คลัง แจงรายละเอียดแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวเศรษฐกิจ Friday September 27, 2019 11:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กระทรวงการคลัง รายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ก.ย.62 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปี งบ ประมาณ 2563 (แผนฯ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอซึ่งประกอบด้วย 1) แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน 894,005.65 ล้านบาท 2) แผน การบริหารหนี้เดิม วงเงิน 831,150.32 ล้านบาท และ 3) แผนการชำระหนี้ วงเงิน 398,372.55 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	รายการ	               วงเงินในประเทศ	วงเงินต่างประเทศ 	รวม
1. แผนการก่อหนี้ใหม่	             890,505.65	  3,500.00	 894,005.65
1.1 รัฐบาล 	                 745,379.11	  3,500.00   748,879.11
1.2 รัฐวิสาหกิจ	                 145,126.54	    0.00   145,126.54
2. แผนการบริหารหนี้เดิม	             791,567.68	  39,582.64   831,150.32
2.1 รัฐบาล	                 601,416.65	    0.00   601,416.65
2.2 รัฐวิสาหกิจ	                 190,151.03	  39,582.64	 229,733.67
3. แผนการชำระหนี้	                  398,372.55	 398,372.55
3.1 แผนการชำระหนี้ของรัฐบาลและหนี้หน่วยงานของรัฐ
จากงบประมาณรายจ่าย	                  309,118.39	 309,118.39
3.2 แผนการชำระหนี้จากแหล่งเงินอื่นๆ	         78,781.13	  10,473.03	  89,254.16

ทั้งนี้ แผนฯ ดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนการดำเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัวของรัฐบาล (Expansionary Fiscal Policy) การลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นกลไกขับเคลื่อน การลงทุนของภาครัฐได้ตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ 2563 เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวและเติบโตได้ตามศักยภาพ รวมถึงสนับสนุน มาตรการทางการคลังเพื่อกระตุ้นการบริโภคและฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นของรัฐบาล ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปีงบประมาณ 2563 โดยแผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 894,005.65 ล้านบาท แบ่งเป็น

1) การกู้เงินเพื่อลงทุน วงเงิน 711,235.53ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.56 ของแผนการก่อหนี้ใหม่ เช่น การกู้เงิน เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณโครงการรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟฟ้า โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการปรับปรุงขยายการประปา ส่วนภูมิภาค และโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า เป็นต้น

2) การกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องและดำเนินกิจการทั่วไป วงเงิน 182,770.12ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.44 ของ แผนการก่อหนี้ใหม่

สำหรับแผนการชำระหนี้ของรัฐบาลและหนี้หน่วยงานของรัฐจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 309,118.39 ล้านบาทประกอบด้วย

การชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 89,170.4ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.8 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดสัดส่วนต่างๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการ คลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้กำหนดสัดส่วนงบประมาณเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ของรัฐบาลและหน่วยงานของ รัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระต้องตั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2) การชำระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน จำนวน 219,947.99 ล้านบาท

ทั้งนี้ การดำเนินการตามแผนฯ ดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 : ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 กรอบการบริหารหนี้ สาธารณะ อยู่ภายใต้กรอบที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด ดังนี้

   กรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ	    กรอบในการดำเนินงาน (ไม่เกิน%)	ประมาณการ ณ สิ้นเดือน ก.ย.63 (%)
สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP	            60.00	             42.76
สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาล
ต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ	     35.00	             18.48
สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด	            10.00	              2.86
สัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ	     5.00	              0.15

พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม: การดำเนินการตามแผนฯ อยู่ภายใต้ กรอบวงเงินที่ พ.ร.บ.หนี้ฯ กำหนด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

กรอบการกู้เงิน การค้ำประกัน และการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง กรอบตามกฎหมาย วงเงินในแผนฯ 2563 กรอบคงเหลือ

การกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ
และการกู้ปรับโครงสร้างหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน	     711,336.32	  469,000.00	   242,336.32
การกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องเงินคงคลัง 	         90,000.00	   90,000.00	      0.00
การกู้ต่างประเทศและการกู้มาให้กู้ต่อ (เงินตราต่างประเทศ)	  320,000.00	   3,500.00	   316,500.00
การค้ำประกันและการกู้มาให้กู้ต่อ (เงินบาท)	         640,000.00	  273,020.66	   366,979.34

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ