ข่าวอินโฟเควสท์
19:25 "มอร์แกน สแตนลีย์"เผยกำไร,รายได้สูงกว่าคาดในไตรมาส 2   มอร์แกน สแตนลีย์เปิดเผยว่า ทางธนาคารมีกำไรและรายได้ในไตรมาส 2 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดก…
19:15 สหรัฐ-จีนเตรียมต่อสายตรงเจรจาการค้ารอบใหม่วันนี้   นายสตีเวน มนูชิน รมว.คลังสหรัฐ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐและจีนจะเจรจาการค้าในวันนี้ ผ่านทางก…
19:15 BBL และบ.ย่อย ไตรมาส 2/62 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 9.34 พันลบ.   ธนาคารกรุงเทพ (BBL) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2562 ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย…
18:49 EU สั่งปรับ"ควอลคอมม์" 242 ล้านยูโร ข้อหาสกัดคู่แข่งในตลาด   คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของสหภาพยุโรป (EU) สั่งปรับบริษัทควอลค…
18:33 CAZ ลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว มูลค่า 643.68 ลบ.   บมจ. ซี เอ แซด (CAZ) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสั…

ข่าวการเมือง อังคารที่ 2 ต.ค. 2018

ข่าวการเมือง อังคารที่ 2 ต.ค. 2018

แต่งตั้ง

มติคณะรัฐมนตรี

1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังอ่านต่อ

ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการมีความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน และแผนปฏิบัติการว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากอวกาศ

มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการมีความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน และแผนปฏิบัติการว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia – Pacific Plan of Action on Space Applications for Sustainable Development) ค.ศ. 2018 – 2030อ่านต่อ

ร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ UNIDO

มติคณะรัฐมนตรี

1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO) 2. หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญอ่านต่อ

ขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการลงนามในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

มติคณะรัฐมนตรี

1. เห็นชอบ และอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านอาหารและการเกษตรอ่านต่อ

ร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น

มติคณะรัฐมนตรี

1. เห็นชอบต่อร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น 2. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ได้รับมอบหมาย ร่วมให้การรับรองร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียวฯอ่านต่อ

การจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย

มติคณะรัฐมนตรี

1. อนุมัติในหลักการของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. .... 2. เห็นชอบหนังสือจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งแจ้งว่า รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้ความเห็นชอบต่อการจัดตั้ง HKETO ประจำประเทศไทย และร่างหนังสือตอบจากกระทรวงการต่างประเทศในนามรัฐบาลไทยอ่านต่อ

ร่าง Large Grant Agreement (LGA) สำหรับโครงการ Measurable Action for Haze-Free Sustainable Land Management in Southeast Asia (MAHFSA)

มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ร่าง Large Grant Agreement (LGA) สำหรับโครงการ Measurable Action for Haze Free Sustainable Land Management in Southeast Asia (MAHFSA) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง Large Grant Agreement (LGA) สำหรับโครงการ Measurable Action for Haze Free Sustainable Land Management in Southeast Asia (MAHFSA)อ่านต่อ

ร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงการสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม

มติคณะรัฐมนตรี

1. เห็นชอบต่อร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงการสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ความตกลงแอปเทอร์) ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างพิธีสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กษ. ดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังอ่านต่อ

ขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน

มติคณะรัฐมนตรี

1. เห็นชอบให้ส่งร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบต่อไป 2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อ่านต่อ

การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026)

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยแสดงความสนใจที่จะเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนออ่านต่อ

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้ ธ.ก.ส.)

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้ 1. รับทราบแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างเกษตรกรลูกหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดย ธ.ก.ส. จะปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (กฟก.) จำนวน 36,605 รายอ่านต่อ

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมติรับทราบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 เพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอ่านต่อ

มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้ สาระสำคัญของเรื่อง สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอร่างมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)อ่านต่อ

ร่าง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ....

มติคณะรัฐมนตรี

1. เห็นชอบ ร่าง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเข้าใจอย่างชัดเจน ถูกต้องอ่านต่อ

ขอความเห็นชอบการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์แนวทางการจ้างแรงงานสำหรับโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ขอความเห็นชอบการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์แนวทางการจ้างแรงงานสำหรับโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ การเพิ่มเติมหลักเกณฑ์สำหรับโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกรอ่านต่อ