(เพิ่มเติม) ครม.ไฟเขียวชุดสิทธิประโยชน์พื้นที่เมืองการบินภาคตะวันออก ดันเป็นเขตการค้าเสรี

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday August 9, 2022 15:44 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกำหนดเมืองการบินแอร์พอร์ตซิตี้ 1,032 ไร่ ที่อยู่ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECa) เป็นเขตประกอบการค้าเสรี โดยในพื้นที่นั้นจะมีกิจกรรมและสันทนาการ เพื่อรองรับการใช้บริการ 24 ชั่วโมง เช่น โรงแรม 5 ดาว ห้างสรรพสินค้า ดิวตี้ฟรี ร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ อาคารแสดงสินค้า เพื่อจัดให้มีการประชุม บริการความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เพื่อดึงดูดการใช้จ่ายจากกลุ่มผู้เยี่ยมชมเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้เดินทางที่แวะพักต่อเครื่องบิน นักธุรกิจรายใหญ่ และกลุ่มผู้อยู่อาศัยในเมืองการบิน

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องมีเงื่อนไขพิเศษเพื่อกำหนดความคล่องตัว รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เช่น สิทธิประโยชน์ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินรายได้บุคคลธรรมดา ให้มีบริการครบวงจร รวมถึงการรองรับการเดินทาง เช่น การขอวีซ่า การขอ Work Permit การผ่อนปรนกฎหมายสำหรับคนต่างด้าว โดยสามารถทำงานที่ประเทศไทยได้ในอาชีพที่ขาดแคลนหรือขาดทักษะ

นายกรัฐมนตรี หวังว่า EEC จะเป็นพื้นที่สำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศในอนาคต เป็นการพัฒนาความเจริญแบบก้าวกระโดด ภายในไม่เกิน 10 ปีนี้ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ การคมนาคมขนส่ง นวัตกรรมการวิจัย เทคโนโลยี BCG ที่เป็นการพัฒนาที่มั่นคง ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งไทยและของโลก

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม. ได้เห็นชอบมาตรการสิทธิประโยชน์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ ซึ่งเรื่องนี้สืบเนื่องจากมติ ครม. เมื่อ 1 มี.ค.65 ที่เห็นชอบโครงการเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) พื้นที่รวม 6,500 ไร่ เป็นโครงการตัวอย่างนำร่องด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและไม่ใช่ภาษี และกำหนดให้พื้นที่เมืองการบินภาคตะวันออก (Airport City) จำนวน 1,032 ไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ EECa เป็นเขตประกอบการค้าเสรี (EECa Free Trade Zone) โดยให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเสมือนพื้นที่นอกประเทศ ซึ่งไม่ถูกจำกัดด้วยกฎหมายหลายประการ

พร้อมจัดให้มีกิจกรรมและสันทนาการรองรับการใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เช่น โรงแรม 5 ดาวขึ้นไป ห้างสรรพสินค้าและ Duty Free ร้านอาหารระดับ Michelin Star งานแสดงสินค้าพื้นที่จัดการประชุม บริการความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการยกระดับสู่การเป็นสนามบินระดับโลก และเป็นศูนย์กลางการบินและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกรมศุลกากร และได้รับการสนับสนุนมาตรการสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และกำหนดสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นและเหมาะสม

สำหรับมาตรการสิทธิประโยชน์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) ที่ ครม.เห็นชอบในวันนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ

1. กลุ่มผู้ประกอบกิจการในพื้นที่เมืองการบิน รูปแบบสิทธิประโยชน์ที่สามารถดำเนินการได้ คือ (1) ดำเนินกิจกรรมสันทนาการตลอด 24 ชั่วโมง (2) จำหน่ายแอลกอฮอล์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง (3) ตั้งด่านนำเข้าและส่งออกสุราและยาสูบ (4) กำหนดเขตปลอดอากรและจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน (5) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สูงสุดไม่เกิน 15 ปี และยกเว้นให้ไม่ต้องนำเงินปันผลจากการประกอบกิจการไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

2. กลุ่มคนทำงาน รูปแบบสิทธิประโยชน์ที่สามารถดำเนินการได้ คือ (1) การผ่อนปรนข้อจำกัดด้านกฎหมายแรงงาน โดยให้คนต่างด้าวสามารถทำงานบางประเภทได้ (2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส่วนสิทธิประโยชน์ที่อยู่ระหว่างการหารือ คือ การปรับปรุงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

3. กลุ่มคนเดินทางและนักท่องเที่ยว รูปแบบสิทธิประโยชน์ที่สามารถดำเนินการได้ คือ การยกเว้นภาษีอากรและภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่เมืองการบินในช่วง 10 ปีแรก ส่วนสิทธิประโยชน์ที่ยังอยู่ระหว่างการหารือ ได้แก่ (1) การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับนักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าในพื้นที่ EECa Free Trade Zone รวมไม่เกิน 20,000 บาท/คน/ปี เฉพาะช่วง 10 ปีแรก และ (2) ขยายการยกเว้นภาษีอากรและภาษีสรรพสามิตสำหรับของติดตัวผู้เดินทางระหว่างประเทศขาเข้าให้ครอบคลุมสินค้าที่ซื้อในพื้นที่ EECa Free Trade Zone รวมไม่เกิน 200,000 บาท/คน/ปี เฉพาะช่วง 10 ปีแรก

น.ส.รัชดา กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมให้ สกพอ.นำความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาเพิ่มเติม อาทิ

1) ควรกำหนดการซื้อหรือปริมาณการนำเข้าสุราและยาสูบที่เหมาะสม เพราะอาจก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบนำสินค้าออกมาจำหน่ายนอกพื้นที่เมืองการบิน

2) มาตรการด้านเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยในสนามบินที่จะนำมาใช้ ควรต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA

3) การกำหนดสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบกิจการใน EECa ไม่ให้ซ้ำซ้อนกับที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้การส่งเสริม

4) ควรพิจารณาความจำเป็นในการผ่อนผันข้อจำกัดทางกฎหมายให้คนต่างด้าวสามารถทำงานที่ไทยไม่ได้ขาดแคลนหรือขาดทักษะ เช่น งานแกะสลักไม้ งานตัดผม งานเสริมสวย และงานขายของหน้าร้าน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ