ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 3 เม.ย. 2563

ข่าวเศรษฐกิจ Friday April 3, 2020 07:23 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is April 3, 2020
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   18.25  18.25 18.25  18.25  18.25  18.25 18.25  18.25  18.25
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   15.24  15.24 15.24  15.24  15.24    - 15.24  15.24  15.24
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   14.84  14.84   -    -    -    -   -  14.84    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   17.98  17.98 17.98  17.98  17.98  17.98 17.98  17.98  17.98
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       25.66    -   -    -  26.11    - 26.16  25.66    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        20.74  20.49 20.79  20.49  20.49  20.49 20.49  20.49  20.49
ดีเซลหมุนเร็ว B10              17.49  17.49 17.49  17.49  17.49  17.49 17.49  17.49    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              17.24  17.24 17.54  17.24  17.24    - 17.24  17.24    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            24.34  24.36 26.34  26.04  26.04    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        01-Apr 01-Apr 25-Mar 01-Apr  01-Apr 01-Apr 01-Apr 01-Apr 01-Apr

NGV (Baht/Kg)              15.31
                    16-Mar
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   Rice   ESSO   oil   gas  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ