ข่าวการเมือง ก่อน 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 17:55 น.

การขอความเห็นชอบต่อร่างหนังสือตราสารการโอนกรรมสิทธิ์ (Deep of Grant)...

การเมือง ต.ค. 62 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างหนังสือตราสาร ฯ ระหว่าง PCG และสำนักงาน ป.ป.ส. ร่างหนังสือตราสารฯ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส. และ CCDAC และร่างหนังสือตราสาร... อ่านต่อ

ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ...

การเมือง ต.ค. 62 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระหว่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระ... อ่านต่อ

ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคี ไทย –...

การเมือง ต.ค. 62 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย – อินเดีย ครั้งที่ 8 (Agreed Minutes of the... อ่านต่อ

ขอความเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และรายละเอียดโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของป...

การเมือง ต.ค. 62 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และรายละเอียดโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่... อ่านต่อ

การให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24...

การเมือง ต.ค. 62 –มติคณะรัฐมนตรี 1. แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 กันยายน 2562 ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการ “ในพื้นที่ 29 จังหวัด ที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรื... อ่านต่อ

การจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ที่สำนักงาน ก.พ. ทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวช...

การเมือง ต.ค. 62 –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ที่สำนักงาน ก.พ. ทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว... อ่านต่อ

ครม.อนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายขรก.กระทรวงคมนาคม-พม.-ดีอี-ทรัพย์-ศึกษาธิการ

การเมือง ต.ค. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่ รมว.พลังงาน เสนอแต่งตั้ง นายคุรุจิต นาครทรรพ... อ่านต่อ

การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

การเมือง ต.ค. 62 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ 2559 และ 2560... อ่านต่อ

ขอความเห็นชอบผลการคัดเลือกและร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดข...

การเมือง ต.ค. 62 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกและร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุ... อ่านต่อ

ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบผ่า...

การเมือง ต.ค. 62 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส... อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …....

การเมือง ต.ค. 62 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….... อ่านต่อ

ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร...

การเมือง ต.ค. 62 –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา... อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. …....

การเมือง ต.ค. 62 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ... อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การเมือง ต.ค. 62 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว... อ่านต่อ

ครม.เห็นชอบความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้แม่โขง-ล้านช้าง/ทวิภาคีไทย-อินเดีย...

การเมือง ต.ค. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะทำงานสาขาความร่วมมือเศรษฐก... อ่านต่อ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 7 ตุลาคม...

การเมือง ต.ค. 62 –มติคณะรัฐมนตรี วันนี้ (7 ตุลาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี... อ่านต่อ

จนท.เกาหลีใต้เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐ มุ่งหารือประเด็นปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ

การเมือง ต.ค. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) กระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้เปิดเผยว่า หัวหน้าผู้แทนของเกาหลีใต้จะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้... อ่านต่อ

ญี่ปุ่น-สหรัฐเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือประเด็นเกาหลีเหนือ

การเมือง ต.ค. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายทาโระ โคโนะ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่น และพลเอกเควิน ชไนเดอร์ ผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐในประเทศญี่ปุ่น... อ่านต่อ

ครม.แต่งตั้งบอร์ดกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

การเมือง ต.ค. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุ... อ่านต่อ

ทำเนียบขาวเผย กองทัพสหรัฐจะไม่เข้าร่วมปฏิบัติการของตุรกีในซีเรีย

การเมือง ต.ค. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สเตฟานี กริสแฮม โฆษกทำเนียบขาว เปิดเผยว่า ตุรกีเตรียมเดินหน้าปฏิบัติการทางการทหารเพื่อสร้าง "เขตปลอดภัย" ทางตอนเหนือของซีเรีย... อ่านต่อ

ผลสำรวจชี้ชาวฟิลิปปินส์ยังเชื่อมั่น-พอใจผลงาน "ดูเตอร์เต" หลังบริหารประเทศผ่านมาครึ่งทาง

การเมือง ต.ค. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ผลสำรวจซึ่งจัดทำโดยบริษัทวิจัยพัลส์ เอเชีย เผยให้เห็นว่า คะแนนความเชื่อมั่นของชาวฟิลิปปินส์ที่มีต่อประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต ยังคงอยู่ในระดับสูง... อ่านต่อ

นายกฯ ระบุพรรคร่วมฝ่ายค้านมีสิทธิฟ้องกลับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ยืนยันไม่ก้าวล่วง

การเมือง ต.ค. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวว่า การที่แกนนำ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านฟ้องกลับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4... อ่านต่อ

กระทรวงต่างประเทศเกาหลีเหนือเผยการเจรจากับสหรัฐครั้งใหม่ขึ้นอยู่กับท่าทีของสหรัฐ

การเมือง ต.ค. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) กระทรวงต่างประเทศของเกาหลีเหนือเปิดเผยว่า การเจรจาระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือครั้งใหม่นั้น ขึ้นอยู่กับท่าทีของสหรัฐ... อ่านต่อ

ผู้นำฝ่ายค้านฯ ชี้หากโหวตร่าง พ.ร.บ.งบปี 63 ไม่ผ่านสภา นายกฯ ต้องรับผิดชอบ

การเมือง ต.ค. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ว่า... อ่านต่อ

ประธานสภาฯ เผยบ่ายนี้เตรียมส่งเอกสารงบปี 63 ให้ส.ส.ศึกษารายละเอียดล่วงหน้า...

การเมือง ต.ค. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรอบเวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณปี 2563 ว่า... อ่านต่อ

ประธานสภาฯ เตือนฝ่ายค้านเสนอแก้รธน.ปมความมั่นคง ระวังเจอบทเรียนความผิดพลาดเหมือนในอดีต

การเมือง ต.ค. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า การที่พรรคฝ่ายค้านเดินสายรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ไม่ขอวิจารณ์... อ่านต่อ

ผู้ประท้วงฮ่องกงชวนประชาชนออกมาชุมนุมต่อเนื่องวันนี้ ขณะรถไฟใต้ดินเล็งปิดให้บริการ 6...

การเมือง ต.ค. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) กลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงได้เชิญชวนให้ประชาชนออกมาประท้วงอีกครั้งในวันนี้ ขณะที่ผู้ให้บริการรถไฟใต้ดินเตรียมปิดให้บริการทุกสถานีในเวลา 18.00 น.... อ่านต่อ

(เพิ่มเติม) ครม.เศรษฐกิจเคาะวันประชุมสัปดาห์นี้ 11 ต.ค. ถกมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวชุดใหญ่

การเมือง ต.ค. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) นัดประชุมรอบต่อไปในวันที่ 11 ต.ค.นี้ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา... อ่านต่อ

ทำเนียบขาวเผยตุรกีเตรียมบุกซีเรียตอนเหนือ ขณะกังวลชะตากรรมชาวเคิร์ด

การเมือง ต.ค. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ทำเนียบขาวเปิดเผยว่า ตุรกีเตรียมบุกทางตอนเหนือของซีเรีย ส่งผลให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของกลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ด... อ่านต่อ

ทีมเศรษฐกิจ ปชป.แถลงจุดยืนแบนสารเคมีอันตราย ชูเกษตรอินทรีย์ ผลักดัน"ศรีสะเกษโมเดล"...

การเมือง ต.ค. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรค และหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์... อ่านต่อ


ข่าวการเมือง ก่อน 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 12:53 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ