การบรรยายสรุปแก่คณะทูตในหัวข้อ “The Eastern Economic Corridor (EEC) : Taking Off”

ข่าวต่างประเทศ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 14:35 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีกำหนดจัดการบรรยายสรุปให้แก่คณะผู้แทนทางการทูตและกงสุลที่ประจำการในประเทศไทย เกี่ยวกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในหัวข้อ “The Eastern Economic Corridor (EEC) : Taking Off” ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นผู้บรรยายสรุป

การบรรยายสรุปดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดของโครงการ EEC รายละเอียดของพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ และโครงการสำคัญ ๆ ที่จะเปิดให้นักลงทุนต่างชาติร่วมลงทุน เพื่อให้คณะผู้แทนฯ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปเผยแพร่และเชิญชวนนักลงทุนของชาติตนได้

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมรับฟังและรายงานข่าวการบรรยายสรุปและซักถามประเด็นต่าง ๆ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๔๕ น. โดยสามารถดูรายละเอียดกำหนดการสื่อมวลชน และลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://goo.gl/forms/6pyMVl99RSJyjYaS2 ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ