ข่าวอินโฟเควสท์
22:49 (เพิ่มเติม) ที่ประชุมสภาฯ ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ปี 63 วาระแรก ด้วยคะแนน 251 เสียง   ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติรับหลักกา…
20:55 ที่ประชุมสภาฯ ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ปี 63 วาระแรก ด้วยคะแนน 251 เสียง   ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.ง…
17:04 "แครี ลัม" ประกาศสนับสนุนตำรวจใช้กำลังอย่างเหมาะสม รับมือการประท้วงวันพรุ่งนี้   สื่อต่างประเทศรายงานว่า นางแครี ลัม ผู้นำฮ่องกงได้ประกาศผ่านทา…
16:42 "จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน" เรียกคืนแป้งเด็กกว่า 3 หมื่นกระป๋องในสหรัฐหลังพบแร่ใยหินปนเปื้อน   สื่อต่างประเทศรายงานว่า บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์น…
16:20 "ทรัมป์" หวังสหรัฐ-จีนลงนามข้อตกลงการค้าในที่ประชุมเอเปคกลางเดือนพ.ย.   สื่อต่างประเทศรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวในวันศุ…

ข่าวการเมือง 8 ม.ค. 2019 18:19 น.

ข่าวการเมือง อังคารที่ 8 ม.ค. 2019

ขออนุมัติดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มติคณะรัฐมนตรี

1. อนุมัติให้ กษ. ดำเนินงานโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกำหนดแผนงานโครงการ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 21,000 ล้านบาท 2. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กค.) และสำนักงบประมาณ (สงป.)อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

มติคณะรัฐมนตรี

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 2.อ่านต่อ

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้หินเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทรายเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ. ....

มติคณะรัฐมนตรี

1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้หินเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทรายเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ 2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและอ่านต่อ

ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2562

มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2562 ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่านต่อ

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. ....

มติคณะรัฐมนตรี

1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปประกอบการพิจารณาด้วยอ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....

มติคณะรัฐมนตรี

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 2. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลาอ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ สำนักงานศาลยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไปอ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราเงินนำส่งกองทุนคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ....

มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราเงินนำส่งกองทุนคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้ 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....อ่านต่อ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 8 มกราคม 2562

มติคณะรัฐมนตรี

วันนี้ (8 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้ กฎหมาย 1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.อ่านต่อ

เลือกตั้ง'62: ปชป. เปิดตัว 17 ว่าที่ผู้สมัครส.ส.จันทบุรี-6 จังหวัดภาคกลาง หวังปชช.ให้โอกาส

เลือกตั้ง'62: ปชป. เปิดตัว 17 ว่าที่ผู้สมัครส.ส.จันทบุรี-6 จังหวัดภาคกลาง หวังปชช.ให้โอกาส

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.จันทบุรี ประกอบด้วย เขต 1 น.ส.ปวีณา จริยฐิติพงศ์ อดีตรองนายก อบจ.จันทบุรี, เขต 2 นายชาติชาย วรพิพัฒน์ อดีตกำนัน และ เขต 3 นายชรัตน์ เนรัญชร เกษตรกรรุ่นใหม่ นอกจากนี้ ปชป.ยังเปิดตัวว่าที่ 14 ผู้สมัครส.ส.ใน 6 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ สิงห์บุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยาอ่านต่อ

เลือกตั้ง'62: นายกฯ ขออย่ากดดันวันเลือกตั้ง ให้รอประกาศอย่างเป็นทางการ

เลือกตั้ง'62: นายกฯ ขออย่ากดดันวันเลือกตั้ง ให้รอประกาศอย่างเป็นทางการ

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงความชัดเจนเรื่องการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)เป็นการทั่วไป พ.ศ. ...ว่า ขณะนี้ตนเองยังไม่ทราบ ซึ่งต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป ต่อข้อซักถามว่าหากมีการเลื่อนการเลือกตั้งอ่านต่อ

นายกฯ กำชับ 4 รัฐมนตรีพลังประชารัฐทำงานการเมืองอย่ากระทบรัฐบาล

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ย้ำการทำหน้าที่ของ 4 รัฐมนตรี ระหว่างการทำงานในรัฐบาลและการทำงานทางการเมืองในพรรคพลังประชารัฐว่า อย่าให้กระทบการทำงานในนามของรัฐบาล ส่วนจะทำงานทางการเมืองแล้วทำให้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นหรือไม่นั้น ตนเองไม่ทราบอ่านต่อ

(เพิ่มเติม) ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม-พ.ร.ฎ.กำหนดอัตราเงินนำส่งกองทุนคุ้มครองเงินฝาก

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประเภทเงินนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ เงินสถาบันการเงินนำส่งเงินและเงินเพิ่มอ่านต่อ

ทรัมป์ ต่อสายตรงถึงผู้นำฝรั่งเศส ถกสถานการณ์ซีเรีย

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางซาราห์ แซนเดอร์ส โฆษกทำเนียบขาวเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครองแห่งฝรั่งเศส โดยผู้นำทั้งสองได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในซีเรีย นางแซนเดอร์สกล่าวว่า ผู้นำทั้งสองได้หารือกันเกี่ยวกับสถานการณ์ในซีเรีย เช่น ความมุ่งมั่นของสหรัฐและฝรั่งเศสต่อการทำลายกลุ่มอ่านต่อ

จนท.เกาหลีใต้หวังคิม จอง อึนเยือนจีนเป็นผลดีกับการปลดอาวุธนิวเคลียร์และสันติภาพ

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เกาหลีใต้แสดงความหวังว่า การที่นายนายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ เดินทางเยือนประเทศจีน ตามคำเชิญของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน จะนำไปสู่กระบวนการปลดอาวุธนิวเคลียร์และสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีอย่างถาวร ทั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 4 ที่นายคิมเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการอ่านต่อ