(ต่อ)มาตรการส่งเสริมรายได้จากการท่องเที่ยว

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2543 19:56:01 น.
1.5 การส่งเสริมนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจ

พิเศษ                                          - จ.ลำพูน ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ร้อยใจมอเตอร์ไซด์ ขวัญใจ

วัยรุ่น ควบคู่ ลอดถ้ำ ลุยดอยขุนตาล 1,000 คู่ เพื่อชมความงามของธรรมชาติ
สูดอากาศบริสุทธิ์  สร้างความประทับใจในวันแห่งความรัก และจัดกิจกรรมขี่
จักรยาน เดินวิ่งการกุศล
- จ.เพชรบุรี อำเภอชะอำ จัดจำหน่ายอาหารที่ปรุงจากหอย โดยกลุ่มแม่บ้านของ
จังหวัด และประกวดกลองยาว
- จ.ชลบุรี จัดให้มีการเช่าเรือชมวิถีชีวิตชาวประมงชายฝั่ง การทำฟาร์มหอยแครง
โป๊ะยอในทะเลท่องเที่ยวตกปลา การแข่งขันวัวลากคน
- จ.จันทบุรี จัดงานอะเมซิ่งจันทบุรี ของดีเมืองจันท์ วันอัญมณี ครั้งที่ 1 ปี 2542
ระหว่างวันที่ 28 ต.ค. - 7 พ.ย. 42 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การประชุม
สัมมนาเกี่ยวกับอัญมณีเมืองจันท์ การประกวดพลอยจันท์ การออกร้านจำหน่าย
อัญมณี การแจกพลอยเป็นของขวัญ จำนวน 10,000 เม็ด การจัดนิทรรศการแสดง
แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ
- จ.เพชรบุรี กำหนดให้มีอาหารเชิญชิมที่เป็นเอกลักษณ์ให้ท้องถิ่น
- จ.ยะลา จัดงานแคนูมาราธอนนานาชาติ
- จ.พังงา จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ไปยังต่างประเทศ เชิญบริษัทนำเที่ยวและคณะ
ทำสารคดีจากต่างประเทศ มาทัศนศึกษาและถ่ายทำสถานที่ท่องเที่ยวและประชา
สัมพันธ์แหล่งดำน้ำของ จ.พังงา ในงาน Diving Festival s 99 วันที่ 18 - 20 ก.พ.
42 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และในงาน Asian Dive Expo วันที่ 15 - 18
เม.ย. 42 ณ ประเทศสิงคโปร์
1.6 การกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการ

ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมปี Amazing               - จ.เชียงใหม่ โดยคณะผู้แทนเชียงใหม่ได้รับเชิญไปประเทศเกาหลีใต้ โดยที่ประชุม

Thailand                                   ได้มีการสถาปนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นจาก 8 ประเทศ

ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย มองโกเลีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ และไทย
- จ.หนองคาย ประชาสัมพันธ์รณรงค์เทศกาลลอยเรือไฟชมบั้งไฟพญานาคเทศกาล
ออกพรรษา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเกิดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เท่านั้น
- จ.พิษณุโลก ให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม
ปีท่องเที่ยวไทย Celebrate the Amazing River of King และมีส่วนร่วมโดยการ
ปรับแผนงานประจำให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
- จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ “ส่งตะวันรับสหัสวรรษใหม่ ปี
2000” และสนับสนุนองค์กรเอกชนให้จัดกิจกรรมในวันดังกล่าว และได้รับการขาน
รับโดยจัดการประกวดภาพถ่ายและแข่งขันแรลลี่ และอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2 แห่ง คือ ตำหนักปางตอง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ มีพระบรมราชานุญาตให้โครงการพัฒนาตามพระราชดำริเปิดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ณ บ้านห้วยฮี้ ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง
- จ.ภูเก็ต จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ใส่ในป้ายอักษรไฟวิ่ง
(Moving Alphabet) เพื่อแจ้งให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวทราบเกี่ยวกับพิธีการ
ต่าง ๆ
- กรมพัฒนาชุมชน ชี้แจง ซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
Tourist Information Service ทั้ง 8 แห่ง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการประชา
สัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่
1.7 การจัดตั้งองค์กรในรูปคณะกรรมการ

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว                    - จ.ลำพูน อำเภอบ้านโฮ่ง ได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

อำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดูแลและรับผิดชอบการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแต่ละส่วนอย่างทั่วถึง มีการจัดตั้งชมรมเฮาฮักหละปูนเพื่อ
ดำเนินกิจกรรมในการหาทุนบูรณะและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
- กรมพัฒนาชุมชน จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้นำท้องถิ่น องค์กรต่าง ๆ และอาสา
สมัครเพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ประชาสัมพันธ์การทำหน้าที่เจ้าบ้านที่
ดี
ไม่ให้เอาเปรียบนักท่องเที่ยวทางหอกระจายข่าว และผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นประจำทุก
เดือน
2. มาตรการระยะต่อไป 5 มาตรการ
2.1 การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
- จ.หนองคาย ปรับปรุงพื้นที่จุดผ่อนปรนไทย - ลาว บ้างเปงจาน ต.โพนแพง
- จ.ภูเก็ต โดย รพช.จังหวัด ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนนที่เสียหาย ชำรุด ให้อยู่ใน
สภาพปกติทุกเส้นทาง เพื่อให้การเดินทางเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มีความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ขณะนี้ผลการปฏิบัติงาน 100%
- จ.กระบี่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำหนด
มาตรการแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขการเสื่อมโทรมของปะการัง
และการพังทลายของสุสานหอย
- กรมการผังเมือง ได้มีการดำเนินการวางผังต่าง ๆ โดยเฉพาะผังเมืองรวมที่มีการ
บังคับใช้ตามกฎหมายครอบคลุมพื้นที่ 175 แห่ง ใน 75 จังหวัด และได้จัดวางผัง
ชุมชนชายแดนเพื่อจัดระเบียบและส่งเสริมการค้าระหว่างชายแดนเพื่อนบ้าน
ครอบคลุมพื้นที่ 10 แห่ง 9 จังหวัด

2.2 การพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว                    - จ.อุบลราชธานี ปลูกต้นไม้ เพื่อล้อมรั้วบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบริเวณด่าน

ชายแดนช่องเม็ก
- จ.เชียงใหม่ โดยสาธารณสุขจังหวัดจัดให้มีการฝึกอบรมผู้ประกอบการในสถาน
ประกอบการนวดแผนโบราณ เพื่อให้บริการที่ถูกต้องและถูกสุขลักษณะในด้าน
ต่าง ๆ โดยใช้ชื่องานว่า งานมหกรรมนวดแผนโบราณพื้นบ้านภาคเหนือ 17 จังหวัด
- จ.หนองคาย ส่ง อส.มศ. ร่วมฝึกอบรมประชุมสัมมนาที่โรงแรมโรแยลปริ้นเซส
จ.นครราชสีมา โดยคัดเลือกจากอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยว
- จ.สิงห์บุรี มีการจัดตั้งกลุ่มสภาวัฒนธรรม
- จ.นครปฐม กำหนดเปิดพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระตำหนักมารีราชรัต
บัลลังก์
พระตำหนักทับขวัญและสถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก ในวันพฤหัสบดี -

2.3 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก                      วันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2542 เป็นต้นไป

- กรมโยธาธิการ จัดทำโครงการรณรงค์พิทักษ์อ่าวพังงา ร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยว และอบรมพนักงานขับเรือรับจ้างอ่าวพังงา งบประมาณ 90,000 บาท
- จ.สิงห์บุรี ตั้งถังรองรับขยะ 300 ใบ บริเวณชุมชน และย่านการค้าจัดรถเก็บถัง
ขยะ
จำนวน 8 คัน ออกปฏิบัติงานทั่วเขตเทศบาลวันละ 2 เที่ยว (เช้า - บ่าย) จัดถนน
ปลอดขยะ 2 สาย เพื่อความสวยงามของบ้านเมือง ได้แก่ ถนนสิงห์บุรี อ่างทอง
ถนนจันหนวดเขี้ยว
- จ.พัทลุง ตัดหญ้าและวัชพืชที่รกและกีดขวางการท่องเที่ยว
- จ.แม่ฮ่องสอน ปรับปรุงบริการของรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ และการ
ซ่อมแซมสนามบิน รวมทั้งการก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านห้วยเดื่อ เพื่อส่งเสริมการ

2.4 ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางจัดประชุม               ท่องเที่ยวน้ำปาย

นิทรรศการ                                   - กรมพัฒนาชุมชน จัดประชุมสมาชิกบ้านพัก เพื่อจัดเครื่องใช้ เครื่องนอนไว้อำนวย

ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จัดตั้งร้านค้าชุมชน จำหน่ายสินค้าพื้นบ้านไว้บริการ
แก่นักท่องเที่ยว
- จ.พิษณุโลก ปรับปรุงและขยายท่าอากาศยาน
- จ.นครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปี 2542 -
2544 ในวงเงิน 100,870,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารหอศิลปวัฒนธรรมภูมิภาค
ตะวันตกเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งอาคารดังกล่าวจะมีห้องประชุมขนาดใหญ่จุผู้เข้า
2.5 ส่งเสริมประเทศไทยเป็นประตู่สู่ภูมิภาค               ประชุม
ได้ประมาณ 1,200 คน เมื่อสร้างเสร็จแล้ว สามารถใช้เป็นศูนย์กลางการจัดประชุม
และจัดนิทรรศการต่าง ๆ ได้
- กรมพัฒนาชุมชน สนับสนุนกลุ่มสตรีร่วมกับ อบต. หน่วยงานของรัฐ 4 กระทรวง
สนับสนุนโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเป็นประตูสู่ภาคใต้
- จ.หนองคาย ร่วมกับหอการค้าจังหวัด ททท. และการท่องเที่ยวลาว จัดวิ่งซุปเปอร์
ฮาร์ฟมาราธอน หนองคาย เวียงจันทน์ และจัดโครงการคาราวานมิตรภาพ 3 ชาติ
ไทย - ลาว - เวียดนาม เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ชุดนายชวน  หลีกภัย)--วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง