ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม OSCE Ministerial Council ครั้งที่ ๒๘ ในวันที่ ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กรุงสตอกโฮล์ม สวีเดน

ข่าวต่างประเทศ Tuesday December 7, 2021 14:18 —กระทรวงการต่างประเทศ

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป ครั้งที่ ๒๘ (The 28th Organization for Security and Co-operation in Europe Ministerial Council ? OSCE MC 28) เมื่อวันที่ ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้แทนระดับสูงของประเทศสมาชิก OSCE เข้าร่วมด้วยตนเองรวม ๖๘ ประเทศ และไทยในฐานะประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาฝ่ายเอเชียขององค์การ OSCE ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมในช่วงการประชุมเต็มคณะ รวมทั้งกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม Troika ร่วมกับประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาฝ่ายเอเชียอื่น ๆ

ในช่วงการกล่าวถ้อยแถลง ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้ย้ำบทบาทที่แข็งขันของไทยในการสร้างสังคมที่มีความยืดหยุ่น เปิดกว้าง และครอบคลุม ผ่านแนวทาง whole-of-society และ whole-of-government โดยมีคนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนมุ่งผลักดันการประสานความร่วมมือของไทยกับนานาประเทศรวมถึง OSCE เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบอบพหุภาคีบนพื้นฐานของหลักการ 3Ms ได้แก่ ความไว้เนื้อเชื่อใจและการเคารพซึ่งกันและกัน และการมีผลประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ โดยที่ไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่มีบทบาทในกรอบ OSCE ในฐานะประเทศหุ้นส่วนฯ ฝ่ายเอเชีย ไทยได้ยกตัวอย่างการเป็นสะพานเชื่อม OSCE กับอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านเวทีการประชุมต่าง ๆ ในกรอบ OSCE เช่น เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ไทยได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสาธารณรัฐแอลเบเนียในการจัดการประชุม 2021 OCSE Asian Conference ในหัวข้อ ?Common Responses to Emerging Challenges in Advancing Comprehensive Security? โดยไทยได้เชิญผู้แทนจาก ASEAN Women for Peace Registry (AWPR) เข้าร่วมอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของสตรีในมิติด้านความมั่นคงและการสร้างสันติภาพ

OSCE เป็นเวทีปรึกษาหารือในลักษณะการทูตเชิงป้องกัน (Preventive Diplomacy) เพื่อหาข้อยุติและระงับข้อพิพาทและข้อขัดแย้งในยุโรป โดยมีภารกิจหลักใน

การส่งเสริมความมั่นคงองค์รวมใน ๓ มิติ ได้แก่ (๑) มิติการเมือง-การทหาร (๒) มิติเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และ (๓) มิติมนุษย์ โดยไทยให้ความสำคัญกับ OSCE ในฐานะที่เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในประเด็นความมั่นคง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความมั่นคง (Confidence- and Security-Building Measures ? CSBMs) ระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ