ข่าวอินโฟเควสท์
13:32 BAY มองกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ 32.65-33.00 ตลาดจับตาเฟด-กนง. ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย   กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) มีมุมมองต…
13:29 รมว.อุตฯ มอบสมาคมเหล็กทำแผนแม่บทพัฒนาการผลิต รองรับแนวโน้มต่างชาติลงทุนใน EEC เพิ่มขึ้น   นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันพื้น…
13:20 นายกฯอังกฤษเตรียมแถลงต่อสภาสามัญชน พร้อมเตือนจัดลงประชามติอีกรอบไม่เหมาะสม   นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษเตรียมกล่าวเตือนบรรดาสมาชิกรัฐสภา…

เอแบคโพลล์: ที่สุดของบันเทิงและกีฬาแห่งปี 2547

ข่าวผลสำรวจ เอแบคโพลล์ -- พุธที่ 5 มกราคม 2548 11:36:54 น.
กรณีศึกษาประชาชนทั่วไปใน 14 จังหวัดทั่วประเทศ
ที่มาของโครงการ

ในรอบปี 2547 ที่ผ่านมา มีความเคลื่อนไหวในแวดวงต่างๆเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำทั้งวงการบันเทิง  สังคม และแม้แต่วงการกีฬาเองก็มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจติดตามเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ ล้วนมีผลต่อการรับรู้ ความรู้สึก และความนิยมของคนไทย

สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จึงได้ทำการสำรวจภาคสนามหาข้อมูลเชิงสถิติศาสตร์ จากประชาชนทั่วไปใน 14 จังหวัดทั่วประเทศ ถึงประเด็นความคิดเห็นดังกล่าว ด้วยการจัดส่งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลลงพื้นที่ตัวอย่างที่ถูกสุ่มได้ตามหลักวิชาการด้านระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัย
1.เพื่อสำรวจการติดตามชมภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ในรอบปี 2547
2.เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับข่าวบันเทิงในรอบปี 2547
3.เพื่อสำรวจความความนิยมของประชาชนต่อดาราละคร/นักร้อง ในรอบปี 2547
4.เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ ของขวัญที่ตั้งใจจะมอบให้บุคคลใกล้ชิดในรอบปี 2547
5.เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาในหัวข้อเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งต่อไป
ระเบียบวิธีการทำโพลล์

โครงการสำรวจภาคสนามของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในครั้งนี้ เรื่อง “ที่สุดของบันเทิงและกีฬาแห่งปี 2547:กรณีศึกษาประชาชนทั่วไปใน 14 จังหวัดทั่วประเทศ" ซึ่งดำเนินโครงการสำรวจระหว่าง วันที่  27 ธันวาคม 2547 — 1 มกราคม 2548

ประเภทของการสำรวจวิจัยครั้งนี้คือ การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)

กลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปใน 14 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่  กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครปฐม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ พิจิตร เพชรบูรณ์   ศรีสะเกษ ขอนแก่น หนองคาย สงขลา และ กระบี่

เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่างได้แก่ การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิ (Stratified Cluster Sampling)ในการสุ่มเลือกพื้นที่ตัวอย่าง และใช้วิธีการกระจายตามสัดส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับประชากรเป้าหมาย

ขนาดตัวอย่างที่ทำการสำรวจ คือ 3,034 ตัวอย่าง
ช่วงความเชื่อมั่นอยู่ในระดับร้อยละ 95 ขณะที่ขอบเขตความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดขนาดตัวอย่างอยู่ที่ +/- ร้อยละ 5
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การสัมภาษณ์
หลังจากนั้นคณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดก่อนนำเข้าวิเคราะห์ ข้อมูลและงบประมาณเป็นของมหาวิทยาลัย
ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง

จากการพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่าตัวอย่างร้อยละ 55.7 ระบุเป็นหญิง ในขณะที่    ร้อยละ 44.3 ระบุเป็นชาย ตัวอย่างร้อยละ 31.5 อายุระหว่าง 20—29 ปี ร้อยละ 24.8 อายุระหว่าง 30—39 ปี ร้อยละ 16.9 อายุระหว่าง 40—49 ปี ร้อยละ 16.1 อายุต่ำกว่า 20 ปี และร้อยละ 10.7 อายุ 50 ปีขึ้นไป

ตัวอย่างร้อยละ 70.8 ระบุสำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 26.9 ระบุสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และร้อยละ 2.3 ระบุสำเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี

โดยที่ตัวอย่างร้อยละ 33.2 อาชีพเกษตรกร / รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 30.7 ค้าขายส่วนตัว / อาชีพอิสระ ร้อยละ 12.8 เป็นข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 11.7 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 6.7 เป็นนักศึกษา ในขณะที่ ร้อยละ 4.9 เกษียณอายุ / แม่บ้าน และไม่ได้ประกอบอาชีพ

โปรดพิจารณาประเด็นสำคัญที่ค้นพบในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ จำนวนภาพยนตร์ที่ได้เข้าชมในโรงภาพยนตร์ในรอบปี 2547

ลำดับที่          จำนวนภาพยนตร์ที่เข้าชมในโรงภาพยนตร์          ค่าร้อยละ

1              1-3 เรื่อง                                44.3

2              4-6 เรื่อง                                25.0

3              7-9 เรื่อง                                 4.6

4              10 เรื่องขึ้นไป                             26.1

รวมทั้งสิ้น                                100.0

ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุการติดตามชมรายการละครโทรทัศน์ในรอบปี 2547

ลำดับที่          การติดตามชมรายการละครโทรทัศน์              ค่าร้อยละ

1              1-2 วัน/สัปดาห์                            21.6

2              3-4 วัน/สัปดาห์                            23.2

3              5-6 วัน/สัปดาห์                             8.7

4                7 วัน/สัปดาห์ (ทุกวัน)                     46.5

รวมทั้งสิ้น                                100.0

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุข่าวบันเทิงที่สนใจติดตามมากที่สุดในรอบปี 2547

ลำดับที่          ข่าวบันเทิงที่สนใจติดตามมากที่สุดในรอบปี 2547     ค่าร้อยละ

1              ดาราติดยาเสพติด                           28.0

2              ดาราแต่งงาน                              23.6

3              วีซีดีน้องแนท                               11.3

4              โจอี้บอย ปาร์ตี้ฉาว                           9.1

5              บิ๊กดีทูบีประสบอุบัติเหตุ                         8.9

6              อื่นๆ อาทิ ดาราสมัคร ส.ส. /ซีดีนุ่น-เขตต์/

ดาราออกงานการกุศล ฯ                      19.1

รวมทั้งสิ้น                                100.0

ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุข่าวบันเทิงที่ทำให้เศร้าใจมากที่สุดในรอบปี 2547

ลำดับที่          ข่าวบันเทิงที่ทำให้เศร้าใจมากที่สุดในรอบปี 2547    ค่าร้อยละ

1              ดาราติดยาเสพติด                           43.7

2              ดาราเสียชีวิต                              29.0

3              บิ๊กดีทูบีประสบอุบัติเหตุ                        15.9

4              โจอี้บอย ปาร์ตี้ฉาว                           4.3

5              วีซีดีน้องแนท                                2.3

6              อื่นๆ อาทิ ซีดีนุ่น-เขตต์/ดาราออกงานการกุศล /

ชาคริต เลิกกับจอย-รินลณี ฯลฯ                  4.8

รวมทั้งสิ้น                                100.0

ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุนักกีฬาชายไทยที่ประทับใจที่สุดในรอบปี 2547

ลำดับที่          นักกีฬาชายไทยที่ประทับใจที่สุดในรอบปี 2547       ค่าร้อยละ

1              ภราดร ศรีชาพันธุ์ (เทนนิส)                   43.1

2              มนัส บุญจำนงค์ (มวยสากล)                   27.2

3              สืบศักดิ์ ผันสืบ (ตะกร้อ)                       6.0

4              ธีรเทพ วิโนทัย (ฟุตบอล)                      3.7

5              สมรักษ์ คำสิงห์ (มวยสากล)                    3.7

6              อื่นๆอาทิ สรายุทธ ไชยคำดี (ฟุตบอล) /
บุญศักดิ์ พลสนะ (แบดมินตัน) /วรพจน์ เพ็ชรขุ้ม
(มวยสากล) /รัฐพงศ์  ศิริสานนท์ (ว่ายน้ำ) ฯลฯ   16.3

รวมทั้งสิ้น                                100.0

ตารางที่ 6 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุนักกีฬาหญิงไทยที่ประทับใจที่สุด ในรอบปี 2547

ลำดับที่          นักกีฬาหญิงไทยที่ประทับใจที่สุดในรอบปี 2547       ค่าร้อยละ

1              เยาวภา บุรพลชัย (น้องวิว:เทควันโด้)           43.0

2              อุดมพร พลศักดิ์(ยกน้ำหนัก)                    22.9

3              ปวีณา ทองสุข (ยกน้ำหนัก)                    16.7

4              แทมมารีน ธนสุกาญจน์ (เทนนิส)                10.5

5              วันดี คำเอี่ยม (ยกน้ำหนัก)                     5.6

6              อื่นๆ อาทิ อารีย์ วิรัตน์ถาวรจันทร์ (ยกน้ำหนัก) /

ปลื้มจิต ถิ่นขาว (วอลเล่ย์บอล) /
ไพลิน เตชะกฤตธีระนันท์ (ว่ายน้ำ)               1.3

รวมทั้งสิ้น                                100.0

ตารางที่ 7 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุภาพยนตร์ต่างประเทศที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบปี 2547
ลำดับที่          ภาพยนตร์ต่างประเทศที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบปี 2547 ค่าร้อยละ
1              The Lord of The Rings

:The Return of The King                 21.3

2              Anacondas 2                             17.6

3              Harry Potter and The Prisoner

of Azkaban                              11.0

4              Spider-Man 2                            10.3

5              วิ่งสู้ฟัด 5                                  8.1

6              Blade Trinity 3                          7.3

7              Troy                                     5.0

8              King Arthur                              4.6

9              Resident Evil :Apocalypse                4.3

10             อื่นๆ อาทิ The Day After Tomorrow /
เดอะแมทริค 3/คนเหล็ก 3 /I,Robot  /
Bridget Jones : The Edge of Reason ฯลฯ  10.5

รวมทั้งสิ้น                                100.0

ตารางที่ 8 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุนักร้องชายไทยที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบปี 2547

ลำดับที่          นักร้องชายไทยที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบปี 2547      ค่าร้อยละ

1              เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์                     30.2

2              ไมค์ ภิรมย์พร                              26.3

3              ป้าง-นครินทร์ กิ่งศักดิ์                         7.0

4              พลพล พลกองเส็ง                            6.9

5              ก็อต-จักรพรรณ อาบครบุรี                      3.8

6              เสก-โลโซ                                 3.4

7              แบงค์-วงแคลช                              3.2

8              ดัง-พันกร บุณยจินดา                          3.1

9              แอ๊ด-คาราบาว                              2.7

10             อื่นๆ อาทิ แดน-ดีทูบี /เอกชัย  ศรีวิชัย/
นพ พรชำนิแมว-จิระศักดิ์ ปานพุ่ม /ไชยา มิตรชัย/

อี๊ด-วงฟลาย ฯลฯ                           13.4

รวมทั้งสิ้น                                100.0

ตารางที่ 9 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุนักร้องหญิงไทยที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบปี 2547

ลำดับที่          นักร้องหญิงไทยที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบปี 2547      ค่าร้อยละ

1              ปาน-ธนพร  แวกประยูร                      34.4

2              ต่าย- อรทัย  ดาบคำ                        26.3

3              ลานนา  คัมมินส์                            13.6

4              จินตหรา  พูนลาภ                            6.2

5              ศิริพร  อำไพพงษ์                            5.0

6              อมิตา  ทาทา ยัง                            3.8

7              ฝน-ธนสุนทร                                2.8

8              มาช่า  วัฒนพานิช                            2.7

9              โบ-สุนิตา ลีติกุล                             2.1

10             อื่นๆ อาทิ  ใหม่ เจริญปุระ /ปาล์มมี่/

แมงปอ ชลธิชา ฯลฯ                          3.1

รวมทั้งสิ้น                                100.0

ตารางที่ 10 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุนักร้องกลุ่มไทยที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบปี 2547

ลำดับที่          นักร้องกลุ่มไทยที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบปี 2547      ค่าร้อยละ

1              ไอน้ำ                                    36.3

2              แคลช                                    25.1

3              คาราบาว                                 11.8

4              ดีทูบี                                      7.1

5              ไฮเปอร์                                   5.0

6              บิ๊กแอส                                    4.4

7              เสียงอีสาน                                 3.1

8              นูโว                                      2.5

9              โลโซ                                     2.5

10             อื่นๆอาทิ ซิลลี่ฟูล /กะลา /ไมโคร /แท็กซี่ /

เอบีนอร์มัล ฯลฯ                             2.2

รวมทั้งสิ้น                                100.0

ตารางที่ 11 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุดาราละครนำฝ่ายชายที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน

ลำดับที่          ดาราละครนำฝ่ายชายที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน    ค่าร้อยละ

1              ศรราม  เทพพิทักษ์                          34.9

2              เจษฎาภรณ์ ผลดี                            15.9

3              ณัฐวุฒิ สะกิดใจ                             11.0

4              ศักดิ์สิทธิ์  แท่งทอง                           8.6

5              สมชาย  เข็มกลัด                            8.0

6              ปฏิภาณ ปฐวีกานต์                            3.8

7              เขตต์ ฐานทัพ                               3.8

8              ตะวัน  จารุจินดา                            2.8

9              ศิวัฒน์  โชคชัยชรินทร์                         2.3

10             อื่นๆอาทิ ชาคริต แย้มนาม /ธนา สุทธิกมล/
แอนดริว เกร็กสัน /ฉัตรชัย เปล่งพานิช/

รพีภัทร เอกพันธุ์กุล ฯลฯ                       8.9

รวมทั้งสิ้น                                100.0

ตารางที่ 12 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุดาราละครนำฝ่ายหญิงที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน

ลำดับที่          ดาราละครนำฝ่ายหญิงที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน    ค่าร้อยละ

1              สุวนันท์ คงยิ่ง                              25.9

2              วรนุช วงศ์สวรรค์                           16.7

3              พัชราภา ไชยเชื้อ                           12.6

4              คัทลียา แมคอินทอช                           6.8

5              จีระนันท์ มะโนแจ่ม                           6.6

6              แอน ทองประสม                             6.1

7              ทิฆัมพร  ฤทธิ์ธาอภินันท์                        5.8

8              พรชิตา  ณ สงขลา                           5.3

9              พิยดา อัครเศรณี                             5.0

10             อื่นๆ อาทิ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ /
อารยา เอฮาร์เก็ต/มาติกา อรรถพรศิริโพธิ์/
ญา ญ่า หญิง/เจนี่ เทียนโพธิ์สุววรณ               9.2

รวมทั้งสิ้น                                100.0

ตารางที่ 13 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุบุคคลที่ตั้งใจจะให้ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ลำดับที่          บุคคลที่ตั้งใจจะให้ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่      ค่าร้อยละ

1              พ่อแม่                                    76.4

2              แฟน/คนรัก                                49.4

3              ลูกหลาน                                  46.6

4              ญาติผู้ใหญ่                                 43.5

5              เพื่อนสนิท                                 43.0

6              เพื่อนร่วมงาน                              13.0

7              ครู/อาจารย์                               12.7

8              เจ้านาย/หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา                   5.9

9              รปภ./แม่บ้าน                               1.5

10             อื่นๆ อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ /พนักงานไปรษณีย์ ฯลฯ   9.5

ตารางที่ 14 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุของขวัญที่ตั้งใจจะมอบให้บิดามารดา

ลำดับที่          ของขวัญที่ตั้งใจจะมอบให้บิดามารดา              ค่าร้อยละ

1              เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย                       28.8

2              เงิน                                     16.7

3              อาหารบำรุงสุขภาพ                           6.0

4              กระเช้าของขวัญ                             3.0

5              อื่นๆ อาทิ การ์ด/ส.ค.ส./ผ้าไหม/ทอง/เค้ก ฯลฯ   10.0

6              ไม่ได้ให้                                  35.5

รวมทั้งสิ้น                                100.0

ตารางที่ 15 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุของขวัญที่ตั้งใจจะมอบให้เพื่อนสนิท

ลำดับที่          ของขวัญที่ตั้งใจจะมอบให้เพื่อนสนิท              ค่าร้อยละ

1              การ์ด /ส.ค.ส.                           19.9

2              กระเช้าของขวัญ                            7.3

3              ตุ๊กตา                                    6.6

4              เสื้อผ้า                                   4.2

5              อื่นๆ อาทิ เบียร์/เหล้า/เค้ก /นาฬิกา/

ดอกไม้ /ผ้าไหม ฯลฯ                       14.1

6              ไม่ได้ให้                                 47.9

รวมทั้งสิ้น                               100.0

ตารางที่ 16 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุของขวัญที่ตั้งใจจะมอบให้แฟน/คนรัก

ลำดับที่          ของขวัญที่ตั้งใจจะมอบให้แฟน/คนรัก             ค่าร้อยละ

1              เสื้อผ้า                                  15.2

2              ดอกไม้                                   8.7

3              ทอง                                     6.0

4              ตุ๊กตา                                    3.8

5              นาฬิกา                                   3.4

6              อื่นๆ อาทิ การ์ด /ผ้าไหม /

กระเช้าของขวัญ/เงิน ฯลฯ                   11.3

7              ไม่ได้ให้                                 51.6

รวมทั้งสิ้น                               100.0

บทสรุปผลสำรวจ

ศ.ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เปิดเผยว่าผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “ที่สุดของบันเทิงและกีฬาแห่งปี 2547”ในครั้งนี้ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากตัวอย่างประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 14 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีขนาดตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 3,034 ตัวอย่าง ซึ่งได้ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2547 - 1 มกราคม 2548 ประเด็นสำคัญที่ค้นพบจากการสำรวจดังนี้

ผลสำรวจความคิดเห็นของเอแบคโพลล์ต่อที่สุดของข่าวบันเทิงในรอบปี 2547 ในด้านต่างๆ พบว่า ข่าวบันเทิงที่ประชาชนสนใจติดตามมากที่สุด ได้แก่ ข่าวดาราติดยาเสพติด (ร้อยละ 38.0) ข่าวบันเทิงที่ทำให้เศร้าใจมากที่สุด ได้แก่ ข่าวดาราติดยาเสพติด (ร้อยละ 43.7)

ดาราละครนำฝ่ายชายที่เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเยาวชน 3 อันดับแรก ได้แก่ ศรราม เทพพิทักษ์ (ร้อยละ 34.9) เจษฎาภรณ์ ผลดี(ร้อยละ 15.9) และณัฐวุฒิ สะกิดใจ (ร้อยละ 11.0) ดาราละครนำฝ่ายหญิงที่เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเยาวชน 3 อันดับแรก ได้แก่ สุวนันท์ คงยื่ง (ร้อยละ 25.9) วรนุช วงศ์สวรรค์ (ร้อยละ 16.7) และพัขราภา ไชยเชื้อ (ร้อยละ 12.6)

นักร้องชายไทยที่ชื่นชอบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธงไชย แมคอินไตย์ (ร้อยละ 30.2) ไมค์ ภิรมย์พร (ร้อยละ 26.3) และนครินทร์ กิ่งศักดิ์ (ร้อยละ 7.0) นักร้องหญิงไทยที่ชื่นชอบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธนาพร แวกประยูร (ร้อยละ 34.4) ต่าย อรทัย (ร้อยละ 26.3) และลานนา คัมมินส์ (ร้อยละ 13.6) นักร้องกลุ่มไทยที่ชื่นชอบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ วงไอน้ำ (ร้อยละ 36.3) วงแคลช (ร้อยละ 25.1) และวงคาราบาว (ร้อยละ 11.8 )

ภาพยนตร์ต่างประเทศที่ชื่นชอบมากที่สุด ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง The Lord of The Rings : The Return of The King (ร้อยละ 21.3)

นักกีฬาชายไทยที่ชื่นชอบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ภราดร ศรีชาพันธุ์(ร้อยละ 43.1) มนัสบุญจำนงค์ (ร้อยละ 27.2) และสืบศักดิ์ ผันสืบ (ร้อยละ 6.0) นักกีฬาหญิงไทยที่ชื่นชอบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เยาวภา บุรพลชัย (ร้อยละ 43.0) อุดมพร พลศักดิ์ (ร้อยละ 22.9)และปวีณา ทองสุข (ร้อยละ 16.7)

ของขวัญที่ตัวอย่างส่วนใหญ่ตั้งใจจะมอบให้บิดามารดา ได้แก่ เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย (ร้อยละ 28.8) ของขวัญที่ตัวอย่างส่วนใหญ่ตั้งใจจะให้เพื่อนสนิท ได้แก่ การ์ด/ส.ค.ส (ร้อยละ 19.9) และของขวัญที่ตัวอย่างส่วนใหญ่ตั้งใจจะมอบให้ แฟน/คนรัก ได้แก่ เสื้อผ้า (ร้อยละ 15.2)

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ และ คณะผู้วิจัย โทร.0-1-621-4526
สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โทร.0-2719-1549-50
www.abacpoll.com หรือ www.websurvey.au.edu
--เอแบคโพลล์--
-ฉอ-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง