ข่าวอินโฟเควสท์
10:29 ไทยย้ำความสำคัญของการสร้างความเชื่อมโยงทุกมิติ สร้างความมั่นคง-ความมั่งคั่งในภูมิภาค   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในกา…
10:16 "สี จิ้นผิง"ลงนามแต่งตั้ง"หลี่ เค่อเฉียง" เป็นนายกฯจีนต่ออีกสมัยแล้วในวันนี้   ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้ลงนามในคำสั่งประธานาธิบดีฉบับแร…

สวนดุสิตโพล: “10 ข้อ การสร้างความปรองดอง” ในทัศนะของประชาชน

ข่าวผลสำรวจ สวนดุสิตโพล -- จันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 10:40:22 น.

ตามที่ คสช. ได้ดำเนินการตั้ง“คณะกรรมการบริหารราชแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง” (ป.ย.ป.) เพื่อสร้างความ

สามัคคีปรองดองและการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ โดยได้ดำเนินการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและจัดทำสรุปเป็นร่างสัญญาประชาคม ซึ่งมีความคิดเห็นร่วม 10 ข้อ ที่คนไทยพึงปฏิบัติร่วมกัน

เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อการสร้างความปรองดอง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,019 คน

ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับการสร้างความปรองดองของรัฐบาลที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

อันดับ 1   อยากเห็นบ้านเมืองสงบ ประชาชนรักใคร่สามัคคี                                                   71.44%

อันดับ 2   เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ถึงจะเห็นผลช้า แต่อยากให้ทำต่อไป                                            60.16%

อันดับ 3   ควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็น                                             58.00%

อันดับ 4   ยังมีความขัดแย้ง ไม่น่าจะทำสำเร็จ                                                            52.99%

อันดับ 5   ถ้าทำสำเร็จจะทำให้บ้านเมืองพัฒนาและมีเสถียรภาพ                                                47.20%

2. ประชาชนคิดว่ากระบวนการขั้นตอนในการสร้างความปรองดองที่ดำเนินการอยู่ขณะนี้เป็นอย่างไร?

อันดับ 1   ดำเนินการยังช้าอยู่                                                                        73.78%

เพราะ ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม บ้านเมืองยังมีความขัดแย้ง นักการเมืองยังทะเลาะเบาะแว้ง ฯลฯ

อันดับ 2   ดำเนินการได้รวดเร็วดีแล้ว                                                                  26.22%

เพราะ เป็นไปตามโรดแมป มีความคืบหน้า มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและมีการประชุมเป็นระยะฯลฯ

3.  “10 อันดับ สัญญาประชาคม” ที่ประชาชนคิดว่าควรเร่งดำเนินการมากที่สุด

อันดับ 1   ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม                                                     71.85%

อันดับ 2   เคารพเชื่อมั่นและปฏิบัติตามกฎหมาย                                                            69.97%

อันดับ 3   ร่วมกันสร้างบรรยากาศของความสามัคคีปรองดอง                                                  68.69%

อันดับ 4   น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้กับการดำรงชีวิต                                                     67.42%

อันดับ 5   สนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม                               63.20%

อันดับ 6   ร่วมมือกันสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                        56.13%

อันดับ 7   การรับรู้ข่าวสารอย่างรอบคอบ                                                                55.64%

อันดับ 8   สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน                                                   50.44%

อันดับ 9   การส่งเสริมให้สังคมมีมาตรฐานสากล                                                           49.66%

อันดับ 10  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ                              47.69%

4. ทำอย่างไร? การสร้างความปรองดอง จึงจะสำเร็จ

อันดับ 1   ลดทิฐิ เปิดใจ รับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน                                                       78.70%

อันดับ 2   ใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม ไม่สองมาตรฐาน                                                   66.63%

อันดับ 3   ร่วมมือร่วมใจ สามัคคีกัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม                                                 63.59%

อันดับ 4   รณรงค์ กระตุ้นให้ทุกคนตระหนักเห็นถึงความสำคัญของความปรองดอง                                    62.71%

อันดับ 5   ดำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และมีการติดตามประเมินผล                                         58.78%

--สวนดุสิตโพล--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง