ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ...

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 21 ธันวาคม 2548 15:29:45 น.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 (ฝ่ายการต่างประเทศ การศึกษา  การศาสนาและวัฒนธรรม) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย) เป็นประธานฯ ที่อนุมัติหลักการร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสำนักงาน ก.พ.เกี่ยวกับร่างกฎ ก.ค.ศ. ข้อ 7 (2) และ 7 (9) ไปประกอบการพิจารณาด้วย  แล้วให้ดำเนินการต่อไป

กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงว่า  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 มาตรา 73 กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยให้หลักเกณฑ์และวิธีการการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ดังนั้น  เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้เสนอร่าง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ... ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้

1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาให้นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ  ส่วนที่ไม่ได้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องนำเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  ให้ความเห็นชอบ

2. กำหนดคำนิยาม

3. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลัก

4. การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้
1) ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก เลื่อนวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน
2) ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคม  ของปีถัดไป

5. การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับ  แต่สำหรับตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ  เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นประสิทธิภาพของแต่ละอันดับต้องผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับขั้นเงินเดือน ประสิทธิภาพที่ ก.ค.ศ. กำหนด

6. กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

7. ในกรณีที่เป็นความจำเป็นหรือต้องการของหน่วยงาน  และผู้บังคับบัญชาส่งหรืออนุญาตให้ข้าราชการลาไปศึกษา  ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ตามมาตรา 81 มีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างการลา นั้น

8. กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง มีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยไม่ต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (มาตรา 50) เว้นแต่กรณีที่ถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือความผิดที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน  ยังต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามหลักการเดิม

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 20 ธันวาคม 2548--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง