สมาชิก 6 ปท.ลุ่มน้ำโขงเห็นชอบแผนปฎิบัติการ-กรอบลงทุนในภูมิภาค

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday December 12, 2013 15:26 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยแทน นายวราเทพ รัตนากร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและ รมช.เกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีประจำแผนงาน GMS ของไทย เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 19 โดยที่ประชุมระดับรัฐมนตรีได้ให้การรับรองแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบการลงทุนในภูมิภาค (Regional Investment Framework: RIF)

ที่ประชุมฯ รับทราบกิจกรรมความร่วมมือใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ได้แก่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดนระหว่างจีนและเวียดนาม การเริ่มดำเนินการของกลุ่มทำงานด้านการพัฒนาเมือง รวมทั้งมุ่งเน้นอำนวยความสะดวกคมนาคมขนส่งและการค้าตามแนวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจและพื้นที่ส่วนต่อขยาย และการขยายขอบเขตการครอบคลุมการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรระหว่างประเทศสมาชิกอีกด้วย

นอกจากนี้ รัฐมนตรี GMS ยังได้ให้ความเห็นชอบต่อการจัดทำกรอบการลงทุนในภูมิภาค (RIF) โดยโครงการที่นำเสนอภายใต้ RIF นั้น มีความแตกต่างจากโครงการตามแผนงาน GMS ในรูปแบบเดิมอย่างชัดเจน เช่น สาขาคมนาคม เพิ่มความสำคัญของการขนส่งระบบรางเพื่อประโยชน์ด้านประสิทธิภาพและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โครงการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ศูนย์โลจิสติกส์ และอำนวยความสะดวกการขนส่งข้ามพรมแดน

สาขาพลังงาน เน้นการพัฒนาตลาดพลังงานของอนุภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบ การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ความสำคัญกับการเพิ่มใช้เครื่องมือทางด้าน ICT เพื่อสนับสนุนการพัฒนามากขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง, สาขาท่องเที่ยว เน้นการส่งเสริมให้อนุภูมิภาคเป็นจุดหมายปลายทางเดียวของอนุภูมิภาค มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความท้าทายใหม่ เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาอาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร, สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เน้นด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ HIV/AIDS

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญสูงต่อการพัฒนากฎระเบียบและการนำไปสู่การปฏิบัติของการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่ง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงทางกายภาพอย่างแท้จริง RIF ยังประกอบไปด้วยโครงการหลากหลายสาขาซึ่งจะมีส่วนช่วยในการแปลงเปลี่ยนจากระเบียงคมนาคมขนส่งไปสู่ระเบียงเศรษฐกิจต่อไป

และรัฐมนตรี GMS ยังได้รับทราบและให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินงานในระยะต่อไปของการจัดทำกรอบการลงทุนในภูมิภาค (RIF) เช่น การทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การจัดลำดับความสำคัญในระยะห้าปี การระดมเงินทุน การผลักดันเข้าสู่วาระการบูรณาการทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ความสำคัญของการแปลงเปลี่ยนจากระเบียงคมนาคมขนส่งไปสู่ระเบียงเศรษฐกิจ และการให้เวที ECF ขยายบทบาทในการหารือประเด็นด้านการค้าและการลงทุน

ทั้งนี้ รัฐมนตรี GMS ได้ให้การรับรองแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบการลงทุนในภูมิภาค (RIF) โดยในภาพรวมประกอบด้วย 10 สาขา 215 แผนงาน มูลค่ารวม 53.1 พันล้านสรอ. (ประมาณ 1.6 ล้านล้านบาท) ประกอบด้วยโครงการลงทุน 136 โครงการ มูลค่า 52,848 ล้านสรอ. และโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการ 79 โครงการ มูลค่า 210.1 ล้านสรอ. ได้แก่ สาขาคมนาคม สาขาพลังงาน สาขาเกษตร สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาการพัฒนาเมือง สาขาท่องเที่ยว สาขาการอำนวยความสะดวกทางคมนาคมและการค้า สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาความร่วมมืออื่นๆ โดยแผนงานด้านคมนาคมยังคงเป็นส่วนสำคัญของกรอบ RIF

อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มการลงทุนที่สูงขึ้นในสาขาความร่วมมือใหม่ ได้แก่ การพัฒนาสู่ความเป็นเมือง ICT และความร่วมมือทางเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ในส่วนของไทย กรอบการลงทุน RIF จะประกอบด้วยโครงการลงทุนและโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการจำนวน 76 โครงการ มูลค่ารวม 1,960.9 ล้านสรอ. (ร้อยละ 3.7 ของโครงการ RIF ทั้งหมด) ซึ่งไทยมีส่วนร่วมในแผนงานด้านคมนาคมมากที่สุด (มูลค่า 1,036.9 ล้านสรอ.) รองลงมาคือด้านพลังงาน (มูลค่ารวม 306.8 ล้านสรอ.) ด้านสิ่งแวดล้อม (มูลค่ารวม 245.3 ล้านสรอ.) และด้านเกษตร (มูลค่ารวม 212.2 ล้านสรอ.) ตามลำดับ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ