ปี 2562 กรมเจรจาฯ พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง คว้ารางวัลการันตีมากมาย

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday November 13, 2019 13:53 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมได้มีนโยบายและเป้าหมายที่จะพัฒนาองค์การในทุกด้านเพื่อเพิ่มศักยภาพของกรมฯ และตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศไทย4.0ด้วยการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของกรมด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ในขณะเดียวกันกรมจะยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นางอรมนฯ เปิดเผยต่อว่า จากนโยบายดังกล่าวจึงได้มุ่งมั่นในการพัฒนา และยกระดับศักยภาพของ กรมฯ จนทำให้ในปี พ.ศ. 2562 นี้ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจจากการดำเนินการต่าง ๆ จำนวน 7 รางวัล ประกอบด้วย

1. รางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้กับหน่วยงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ เพื่อเป็นต้นแบบด้านส่งเสริมคุณธรรมข้าราชการที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

2. รางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)ครั้งที่ ๘ ระดับชมเชย จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 2๙ มีนาคม 25๖๒ โดยพลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งรางวัลดังกล่าวจะมอบให้กับหน่วยงานที่มีความเที่ยงธรรม สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งยังพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการที่ดี

3. รางวัล IPv6 Award 2018ประเภทหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน และบริการที่รองรับ IPv65 ด้าน จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. รางวัล Digital Transformation Award 2019 สาขาบริการยอดเยี่ยม (Service Excellence)จาก โครงการระบบคลังข้อมูลทางการค้าของไทย จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562โดยนางปิยนุช วุฒิสอน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้กับหน่วยงานที่ขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยส่งเสริมพัฒนาโครงการด้านดิจิทัลได้ตามเป้าหมาย มีผลลัพธ์สูง ซึ่งโครงการจัดทำคลังข้อมูลทางการค้าของไทยพัฒนาการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานบริการภาครัฐ

5. รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 256๒ ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (EffectiveChange) ระดับดี จากโครงการจับมือผู้ประกอบการโคนมไทยบุกตลาดต่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จาก FTAจากสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โดยมีนายวิษณุเครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันในการทำงานของกรมฯ ที่มุ่งมั่นตั้งใจและให้ความสำคัญกับการให้ประชาชน และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ และทำงานร่วมกัน นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

6. รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 256๒ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี จากโครงการจัดทำคลังข้อมูลทางการค้าของไทย (NationalTradeRepository: NTR) จากสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะมอบให้หน่วยงานที่มีการพัฒนาการบริการแก่ประชาชน โดยโครงการจัดทำคลังข้อมูลทางการค้าของไทย (NTR) นั้นเป็นการนำเทคโนโลยีมาพัฒนา และบูรณการคลังข้อมูลการค้า โดยรวบรวมข้อมูลจาก 66 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียว เพื่อให้บริการข้อมูลที่มีความสะดวกต่อผู้รับบริการ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. รางวัลมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 256๒ ขั้นพื้นฐานจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะมอบให้กับศูนย์บริการของหน่วยงานราชการที่ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก มีมาตรฐานระบบงาน มีการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน ส่งมอบบริการด้วยใจ ใช้เทคโนโลยี เข้ามาพัฒนาการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการของภาครัฐ

นางอรมนฯ ได้กล่าวว่าแม้ปีนี้จะได้รางวัลถึง 7 รางวัล แต่กรมฯ จะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการทำงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์การ และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ