ไทยผนึกกำลัง UNAIDS รณรงค์ในวันยุติการเลือกปฏิบัติเพื่อการต่อสู้กับโรคเอดส์

ข่าวต่างประเทศ Tuesday March 15, 2022 13:30 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงในการสัมมนาระดับสูงหัวข้อ ?Ending AIDS: Zero Discrimination, One World? เนื่องในโอกาสวัน Zero Discrimination Day ที่กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีผู้แทนคณะทูต ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนสถาบันการศึกษาเข้าร่วมในรูปแบบผสมกว่า ๑๐๐ คน โดยได้ย้ำถึงความสำคัญของการเข้าถึงบริการ ด้านสุขภาพ ความมุ่งมั่นในการจัดการกับปัญหา การแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการขจัดการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีและเอดส์ให้หมดไปจากโลกใบนี้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวเปิดงานโดยยกเรื่องปัญหาการตีตราและการเลือกปฏิบัติที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่กล้ารับการตรวจหาหาเชื้อเอชไอวี โดยย้ำความสำคัญของการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ในการเข้าถึงบริการเอชไอวี ซึ่งไทยในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS Programme Coordinating Board: PCB) ปี ๒๕๖๕ มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการปัญหาดังกล่าว และพร้อมทำงานร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายการลดความเหลื่อมล้ำและยุติโรคเอดส์ให้ได้ภายในปี ๒๕๗๓ ตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

นาย Eamonn Murphy รักษาการรองผู้อำนวยการบริหาร UNAIDS กล่าวถ้อยแถลงในนามของนาง Winnie Byanyima ผู้อำนวยการบริหาร UNAIDS ว่า เมื่อปี ๒๕๖๔ สหประชาชาติได้มีการรับรองปฏิญญาทางการเมืองว่าด้วยเอชไอวีและเอดส์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการกำหนดเป้าหมายการยุติการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม หัวข้อหลักของวันยุติการเลือกปฏิบัติในปีนี้เน้นรณรงค์ในเรื่องการสร้างระบบทางกฎหมายที่เอื้อต่อการขจัดการเลือกปฏิบัติและความไม่เสมอภาค UNAIDS ขอบคุณประเทศไทยที่เข้าร่วม Partnership Action Plan to End HIV-related Stigma และขอเชิญประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการยุติการตีตราและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในทุกรูปแบบ

ในช่วงการอภิปราย เอกอัครราชทูตเคนยาประจำประเทศไทย รองเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย รักษาการผู้อำนวยการบริหาร UNAIDS ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ผู้แทน Asia Pacific Network of people living with HIV/AIDS และเยาวชนจาก Asia Pacific Network of Young Key Populations ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง และความท้าทายจากการเลือกปฏิบัติและความไม่เสมอภาคที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีและเอดส์ โดยเห็นร่วมกันถึงความจำเป็นในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในทุกระดับ อาทิ ครอบครัว โรงเรียน สถานที่ทำงาน และสังคม รวมถึงการมีนโยบายและกฎหมายที่ไม่เป็นการตีตราและเลือกปฏิบัติ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ในช่วงท้ายของการสัมมนาฯ นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้กล่าวสรุปผล และนางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ได้กล่าวปิดการสัมมนาฯ โดยเน้นเรื่องความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนของสังคม และระหว่างประเทศ เพื่อยุติการเลือกปฏิบัติเกี่ยวข้องกับเอชไอวีและเอดส์ และเพื่อนำยุทธศาสตร์เอดส์โลก (๒๕๖๔-๒๕๖๙) และปฏิญญาทางการเมืองสหประชาชาติ ๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงเพื่อการบรรลุเป้าหมายการยุติโรคเอดส์ในฐานะภัยคุกคามทางสาธารณสุขภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ