ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ข่าวต่างประเทศ Thursday December 1, 2022 15:20 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมแถลงข่าวประกาศผลผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องจุฬาภรณ์ ชั้น ๒ ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่

๑. นางสาวนภสิริ พุทธันบุตร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

๒. นายประณัยเดช เฮงสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

๓. นายปิยวัฒน์ คันธโกวิท คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๔. นายศรุต เชาวะวณิช คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

๕. นายเสฏฐนันท์ จารุเกษมกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ ข้างต้นจะเดินทางไปปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิจัย ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ หรือทำงานด้านการพัฒนาชุมชนในต่างประเทศเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยกระทรวงการต่างประเทศจะจัดการบรรยายสรุปและให้คำแนะนำในการเตรียมตัวของผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ ก่อนเดินทางไปปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจะประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกและดูแลผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ ระหว่างการพำนักอยู่ในต่างประเทศต่อไป

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ