การประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 รอบอุทธรณ์เพิ่มเติม

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday September 6, 2023 14:14 —กระทรวงการคลัง

1

ฉบับที่ 114/2566 วันที่ 5 กันยายน 2566

การประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 รอบอุทธรณ์เพิ่มเติม

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (คณะกรรมการฯ) ในฐานะหน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลักในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ได้ประกาศผล การพิจารณาคุณสมบัติสาหรับรอบอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 แล้วนั้น ต่อมากระทรวงการคลังได้ตรวจสอบพบว่า ผลการพิจารณาคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์สาหรับรอบอุทธรณ์อาจจะยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น เพื่อประโยชน์แก่ผู้ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติที่ได้ดาเนินการตามขั้นตอนการอุทธรณ์ผล การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์อีกครั้ง ซึ่งโครงการฯ ได้มีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ผ่านเกณฑ์ การพิจารณาคุณสมบัติกลุ่มดังกล่าวเพิ่มเติมแล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 และวันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดยมีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรอบอุทธรณ์เพิ่มเติม จานวน 1,830 ราย และ 114 ราย ตามลาดับ ซึ่งผู้ที่ยื่นขออุทธรณ์และดาเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

2. ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สานักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ว่าการอาเภอทั้ง 878 อาเภอ ทั่วประเทศ สานักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา

3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันและเวลาทาการของแต่ละหน่วยงาน

ทั้งนี้ หากผู้อุทธรณ์ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์เพิ่มเติม ขอให้ดาเนินการ ดังนี้

1. ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติดาเนินการยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เท่านั้น โดยจะต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย ซึ่งการให้บริการยืนยันตัวตนจะเป็นไปตามวันและเวลาทาการของธนาคาร

2. เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตามเวลาทาการของแต่ละหน่วยงานได้ในวันถัดไป

2

3. ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติดาเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจาตัวประชาชน

เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการรับสิทธิสวัสดิการ โดยสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารใดก็ได้

ทั้งนี้ การผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้า จะทาให้ผู้ได้รับสิทธิสามารถรับสิทธิสวัสดิการในกรณีที่ภาครัฐมีสวัสดิการ

ที่จะโอนเข้าบัญชีในอนาคตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

4. ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรอบอุทธรณ์เพิ่มเติมทั้ง 2 รอบสามารถดาเนินการยืนยันตัวตนตาม

กรอบระยะเวลาที่กาหนดเพื่อเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามที่กระทรวงการคลังกาหนด โดยมีรายละเอียด

วันที่ยืนยันตัวตน วันเริ่มใช้และสิทธิย้อนหลัง ดังนี้

4.1 ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรอบอุทธรณ์เพิ่มเติมที่ประกาศผลเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

และดาเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 และตรวจสอบพบว่า ผ่านการยืนยันตัวตน

(e-KYC) จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจาตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566

แต่หากผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการ

แห่งรัฐตามที่กระทรวงการคลังกาหนด โดยมีรายละเอียดวันที่ยืนยันตัวตน วันเริ่มใช้สิทธิได้ และสิทธิที่ได้

ย้อนหลังดังนี้

วันที่ยืนยันตัวตนรอบอุทธรณ์

ประกาศผลเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 66

วันที่เริ่มใช้สิทธิได้ สิทธิที่ได้ย้อนหลัง

17 ก.ค. - 26 ก.ค. 66 วันที่ 1 ส.ค. 66 เม.ย. - ก.ค. 66 (4 เดือน)

27 ก.ค. ? 26 ส.ค. 66 วันที่ 1 ก.ย. 66 เม.ย. ? ส.ค. 66 (5 เดือน)

27 ส.ค. ? 26 ก.ย. 66 วันที่ 1 ต.ค. 66 เม.ย. - ก.ย. 66 (6 เดือน)

27 ก.ย. ? 26 ต.ค. 66 วันที่ 1 พ.ย. 66 เม.ย. - ต.ค. 66 (7 เดือน)

27 ต.ค. 66 เป็นต้นไป วันที่ 1 ของเดือนถัดไป ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

4.2 ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรอบอุทธรณ์เพิ่มเติมที่ประกาศผลเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566

และดาเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 28 สิงหาคม ? 26 กันยายน 2566 และตรวจสอบพบว่า

ผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC) จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจาตัวประชาชนได้ตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 แต่หากผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 กันยายน 2566 จะสามารถ

ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามที่กระทรวงการคลังกาหนด โดยมีรายละเอียดวันที่ยืนยันตัวตน วันเริ่มใช้สิทธิได้ และ

สิทธิที่ได้ย้อนหลังดังนี้

วันที่ยืนยันตัวตนรอบอุทธรณ์

ประกาศผลเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 66

วันที่เริ่มใช้สิทธิได้ สิทธิที่ได้ย้อนหลัง

28 ส.ค. - 26 ก.ย. 66 1 ต.ค. 66 เม.ย. - ก.ย. 66 (6 เดือน)

27 ก.ย. - 26 ต.ค. 66 1 พ.ย. 66 เม.ย. ? ต.ค. 66 (7 เดือน)

27 ต.ค. ? 26 พ.ย. 66 1 ธ.ค. 66 เม.ย. - พ.ย. 66 (8 เดือน)

27 พ.ย. ? 26 ธ.ค. 66 1 ม.ค. 67 เม.ย. - ธ.ค. 66 (9 เดือน)

27 ธ.ค. 66 เป็นต้นไป วันที่ 1 ของเดือนถัดไป ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

ทั้งนี้ สาหรับวงเงินสิทธิสวัสดิการย้อนหลัง จะได้เฉพาะวงเงินในส่วนของการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจาก

ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด (ร้านธงฟ้าฯ)

(จานวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน) เท่านั้น และกรณีมีวงเงินคงเหลือจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป

3

โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า สาหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ไม่สามารถดาเนินการ

ยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเอง ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตน

ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอานาจให้บุคคลอื่นมายืนยันตัวตนแทนได้ โดยจะต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้

1. บัตรประจาตัวประชาชนผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ได้รับสิทธิ)

2. หนังสือมอบอานาจการยืนยันตัวตน (สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโครงการฯ)

3. บัตรประจาตัวประชาชนผู้รับมอบอานาจ

4. บัตรประจาตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

5. ใบสาคัญการหย่าหรือ ใบมรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตาย หรือทะเบียนบ้านที่มีการจาหน่ายตาย

(เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไขที่ได้ยื่นเอกสารหนังสือประกอบการพิจารณา กรณีผู้ลงทะเบียนไม่สามารถ

ติดตามคู่สมรสมาเพื่อดาเนินการหย่าตามกฎหมายได้ แบบฟอร์มที่ 2)

สาหรับความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ผ่านเกณฑ์) ตามโครงการฯ

ที่ดาเนินการยืนยันตัวตนแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสาเร็จ จานวนทั้งสิ้น 13,809,073 ราย หรือคิดเป็น

ร้อยละ 91.80 ของจานวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2566) โดยผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้

ดาเนินการยืนยันตัวตนยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยฯ ตามวันและเวลาทาการของธนาคาร

ความคืบหน้าการใช้สิทธิภายใต้โครงการฯ ผ่านบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา

คุณสมบัติตามโครงการฯ ที่ยืนยันตัวตนสาเร็จภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 (ผู้มีสิทธิฯ) โดยมีมูลค่าการใช้สิทธิสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ? 5 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น. จานวนกว่า 2,929.10 ล้านบาท จากผู้มีสิทธิฯ จานวนกว่า

9.8 ล้านราย โดยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สิทธิในวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็นจากร้านธงฟ้าฯ

จานวน 2,906.68 ล้านบาท วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จานวน 15.92 ล้านบาท และวงเงิน

ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกาหนด จานวน 6.5 ล้านบาท ตามลาดับ

ทั้งนี้ สาหรับข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ ประชาชนสามารถติดตามได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์

https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09 4858 9794 (เวลาทาการ 08.30 ? 16.30 น.)

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ

โทร. 08 5842 7102 , 08 5842 7103, 08 5842 7104 ,08 5842 7105, 08 5842 7106, 08 5842 7107 (เวลาทาการ 08.30 ? 16.30 น.)

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 (เวลาทาการ 08.30 ? 17.30 น.)

ที่มา: กระทรวงการคลัง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ