 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ บทบาทของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะที่ควรจะเป็นในสถานการณ์ขณะนี้
ลำดับที่  ความคิดเห็น                        ค่าร้อยละ
 1   เร่งสร้างคะแนนนิยม ช่วยเหลือชาวบ้าน ลดความขัดแย้ง        65.9
 2   ทำเหมือนเดิมต่อไป                      34.1
     รวมทั้งสิ้น                         100.0

ตารางที่ 7 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความคิดเห็นต่อวันที่ 8 ตุลาคม จะเป็นวันโค่นล้มรัฐบาล
ลำดับที่  ความคิดเห็น                        ค่าร้อยละ
 1   ไม่เชื่อ                          72.7
 2   เชื่อ                           27.3
     รวมทั้งสิ้น                         100.0

--เอแบคโพลล์--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ