ข่าวอินโฟเควสท์
18:41 "โกเจ็ก"ประกาศปรับโครงสร้างบริหาร หลังซีอีโอเข้าร่วมครม.ชุดใหม่ของอินโดนีเซีย   บริษัทโกเจ็ก (GoJek) ประกาศปรับโครงสร้างบริหาร หลังจากที่นายนาด…
18:17 "ฮัลลิเบอร์ตัน"เผยกำไร,รายได้วูบในไตรมาส 3 เหตุการขุดเจาะน้ำมันชะลอตัว   บริษัทฮัลลิเบอร์ตัน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซรายใหญ่ของ…
18:02 ปอนด์ดีดตัวเทียบดอลลาร์,ยูโร ท่ามกลางมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับ Brexit   ปอนด์ปรับตัวขึ้นเทียบดอลลาร์และยูโร ท่ามกลางมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการแยกตั…
17:59 ภาวะตลาดอนุพันธ์: ร่วงแรงกลับมากังวลประเด็น Brexit ยังไม่แน่นอน-ส่งออกไทยล่าสุดติดลบ   นายจรณเวท ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการฝ่ายผู้แนะนำการลงทุน บริษ…
17:55 ธปท. เปิดกำหนดการประชุมกนง.ของปี 2563   รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีการประชุมหารือ เพื่…

ข่าวการเมือง อังคารที่ 22 ม.ค. 2019

ข่าวการเมือง อังคารที่ 22 ม.ค. 2019

แต่งตั้ง

มติคณะรัฐมนตรี

1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้ 1.อ่านต่อ

การเข้าร่วมร่างแถลงการณ์ร่วมการเริ่มเจรจาจัดทำความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ WTO

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเข้าร่วมของไทยในร่างแถลงการณ์ร่วมการเริ่มเจรจาจัดทำความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ WTO (Joint Statement on Electronic Commerce) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอ สาระสำคัญ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรี WTO อย่างไม่เป็นทางการ (Informal WTO Ministerial Gathering: IMG)อ่านต่อ

ร่างกรอบเจรจากรณีการจัดทำตารางข้อผูกพันภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ของสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร อันเป็นผลเนื่องมาจากการออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรป

มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ร่างกรอบเจรจากรณีการจัดทำตารางข้อผูกพันภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ของสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร อันเป็นผลเนื่องมาจากการออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างกรอบเจรจากรณีการจัดทำตารางข้อผูกพันภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ของสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักรอ่านต่อ

แผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565): กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม

มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง แผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 2565) : กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรม เสนอ ดังนี้ 1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 2565) :อ่านต่อ

ร่างบันทึกความตกลงระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ร่างบันทึกความตกลงระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความตกลงระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP)อ่านต่อ

ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาแสดงเจตจำนงระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมภายใต้รัฐมนตรีว่าการแห่งรัฐว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านของระบบนิเวศน์

มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาแสดงเจตจำนงระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมภายใต้รัฐมนตรีว่าการแห่งรัฐว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านของระบบนิเวศน์และการพัฒนาสังคมแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าด้วยความร่วมมือในสาขาคมนาคมขนส่ง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้ 1.อ่านต่อ

ขออนุมัติกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย – เวียดนาม (JCBC) ครั้งที่ 3

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission on Bilateral Cooperation: JCBC) ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 3อ่านต่อ

มาตรการป้องกันการทุจริต กรณีการค้าระหว่างประเทศแบบรัฐต่อรัฐ จากโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เสนอมาตรการป้องกันการทุจริต กรณีการค้าระหว่างประเทศแบบรัฐต่อรัฐ จากโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐอ่านต่อ

การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี 2562 จำนวน 52 รายการ จำแนกเป็น 46 สินค้า และ 6 บริการ ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ สาระสำคัญของเรื่อง ในคราวประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งที่อ่านต่อ

การศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชุมพร – ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช

มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง การศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชุมพร – ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราชอ่านต่อ

ความคืบหน้าผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557

มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ความคืบหน้าผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เรื่อง การปฏิรูปทนายความอาสาทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กหรือเยาวชน ครั้งที่ 2 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบ ดังนี้ 1.อ่านต่อ

ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่ของบริษัท หินอ่อน จำกัด ที่จังหวัดสระบุรี

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำ ชั้นที่ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่ ตามคำขอประทานบัตรที่ 39/2551 ของบริษัท หินอ่อน จำกัด ที่จังหวัดสระบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนออ่านต่อ

ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดสระบุรี

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผ่อนผันให้บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามคำขอต่ออายุประทานบัตร ที่ 1 4/2553 รวม 4 แปลง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538อ่านต่อ

สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2561/62

มติคณะรัฐมนตรี

1. รับทราบสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้ามันสำปะหลัง ปี 2561/62 มาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง และแผนการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2561/62 จำนวน 5 โครงการ วงเงินรวม 183.324 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 2.อ่านต่อ

สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561/62

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2561/62 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2561/62 วงเงินงบประมาณ 45 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ โดยภาระงบประมาณที่เกิดขึ้นให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)อ่านต่อ