(ต่อ1) การส่งออกสินค้าสำคัญของไทย ปี 2545-2549(มกราคม-มิถุนายน)/เกษตรกรรม/ล้านเหรียญสหรัฐ

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday July 26, 2006 14:15 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

(ต่อ1) การส่งออกสินค้าสำคัญของไทย ปี 2545-2549(มกราคม-มิถุนายน)/เกษตรกรรม/ล้านเหรียญสหรัฐ
(3) เครื่องเทศ                        28,257    11.5    23,599    12.0    14,326    13.6    20,827     16.0    10,500     8.4      4.4   12.9   17.9   23.5
(3.1) พริกในตระกูลแคปซีกัม, พิเมนตา(แห้ง/ป่น) 517 1.2 570 1.4 1,080 1.8 1,781 2.2 704 1.0 11.8 33.3 18.3 -19.5
(3.2) วานิลา - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 -100.0 - -87.1 223.1
(3.3) กานพลู - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 -94.3 357.6 -20.1 -87.5
(3.4) อบเชยและดอกอบเชย 90 0.2 91 0.2 81 0.2 100 0.2 55 0.1 1.3 -10.6 6.9 -29.3
(3.5) ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศและกระวาน 17 0.0 5 0.0 38 0.1 28 0.1 8 0.0 -65.5 360.0 -10.1 30.8
(3.6) เมล็ดยี่หร่า โป๊ยกั๊ก เทียนข้าวเปลือก ฯลฯ 73 0.1 209 0.4 222 0.2 422 0.5 457 0.4 297.3 -36.7 100.9 38.2
(3.7) ขิง หญ้าฝรั่น ขมิ้น ไทม์ ไบเบย์ หอมแขก ฯลฯ 27,566 10.0 22,725 10.1 12,905 11.3 18,492 13.1 9,278 6.9 1.0 11.9 16.3 34.5
(4) สมุนไพร 1,500 2.6 1,072 1.7 1,623 1.7 1,281 1.6 9,168 1.0 -33.2 -2.1 -5.9 26.3
(5) สารสกัดจากสมุนไพร 906 6.9 1,653 8.0 1,775 9.4 1,621 9.9 928 3.7 17.2 17.2 5.4 0.6
(6) หมาก 27,646 10.8 25,891 13.6 395,423 19.8 21,514 12.7 13,344 8.2 25.3 46.1 -35.9 31.9
1.1.8 กล้วยไม้ 40,822 46.3 44,530 56.9 45,011 61.8 51,610 74.7 29,682 36.8 23.0 8.6 20.9 1.8
(1) ดอกกล้วยไม้ 14,969 38.5 17,413 47.9 18,628 53.2 21,206 63.5 10,666 30.6 24.3 11.2 19.3 3.1
(2) ต้นกล้วยไม้ (พันต้น) 25,852 7.8 27,120 9.0 26,383 8.6 30,400 11.2 19,015 6.2 16.6 -4.9 30.6 -4.2
1.1.9 ยางพารา 2,785,087 1,740.2 3,107,767 2,787.7 3,021,938 3,428.9 2,948,366 3,710.0 1,413,591 2,437.7 60.2 23.0 8.2 53.4
(1) ยางแผ่น 1,135,399 786.9 1,203,001 1,198.9 1,041,246 1,325.4 932,459 1,318.0 417,299 813.2 52.4 10.6 -0.6 52.2
(1.1) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 1 23,878 17.5 32,351 34.7 32,003 40.9 26,362 37.3 5,676 11.4 98.0 17.8 -8.7 -36.3
(1.2) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 2 1,115 0.8 4,308 4.2 2,128 2.7 1,520 2.2 720 1.3 405.9 -35.6 -17.7 48.5
(1.3) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 3 898,191 625.3 953,815 952.2 816,331 1,036.9 725,343 1,024.7 334,812 651.0 52.3 8.9 -1.2 57.1
(1.4) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 4 188,395 127.1 190,969 186.7 174,728 224.5 162,024 229.1 67,718 131.8 46.9 20.3 2.0 46.6
(1.5) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 5 10,944 6.7 8,088 7.0 2,928 3.6 5,137 7.2 3,430 6.7 4.4 -48.0 97.7 72.4
(1.6) ยางแผ่นผึ่งแห้ง 11,901 8.8 12,145 12.9 10,257 13.5 9,185 13.5 4,349 9.5 46.5 4.5 0.3 69.2
(1.7) ยางแผ่นไม่รมควัน 979 0.6 1,325 1.2 2,875 3.2 2,890 3.9 593 1.4 90.4 171.7 21.3 -13.8
(2) ยางแท่ง 858,511 603.8 1,029,847 1,002.0 1,071,778 1,325.3 1,146,390 1,565.0 519,208 990.5 66.0 32.3 18.1 39.1
(3) น้ำยางข้น 731,482 322.0 819,878 545.6 853,577 713.7 814,186 757.2 447,290 583.2 69.5 30.8 6.1 88.1
(4) ยางพาราอื่นๆ 59,692 27.6 55,041 41.2 55,338 64.4 55,326 69.8 29,797 50.9 49.3 56.5 8.3 55.4
(4.1) ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค 14,449 11.9 17,998 16.9 21,834 28.3 29,341 38.8 16,393 29.9 42.2 66.9 37.3 69.3
(4.2) ในลักษณะขั้นปฐม 18,037 4.5 8,915 2.8 1,013 0.9 1,148 0.6 2,007 1.2 -39.0 -65.8 -33.7 114.7
(4.3) ยางเครฟ 13,675 6.5 9,536 6.4 7,416 7.4 13,943 18.9 7,543 14.0 -1.3 14.9 156.1 88.6
(4.4) อื่น ๆ 13,536 4.6 18,592 15.0 25,073 27.8 10,896 11.4 3,854 5.9 225.5 85.0 -59.0 -17.4
1.1.10 กาแฟ 7,125 5.7 7,436 3.9 22,957 12.0 16,236 13.9 23,022 22.7 -30.9 205.9 16.2 254.5
(1) กาแฟดิบ 7,094 5.5 7,407 3.8 22,907 11.8 16,043 13.5 22,968 22.4 -31.6 209.9 14.9 259.7
(2) กาแฟคั่ว 33 0.1 28 0.1 50 0.2 193 0.4 54 0.3 1.6 81.7 86.6 61.9
1.1.11 ใบยาสูบ 28,995 62.0 38,429 69.0 36,604 70.3 31,279 63.3 10,060 28.8 11.4 1.9 -10.0 24.7
(1) พันธุ์เวอร์จิเนีย 7,111 18.1 6,077 15.0 5,571 15.5 3,948 11.0 1,158 3.8 -17.2 3.2 -29.2 0.2
(2) พันธุ์เบอร์เลย์ 16,186 35.0 23,209 47.3 18,962 40.5 18,310 41.0 3,927 6.6 35.0 -14.3 1.3 -51.8
(3) พันธุ์โอเรียนตอล 2,359 6.6 1,946 4.8 4,435 12.6 3,517 10.3 1,258 17.6 -26.1 160.2 -18.2 237.2
(4) เศษใบยาสูบและอื่นๆ 3,339 2.3 7,196 1.9 7,636 1.7 5,505 1.0 3,715 0.8 -17.1 -8.5 -44.5 131.5
1.1.12 พืชน้ำมัน 25,520 8.9 22,720 11.4 366,782 60.8 36,606 19.3 81,122 13.7 28.8 431.6 -68.3 18.1
(1) ปาล์มน้ำมัน 5,084 0.8 4,803 0.8 3,820 0.9 887 0.4 51 0.3 2.1 10.7 -54.3 -7.2
(2) พืชน้ำมันอื่น ๆ 20,433 8.1 17,917 10.7 362,962 60.0 35,715 18.9 81,070 13.4 31.3 462.0 -68.5 18.8
1.1.13 ปุยนุ่น 534 0.6 1,990 0.6 484 0.5 297 0.5 143 0.2 8.7 -25.2 -5.0 53.2
1.1.14 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 1,026 1.0 779 2.9 1,198 1.7 444 0.4 107 0.1 192.1 -39.4 -79.0 -63.2
1.1.15 ธัญญพืช 53,732 10.8 78,128 15.5 63,586 12.1 57,984 13.3 23,319 7.1 43.1 -22.2 10.4 -2.7
(1) ลูกเดือย 13,803 4.9 21,480 6.2 14,990 5.0 18,415 6.7 6,484 4.2 27.7 -19.4 33.2 3.6
(2) รำและเศษจากธัญญพืช 18,962 2.8 23,565 4.1 31,162 3.6 28,732 3.9 11,188 1.3 45.1 -12.2 7.3 -27.4
(3) ธัญญพืชอื่น ๆ 20,964 3.1 33,080 5.2 17,434 3.4 10,838 2.8 5,645 1.6 65.3 -33.6 -19.5 8.9
1.1.16 เมล็ดผักและสปอร์ที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก 4,113 19.7 3,932 24.0 4,175 26.9 4,543 29.1 1,318 20.8 21.6 12.1 8.2 11.2
1.1.17 ครั่ง 2,195 5.6 3,235 9.1 3,205 12.0 2,175 8.3 1,703 5.9 62.4 31.1 -30.9 39.5
(1) ครั่งแผ่น 250 1.3 334 1.7 444 2.5 383 2.6 186 1.2 34.2 46.3 3.7 4.3
(2) ครั่งเม็ด 1,939 4.4 2,780 7.2 2,750 9.5 1,395 5.1 1,210 4.2 64.8 31.7 -45.9 48.9
(3) ครั่งอื่น ๆ 4 0.0 120 0.3 9 0.0 399 0.6 308 0.5 5044.3 -86.7 1567.4 100.0
1.1.18 ฝ้าย 5,855 5.2 11,576 9.6 7,931 6.7 7,414 5.8 3,698 2.2 83.1 -30.7 -12.3 24.4
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ 77,704 45.7 80,027 36.8 180,917 58.2 151,544 56.8 116,374 34.4 -19.4 58.2 -2.4 17.8
1.2 สินค้าประมง 618,293 1,657.4 709,010 1,770.8 716,501 1,794.3 743,359 1,957.4 393,198 962.1 6.8 1.3 9.1 8.1
1.2.1 กุ้ง 99,617 804.3 119,387 867.7 123,171 812.9 158,682 942.4 70,999 440.3 7.9 -6.3 15.9 17.3
(1) กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง 99,225 802.0 118,919 864.6 122,520 809.1 157,986 938.5 70,507 437.6 7.8 -6.4 16.0 16.9
(1.1) กุ้งกุลาดำ 82,569 659.5 77,858 580.4 53,057 374.0 33,055 213.7 12,711 77.9 -12.0 -35.6 -42.9 -15.8
(1.2) กุ้งก้ามกราม 2,053 11.5 2,555 14.6 3,923 19.9 6,419 33.8 3,297 17.7 27.1 36.5 69.8 21.1
(1.3) กุ้งอื่น ๆ สดแช่เย็น แช่แข็ง 14,601 131.0 38,509 269.7 65,538 415.2 118,514 691.1 54,499 342.1 105.9 54.0 66.5 28.0
(2) กุ้งแห้ง 335 2.1 364 2.5 489 3.1 539 3.1 451 2.5 14.8 28.1 -0.8 167.9
(3) กุ้งต้มสุกแช่เย็น 57 0.2 103 0.7 163 0.7 160 0.8 39 0.2 175.6 10.0 4.5 90.9
1.2.2 ปลาหมึก 93,830 302.0 99,695 332.9 97,487 384.8 91,548 366.8 46,490 194.6 10.2 15.6 -4.7 1.4
(1) ปลาหมึกสดแช่เย็น แช่แข็ง 92,813 295.3 97,761 325.0 96,490 378.4 89,864 358.2 45,809 190.5 10.0 16.4 -5.3 1.1
(2) ปลาหมึกแห้ง 1,017 6.7 1,932 7.9 998 6.4 1,681 8.7 681 4.1 17.2 -18.2 34.6 15.5
1.2.3 ปลา 386,592 440.2 432,339 464.6 421,985 474.1 421,978 539.4 233,426 272.9 5.5 2.0 13.8 2.0
(1) เนื้อปลาสดแช่เย็น แช่แข็ง 156,080 295.0 153,803 303.6 131,016 286.5 132,336 328.1 59,185 149.8 2.9 -5.6 14.5 -9.8
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง 194,130 88.1 223,933 96.9 234,254 117.0 220,591 130.0 134,210 80.4 10.0 20.7 11.1 27.8
(3) ปลาแห้ง 29,039 38.6 48,768 45.9 50,914 49.7 64,297 60.2 38,221 32.5 19.0 8.1 21.3 19.7
(4) ปลามีชีวิต และพันธุ์ปลา 7,341 18.5 5,835 18.2 5,800 20.9 4,753 21.1 1,812 10.2 -2.0 15.1 0.8 -9.2
1.2.4 สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย 24,880 76.7 23,702 79.5 28,896 89.4 27,054 88.5 14,970 42.1 3.6 12.5 -1.0 -5.6
(1) ปูแช่เย็นแช่แข็ง นึ่งหรือต้ม 2,883 23.6 4,217 23.8 6,544 30.8 6,969 30.8 3,101 11.8 0.8 29.4 -0.1 -25.2
(2) หอย 7,737 6.5 6,273 7.8 8,304 10.1 6,589 9.4 4,393 5.1 20.9 29.3 -6.9 0.8
(3) สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียอื่นๆ 14,261 46.7 13,212 47.9 14,048 48.5 13,495 48.3 7,476 25.2 2.5 1.4 -0.4 6.0
1.2.5 แมงกะพรุนแห้ง 5,530 6.7 5,952 6.7 6,580 8.1 4,208 6.3 5,655 7.9 0.6 21.0 -22.5 327.8
1.2.6 ตะพาบน้ำ 4,516 9.7 17,664 4.0 25,570 2.5 28,982 2.0 17,735 1.1 -58.6 -36.5 -21.7 -5.0
1.2.7 กบ 21 0.0 5,664 1.1 9,445 1.7 7,894 1.3 2,762 0.5 2297.3 49.0 -24.4 -26.1
1.2.8 ประมงอื่นๆ 3,308 17.6 4,610 14.4 3,369 20.8 3,013 10.8 1,161 2.7 -18.6 44.7 -48.2 -60.4
1.3 ปศุสัตว์ - 945.4 - 1,075.3 - 605.6 - 748.2 - 391.7 13.7 -43.7 23.5 17.9
1.3.1 ไก่ 433,510 840.9 497,401 975.1 200,815 561.8 238,056 696.1 122,307 363.3 16.0 -42.4 23.9 17.2
(1) ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง 330,332 534.4 370,417 597.3 26,547 44.4 4,548 13.2 1,907 4.3 11.8 -92.6 -70.3 106.4
(2) ไก่แปรรูป 103,181 306.6 126,985 377.8 174,268 517.4 233,510 682.9 120,402 359.0 23.2 36.9 32.0 16.6
1.3.2 เป็ดสดแช่เย็นแช่แข็ง 22,438 42.5 8,099 18.5 815 2.3 573 1.4 987 0.8 -56.6 -87.7 -38.4 323.3
1.3.3 สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง 11,723 20.5 9,684 14.4 5,101 9.0 5,858 11.1 2,169 4.1 -29.8 -37.7 23.7 -24.0
1.3.4 กระดูกสัตว์และขนสัตว์ปีก 11,365 11.8 9,834 12.3 6,023 11.9 5,999 12.6 2,873 7.8 3.6 -3.3 6.5 40.9
1.3.5 ไข่ไก่สด 38,512 1.6 203,407 8.0 54,036 2.5 109,652 4.5 65,890 2.5 407.3 -69.0 80.8 34.3
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้ 166 0.7 12,263 22.2 708 2.1 721 2.5 421 2.3 3251.1 -90.5 20.6 191.1
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ - 27.3 - 24.8 - 16.1 - 19.9 - 10.8 -9.0 -35.0 23.4 26.5
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2549 เป็นข้อมูลเบื้องต้น
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ