ข่าวราชการ พฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 2013

ข่าวราชการ พฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 2013

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กบ 1/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ กบ 1/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้บริหารธุรกิจร่วมทุน ซื้อขายล่วงหน้า เพื่อการจัดการเงินทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าอ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กธ 1/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ กธ 1/2556 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า เป็นรายปีตามปีปฏิทิน โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าเป็นรายปีตามปีปฏิทินและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเสียใหม่อ่านต่อ

ข่าวราชการ พุธที่ 12 มิ.ย. 2013

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กจ 1/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ กจ 1/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4) โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้จัดการการซื้อขายล่วงหน้าอ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กตส 1/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ กตส 1/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต และการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 6) โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าอ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กต 1/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ กต 1/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต เป็นผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 6) โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทตัวแทนซื้อขายล่วงหน้าอ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กท 1/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ กท 1/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต และการอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทที่ปรึกษาการซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นนิติบุคคล (ฉบับที่ 6) โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าอ่านต่อ

ข่าวราชการ อังคารที่ 11 มิ.ย. 2013

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กน 3/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ กน 3/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 9) โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในการขออนุญาตประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าอ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กน 2/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ กน 2/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า สำหรับผู้ขออนุญาตที่ประกอบธุรกิจอื่นอยู่แล้ว (ฉบับที่ 4)อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กน 1/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ กน 1/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 8) โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าและเงื่อนไขอ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กค 2/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ กค 2/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า เพื่อการซื้อขายล่วงหน้าเป็นรายสินค้า (ฉบับที่ 4) โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อ ขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้าอ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ กค 1/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ กค 1/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต เป็นผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้า (ฉบับที่ 7) โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทผู้ค้าล่วงหน้าอ่านต่อ

ข่าวราชการ อังคารที่ 7 พ.ค. 2013

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 2/2556 เรื่อง แบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขแบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาด เพื่อให้มีความสะดวกในการรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซือ้ ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้ายิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 2/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์อ่านต่อ

ข่าวราชการ ศุกร์ที่ 3 พ.ค. 2013

ข้อความสารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิตาลี

กระทรวงการต่างประเทศ

ด้วยในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ รัฐสภาสาธารณรัฐอิตาลีลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ โดยนาย Enrico Letta ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และนาง Emma Bonino ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในการนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายสุรพงษ์อ่านต่อ

ข่าวราชการ จันทร์ที่ 22 เม.ย. 2013

ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๕๘

กระทรวงการต่างประเทศ

ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD Asia Cooperation Dialogue Summit) ครั้งที่ ๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ ๘ — ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ACD เป็นกรอบความร่วมมือที่ริเริ่มโดยไทยเมื่อปี ๒๕๔๕อ่านต่อ

การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายเคย์ ราลา ซานานา กุสเมา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคง สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

กระทรวงการต่างประเทศ

ด้วยนายเคย์ ราลา ซานานา กุสเมา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ เลสเต มีกำหนดเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่๒๕ — ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ การเยือนประเทศไทยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเยือนมิตรประเทศสมาชิกอาเซียนหลังจากนายเคย์ ราลา ซานานา กุสเมาอ่านต่อ