สศค.เผยฐานะการคลังภาครัฐช่วง 3 เดือนแรกปีงบ 63 ขาดดุล 9.8 หมื่นลบ.

ข่าวเศรษฐกิจ Monday March 23, 2020 16:16 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ฐานะการคลังภาครัฐบาลตามระบบสถิติเพื่อการศึกษา
วิเคราะห์นโยบายการคลัง ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.-ธ.ค.62) ภาครัฐบาล (รัฐบาล กองทุนนอกงบประมาณ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มีรายได้ 805,545 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 44,795 ล้านบาท หรือ 5.9% เป็นผลจากการ
จัดเก็บรายได้ของรัฐบาลเป็นสำคัญ (ภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ภาษีเบียร์ และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ) สำหรับด้านรายจ่ายมีจำนวน
ทั้งสิ้น 903,615 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 100,169 ล้านบาท หรือ 10.0%

ทั้งนี้ จากรายได้และรายจ่ายดังกล่าว ส่งผลให้ดุลการคลังภาครัฐบาลขาดดุล 98,070 ล้านบาท คิดเป็น 0.6% ของ GDP และดุลการคลังเบื้องต้นของภาครัฐบาล (Primary Balance) ขาดดุล 32,157 ล้านบาท คิดเป็น 0.2% ของ GDP

          ดุลการคลังของรัฐบาลตามระบบ สศค.ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563
                      ไตรมาสแรก             เปรียบเทียบ
                    2563  %ofGDP   2562  %ofGDP   จำนวน  ร้อยละ
1.ภาครัฐบาล
 1.1 รายได้             805,545  4.7  760,750  4.5   44,795   5.9
 - รัฐบาล(รัฐบาล/กองทุนนอกงบประมาณ)  827,841  4.8  818,744  4.9   9,097   1.1
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       164,141  1.0  173,641  1.0   (9,500)  (5.5)
 - หักการนับซ้ำ            186,437  1.1  231,635  1.4  (45,198) (19.5)
 1.2 รายจ่าย             903,615  5.2 1,003,748  6.0  (100,169) (10.0)
 - รัฐบาล(รัฐบาล/กองทุนนอกงบประมาณ)  946,063  5.5 1,082,174  6.4  (136,111) (12.6)
 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       143,989  0.8  153,245  0.9   (9,256)  (6.0)
 - หักการนับซ้ำ            186,437  1.1  231,635  1.4  (45,198) (19.5)
 1.3 ดุลการคลังภาครัฐบาล        (98,070) (0.6) (243,034) (1.4)  144,946  59.6
 1.4 ดุลการคลังเบื้องต้นของภาครัฐบาล   (32,157) (0.2) (179,667) (1.1)  147,510  82.1

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ